Bau Show Hai Ngoai Lai Gay Song Gio

Baàu show haûi ngoaïi laïi gaây soùng gioù 

Caùc ngheä só Vieät Nam treân ñöôøng phoá ôû Myõ. aûnh: T.L 

Thaáy gì töø chuyeän Chí Taâm, Toâ Vaên Lai quît tieàn ngheä só 
Minh Caûnh? 

Thôøi gian vöøa qua, taïi haûi ngoaïi baét ñaàu noåi leân soùng 
gioù vôùi söï kieän baàu show Chí Taâm môøi ngheä só caûi löông 
Minh Caûnh qua Myõ bieåu dieãn nhöng laïi khoâng thoûa thuaän tieàn 
thuø lao hôïp lyù vaø giôû troø löøa ñaûo cheøn eùp, laøm daáy 
leân laøn soùng dö luaän nhieàu chieàu khaùc nhau. 

 

Söï kieän baét nguoàn töø moät nhoùm baàu show taïi Myõ goàm coù 
Minh Tuyeàn, Chí Taâm (Little Saigon Radio), Toâ Vaên Lai, �oã Thanh 
(Trung taâm Thuùy Nga) coù "nhaõ yù" môøi ngheä só Minh Caûnh cuøng 
ngheä só Chaâu Thanh, U�t Baïch Lan, Ngoïc Giaøu qua haûi ngoaïi 
bieåu dieãn theo hôïp ñoàng "mieäng" keùo daøi ñeán heát ngaøy 
30/5 ñeå trình dieãn ôû San Jose vaø Santa Ana. Khi Minh Caûnh coøn 
taïi Vieät Nam, phía baàu show ôû Myõ naøy ñaõ thoûa thuaän vôùi 
anh laø ngoaøi tieàn thuø lao seõ phuï traùch choã aên, choã ôû 
töø A ñeán Z, neáu Minh Caûnh ôû ngoaøi hoï seõ chi traû luoân cho 
anh nhöng tieàn thuø lao bieåu dieãn seõ bò giaûm. 

Trình dieãn trong caùc show cuûa Toâ Vaên Lai vaø Chí Taâm ñaày 
ñuû theo hôïp ñoàng nhöng cuoái cuøng Minh Caûnh laïi nhaän laïi 
soá tieàn thuø lao hoaøn toaøn traùi ngöôïc so vôùi möùc ñaõ 
thoûa thuaän. Khoâng chæ theá, chuyeän laèng nhaèng giöõa caû hai 
phía ñaõ taïo neân nhöõng cuoäc tranh luaän ñaày hieàm khích 
treân caùc maët baùo chí, ñaøi phaùt thanh haûi ngoaïi. Theo phía 
Minh Caûnh thì caùi giaù maø phía Toâ Vaên Lai phaûi traû cho anh 
laø 1.500 USD nhöng cuoái cuøng hoï chæ traû coù 1.000 USD vôùi lyù 
do "möùc giaù ban ñaàu laø thoûa thuaän ñeå khai thueá, naâng 
tieáng ca só". Hai beân tranh luaän suoát maáy thaùng trôøi trong 
coäng ñoàng haûi ngoaïi. Minh Caûnh nhaát möïc keâu oan vì soá 
tieàn ñoù khoâng phuø hôïp vôùi tieáng taêm cuûa anh, coøn Toâ 
Vaên Lai vaø Chí Taâm döïng leân nhöõng buoåi chuyeän troø treân
  �aøi
 phaùt thanh Little Saigon Radio ñeå "ñaäp" laïi Minh Caûnh vì cho 
raèng anh... laät loïng. 

Cuoäc caïnh tranh khoâng laønh maïnh...

