[SMCC] Bi kich cua co dau Can Tho lay chong Han quoc

Bi k?ch c?a cô dâu C?n Tho l?y ch?ng Hàn Qu?c

 

Dó là v?n d? mà các d?i bi?u t?p trung phân tích t?i h?i th?o "th?c tr?ng tình 
hình ph? n? C?n Tho l?y ch?ng Hàn Qu?c", v?a du?c t? ch?c hôm 10.3 ? TP C?n 
Tho, v?i s? tham d? c?a bà Jeong Mi Sook, Phó lãnh s? Hàn Qu?c t?i TP. HCM.  
  
Các cô gái C?n Tho cùng ch?ng Hàn Qu?c dang ch? ph?ng v?n t?i S? Tu pháp TP C?n 
Tho - ?nh: Mai Trâm 

Tham lu?n c?a d?i di?n S? Tu pháp TP C?n Tho t?i h?i th?o cho bi?t, tình hình 
ph? n? trên d?a bàn k?t hôn v?i ngu?i nu?c ngoài ngày càng tang, d?c bi?t là 
k?t hôn v?i công dân Hàn Qu?c. H?u h?t các cu?c hôn nhân d?u du?c th?c hi?n m?t 
cách v?i vã, không du?c xây d?ng trên tình yêu chân chính mà vì m?c dích kinh 
t?, do h?u h?t các cô dâu có cu?c s?ng thi?u th?n. H? hy v?ng "l?y ch?ng ngo?i" 
d? du?c d?i d?i, có di?u ki?n giúp d? gia dình; còn tình yêu, s? hòa h?p v? 
ch?ng ho?c s? hòa nh?p vào cu?c s?ng bên ch?ng th? nào thì chua du?c tiên lu?ng 
k?. Nhi?u ngu?i có cùng suy nghi r?ng "c? l?y nhau, d?n dà r?i cung thích nghi 
thôi".  

K?t hôn nh?... cò

Theo khai nh?n c?a các cô gái l?y ch?ng Hàn Qu?c dã tr? v? VN, thì vi?c quen 
và di d?n k?t hôn d?u thông qua các "cò" môi gi?i ? TP.HCM. Tru?c khi l?y 
ch?ng, da s? các cô gái ? TP C?n Tho d?u lên TP.HCM ? t?m m?t th?i gian d? ch? 
các "cò" mai m?i ho?c ch? tham gia các cu?c tuy?n v? do các "cò" t? ch?c. N?u 
du?c "ch?m", thì m?i th? t?c t? vi?c t? ch?c cu?i, gi?y t? dang ký k?t hôn; 
th?m chí c? vi?c ph?ng v?n t?i S? Tu pháp d?u du?c "cò" lo. H? s? cho bài t?p 
có dáp án s?n, các cô gái c? vi?c h?c thu?c và tr? l?i dúng nhu v?y thì s? d?u. 
Có tru?ng h?p v?a lên d?n noi dã "trúng tuy?n" và dám cu?i du?c t? ch?c ngay 
trong ngày hôm sau. Nhung thu?ng thì th?i gian k? t? khi du?c gi?i thi?u làm 
quen d?n k?t hôn t? 1-2 tháng và t?t c? các dám cu?i d?u du?c t? ch?c t?i 
TP.HCM, chua có dám cu?i nào t? ch?c t?i C?n Tho. 

D?c di?m n?a là h?u h?t các dám cu?i d?u du?c t? ch?c chung v?i các c?p khác. 
Th? t?c cu?i thì ng?n g?n, ch?p nhoáng; ch? có cha, m? cô dâu và ngu?i môi gi?i 
cùng chú r? tham d?. Chú r? Hàn Qu?c ch? cho gia dình cô dâu vài tri?u d?ng d? 
làm chi phí di l?i cùng chút ít n? trang cho có l?... V?i th? t?c don gi?n và 
"r? ti?n" nhu v?y, nên dã x?y ra r?t nhi?u tru?ng h?p sau khi dám cu?i xong, 
chú r? ? l?i VN m?t vài tu?n d? "hu?ng th?" r?i... "bay" v? nu?c, không quay 
l?i làm th? t?c b?o lãnh cô dâu sang Hàn Qu?c. 

Ly hôn... không b?n án 


 
S? li?u ghi nh?n vi?c k?t hôn v?i ngu?i Hàn Qu?c nhu sau: nam 2005 có 473 
tru?ng h?p; nam 2006 có 1.598 tru?ng h?p; nam 2007 có 1.435 tru?ng h?p; nam 
2008 có 1.708 tru?ng h?p; nam 2009 có 2.199 tru?ng h?p. Riêng nam 2010 có 433 
tru?ng h?p dang ký k?t hôn có y?u t? nu?c ngoài và 1.364 tru?ng h?p ghi chú k?t 
hôn v?i ngu?i Hàn Qu?c.
 
 
Nhung dáng chú ý là tham lu?n c?a ngành tòa án TP C?n Tho t?i h?i th?o chung 
quanh h? qu? c?a tính pháp lý khi ly hôn c?a các cô dâu Hàn Qu?c. 

Theo s? li?u th?ng kê c?a ngành tòa án, trong nh?ng nam g?n dây, s? ngu?i n?p 
don xin ly hôn có y?u t? nu?c ngoài dã tang lên r?t nhi?u, nhung s? v? vi?c mà 
tòa án th? lý gi?i quy?t không du?c bao nhiêu. C? th? trong 3 nam (t? 2008 - 
2010) tòa ch? th? lý du?c t?ng c?ng kho?ng hon 100 v?. Nguyên nhân là do VN và 
Hàn Qu?c chua có Hi?p d?nh Tuong tr? tu pháp. Trong khi dó, nhi?u các cô dâu 
ch? s?ng bên ch?ng du?c m?t th?i gian ng?n thì x?y ra mâu thu?n, r?i b? v? VN 
và d?n tòa án n?p don xin ly hôn. Khi b? v? nu?c các cô ch? mang theo du?c gi?y 
ch?ng nh?n dang ký k?t hôn và khai d?a ch? c?a ch?ng theo gi?y dang ký k?t hôn 
trên. Tuy nhiên, r?t nhi?u tru?ng h?p d?a ch? c?a ch?ng dã thay d?i, do v?y 
vi?c liên h? d? bi?t d?a ch? hi?n t?i c?a duong s? và "yêu c?u h? có ý ki?n" là 
vi?c vô cùng khó khan. 

Ngoài ra, có r?t nhi?u tru?ng h?p các cô dâu VN do trình d? h?n ch? nên khi x?y 
ra mâu thu?n ch? yêu c?u ch?ng vi?t gi?y th?a thu?n d?ng ý ly hôn, mà không n?m 
v?ng các quy d?nh c?a pháp lu?t nên tòa án cung không th? th? lý gi?i quy?t. 
Hon n?a, ngay c? khi tòa án t?i VN dã tuyên án xong thì vi?c t?ng d?t cho các 
duong s? ? nu?c ngoài cung không ph?i là di?u d? dàng. Th?c t? cho th?y h?u h?t 
các b?n án c?a tòa g?i di trong th?i gian qua, không bao gi? th?y h?i âm c?a 
duong s? t? nu?c ngoài g?i v? báo cho bi?t có d?ng ý v?i b?n án dó hay không? 

Mai Trâm

Other related posts:

 • » [SMCC] Bi kich cua co dau Can Tho lay chong Han quoc - Nguyen Hong Van