Bi Khoa Tai Khoan Co Duoc Khuyen Mai?

Phòng m?ch alô

B? khóa tài kho?n có du?c khuy?n mãi?

TT -  Tôi s? d?ng d?ch v? DTDD m?ng Vinaphone, tài kho?n dã b? khóa hai chi?u 
tru?c ngày 1-1-2005 và d?n ngày 1-1-2006 tôi mu?n s? d?ng l?i. Tôi nghe nói
m?ng này dang có chuong trình khuy?n mãi 50%. V?y n?u n?p ti?n vào tài kho?n, 
tôi có du?c khuy?n mãi không? (duathoangkim@)

- Thuê bao tr? tru?c c?a Vinaphone lo?i Vinacard s? b? khóa h?n khi ch? thuê 
bao không n?p ti?n k? t? khi thuê bao b? khóa hai chi?u sáu tháng. Sau sáu
tháng, m?c d?nh thuê bao này s? b? Vinaphone h?y (l?y l?i) dua vào kho s? và 
tái s? d?ng. Dã b? sim d?n 12 tháng nhu b?n không th? s? d?ng ti?p du?c tr?
khi b?n liên h? v?i t?ng dài 18001091 h?i xem s? máy này dã có ai s? d?ng hay 
chua. N?u s? dã có ch? s? h?u r?i (trong tru?ng h?p sim b? bán cho ngu?i
khác) thì Vinaphone s? không can thi?p du?c.

D?i v?i thuê bao tr? tru?c khóa hai chi?u tru?c ngày 1-1-2006 n?u n?p th? ho?t 
d?ng tr? l?i trong th?i gian khuy?n mãi: t?ng 50% giá tr? th? n?p d?u tiên.
B?n v?n du?c hu?ng khuy?n mãi khi s? d?ng d?ch v? c?a m?ng Vinaphone trong th?i 
gian khuy?n mãi c?a chuong trình "L?c d?u xuân may m?n c? nam" áp d?ng
t? 10-1 d?n h?t 20-2-2006.

K? t? s? báo này, Nh?p s?ng s? s? m? chuyên m?c "Phòng m?ch alô" d? giúp b?n 
d?c gi?i dáp du?c nh?ng khúc m?c, khó khan ho?c nh?ng phát sinh trong quá trình
s? d?ng DTDD. Bên c?nh dó, chuyên m?c cung s? là c?u n?i giúp ngu?i s? d?ng 
DTDD nh?n du?c s? tu v?n, gi?i dáp c?a các nhà s?n xu?t thi?t b?, nhà cung
c?p d?ch v? m?ng. B?n d?c có th? g?i câu h?i c?a mình d?n d?a ch? 
mail:phongmachalo@xxxxxxxxxxxxxxx

PV

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Bi Khoa Tai Khoan Co Duoc Khuyen Mai?