Môùi ñaây, Coâng ty D&D Entertainment vöøa tung moät thoâng baùo 
khaån leân ñaøi phaùt thanh vaø moät soá tôø baùo haûi ngoaïi 
(ñeå coù côù traû veù vì khoâng toå chöùc ñöôïc show dieãn 
muøa heø naøy do thieáu caùc ca só trong nöôùc), trong ñoù coù 
ñoaïn: "Vaøo ngaøy 14/6/2005, taïi TP Hoà Chí Minh, Sôû VH-TT TP.HCM 
ñaõ ñöa ra quyeát ñònh taïm ngöng cho pheùp caùc ca só ra nöôùc 
ngoaøi keå töø ngaøy 18/6 ñeán ngaøy 25/6/2005 vôùi lyù do khoâng 
cuï theå". Tröôùc thoâng tin naøy, moät caùn boä Sôû VH-TT TP.HCM 
cho bieát: "Chuùng toâi hoaøn toaøn uûng hoä vieäc caùc ca só ra 
nöôùc ngoaøi bieåu dieãn phuïc vuï kieàu baøo. Nhö hieän nay, 
Ngoïc Sôn, Myõ Taâm, �aøm Vónh Höng, Hoàng Ngoïc... ñang bieåu 
dieãn ôû Myõ, chöù khoâng coù vieäc caám caûn ai". Caïnh tranh 
kieåu naøy thì quaû laø... thua.Giôùi baàu show môùi xuaát hieän taïi haûi ngoaïi ñang chieám öu 
theá trong vieäc toå chöùc bieåu dieãn ca nhaïc taïi nhöõng nôi 
coù ñoâng ngöôøi Vieät sinh soáng treân ñaát Myõ. Khaùn thính 
giaû ñang ñoùn nhaän maïnh meõ nhöõng show cuûa hoï toå chöùc vì 
chöông trình phong phuù, ña daïng veà nguoàn ca só (hoaëc chæ toaøn 
ca só noåi danh trong nöôùc hay keát hôïp ca só trong nöôùc vôùi 
ca só haûi ngoaïi trong cuøng moät chöông trình). �aëc bieät, vaøo 
nhöõng ngaøy nghæ leã, caàn coù ñoâng khaùn giaû, caùc baàu show 
môùi noåi leân (baàu Lieân, Duõng "ñen"...) ñaõ cuøng caùc baàu 
show coù thaâm nieân (nhö Thaønh Kim Lôïi) "lieân minh" thöïc hieän 
vaø chia chaùc thò tröôøng aâm nhaïc ôû haûi ngoaïi, tieán ñeán 
bao vaây vaø laøm suy yeáu caùc "ñaïi gia" baáy laâu nhö Thuùy Nga, 
Asia. Chính vì vaäy ñaõ xaûy ra tình traïn
 g caùc
 baàu show naøy "ñuïng" nhau vì giaønh giaät ca só. Maø chuyeän 
Ngoïc Sôn vaø Quang Duõng laø moät ví duï.

Maëc duø bò Laõnh söï quaùn Myõ taïi Vieät Nam töø choái caáp 
visa 3 laàn nhöng cuoái cuøng ca só Ngoïc Sôn cuõng ñaõ ñöôïc 
phía Myõ caáp thò thöïc lao ñoäng vôùi Coâng ty D&D Entertainment 
(coâng ty chuyeân veà bieåu dieãn ôû Myõ do Duõng "ñen" ñöùng 
ñaàu) ñeå qua haûi ngoaïi trình dieãn. Nhöõng töôûng vôùi cô 
hoäi "ngaøn naêm coù moät" nhö vaäy thì Ngoïc Sôn seõ yeân taâm 
qua Myõ ñeå phuïc vuï kieàu baøo nhöng ngay luùc ñoù, baàu show 
Lieân thuoäc Saøi Goøn Entertainment coù maët taïi Vieät Nam ñaõ 
gaëp vaø ngoû lôøi môøi Ngoïc Sôn dieãn theâm cho chöông trình 
cuûa mình vôùi thuø lao cao gaáp ñoâi (vì baø baàu Lieân khoâng 
phaûi noäp thueá vaø nhöõng chi phí dòch vuï hôïp phaùp khaùc). 
Khoâng bieát laø Ngoïc Sôn coù nhaän lôøi hay khoâng, chæ bieát sau 
ñoù, "cuoäc chieán" giöõa baàu Duõng "ñen" vaø baàu Lieân 
 ñaõ
 noå ra maø haäu quaû laø, phaàn quaûng caùo show trình dieãn môùi 
ñaây taïi La Mirada do D&D Entertainment toå chöùc ghi roõ coù söï 
goùp maët cuûa ca só Quang Duõng nhöng cuoái cuøng söï vaéng maët 
cuûa anh ñaõ daãn ñeán phaûn öùng döõ doäi cuûa khaùn giaû haûi 
ngoaïi. Maëc duø ñaõ taêng cöôøng thay theá ñeán 4 ca só noåi 
tieáng laø Elvis Phöông, Thu Phöông, �an Tröôøng vaø Quang Linh 
nhöng D&D Entertainment vaãn phaûi khoå sôû ñeå caùo loãi cuøng 
khaùn giaû vaø höùa heïn ñeàn buø. 

Nhöõng kieåu ñoái ñaàu nhau cuûa caùc baàu show haûi ngoaïi vaø 
nhöõng thuû ñoaïn löøa ñaûo mieäng nhö treân khieán cho caùc ca 
só, ngheä só Vieät Nam chòu thieät tröôùc nhaát. Bò boû rôi 
giöõa coäng ñoàng haûi ngoaïi trong haøng loaït nhöõng hoaït caûnh 
chôi xaáu, ñaù ñeåu nhau treân töøng dieãn ñaøn, maët baùo chí, 
hoï seõ xoay xôû ra sao vaø ai seõ baûo veä hoï laø caû moät vaán 
ñeà caàn suy nghó. Vì vaäy, tröôùc khi bay show caùc ngheä só neân 
nghó cho chính quyeàn lôïi cuûa mình, ñöøng vì moät chuùt "lôïi 
nhuaän" maø ñaùnh maát ñi hình aûnh cuûa mình trong loøng baø con 
Vieät kieàu cuõng nhö vôùi khaùn giaû trong nöôùc. 

Nguyeãn Linh -Tuaán Anh
ff

                
---------------------------------
Yahoo! Sports
 Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy Football

Other related posts:

  • » Bau Show Hai Ngoai Lai Gay Song Gio