Bao Ve Tong Thong Bush O Khach San Sheraton

B?o v? T?ng th?ng Bush ? Khách s?n Sheraton

M?t di?m cao, ch?t gác c?a CA phu?ng Qu?ng An.

Chi?u 18/11, khi ông Bush dang ? TT H?i ngh? Qu?c gia thì ông Nguy?n Tu?n Hung, 
Tru?ng ban An ninh khách s?n Sheraton nh?n du?c di?n c?a ngu?i ph? trách
an ninh c?a T?ng th?ng v?i n?i dung: Khu v?c g?n khách s?n x?y ra cháy, d? ngh? 
m?i ngu?i chú ý!

Nh?n du?c cú di?n ?y, ông Hung tri?n khai l?c lu?ng l?p t?c di ki?m tra, phát 
hi?n dám l?a dó ? mãi ngoài bãi Phúc Xá. M?t s? ngu?i dân dã vô ý d?t dám
d?u máy th?a ? xu?ng c?a mình. Thì ra, t?t c? m?i ho?t d?ng c?a khách s?n, theo 
ông Hung, d?u du?c an ninh c?a T?ng th?ng M? theo dõi qua v? tinh.

Công an phu?ng Qu?ng An: M?t nhung vô cùng ph?n ch?n

B?t d?u t? ngày 10/11, toàn b? l?c lu?ng Công an phu?ng Qu?ng An (qu?n Tây H?) 
tr?c chi?n 24/24h. H? thay phiên nhau tr?c các ch?t, v? tr? s? an com h?p
r?i l?i nhanh chóng tr? v? v? trí. Dó là chua k? nh?ng t? tu?n tra khác k?t h?p 
v?i l?c lu?ng dân phòng rà soát t?t c? các du?ng ngang ngõ t?t, các t?
dân ph? trên d?a bàn.

D?c bi?t t?i khu v?c dang tri?n khai xây d?ng khách s?n 22 t?ng bên c?nh 
Sheraton, t? tu?n tra c?a Công an phu?ng có nhi?m v? ki?m soát ch?t ch? t?ng can
phòng. T? t?ng th? 11 tr? lên, h? chia nhau ?ng tr?c không d? ngu?i l? và k? c? 
công nhân ra vào. Nhu v?y m?i ngày, các anh ph?i di hàng tram lu?t t?ng
gác lên xu?ng d? ph?i h?p ki?m soát di?m cao d?i di?n v?i Sheraton d? d?m b?o 
an ninh cho T?ng th?ng M?.

M?t h? Tây cung du?c Công an phu?ng k?t h?p v?i các l?c lu?ng khác phong t?a 
ch?t ch?. Xu?ng máy ch?y ngang d?c su?t ngày dêm, l?p vành dai an toàn trên
h? tru?c khu v?c khách s?n.

Không nh?ng th?, tru?c dó vài tháng, Công an phu?ng Qu?ng An ph?i "di t?ng ngõ, 
gõ t?ng nhà" d? tuyên truy?n v?n d?ng nhân dân có ý th?c ch?p hành t?t nh?ng
v?n d? mà công tác an ninh yêu c?u. Khi nh?n du?c tin T?ng th?ng M? s? d?n ngh? 
trên d?a bàn phu?ng, các phuong án b?o v? dã du?c lên k? ho?ch chi ti?t.

M?i nam, Công an phu?ng Qu?ng An nh?n nhi?m v? b?o v? hàng ch?c h?i ngh? quan 
tr?ng nên h? "tác nghi?p" nhanh chóng và bài b?n. H? g?p t?ng ngu?i dân trong
khu v?c chia s? d?ng viên, bàn b?c nh?ng phuong án t?t nh?t có th? d? ph?c v? 
an ninh cho APEC. C?nh sát khu v?c c?a phu?ng Qu?ng An giúp t?ng h? gia dình
ki?m tra l?i t?ng b?p ga, t?ng do?n du?ng dây di?n, t?ng tr?m bi?n áp d? d?m 
b?o tuy?t d?i không x?y ra cháy n?.

Th?m chí, d?n ngày 11/11, t?i khu v?c chùa Kim Liên có d?t rác, khói b?c cao 
nghi ngút. Ngay l?p t?c, Công an phu?ng dã xu?ng t?n noi nh?c nh?, hu?ng d?n
ngu?i dân nhanh chóng kh?c ph?c.

Lãnh d?o B? Công an và Công an TP Hà N?i khi ki?m tra các ch?t gác trên d?a bàn 
phu?ng Qu?ng An d?u r?t hài lòng tru?c s? nghiêm túc làm nhi?m v? c?a Công
an co s?.

Trung tá Ph?m Van Toan, Tru?ng Công an phu?ng Qu?ng An, cho bi?t: "Chúng tôi 
hoàn thành du?c nhi?m v? t?t nhu th? có s? dóng góp không nh? c?a ngu?i dân
trên d?a bàn. Công an phu?ng h?t s?c bi?t on nhân dân dã có thái d?, ý th?c r?t 
t?t giúp l?c lu?ng Công an làm nhi?m v?. Chúng tôi không ph?i nh?c nh?,
không ph?i cu?ng ch? nhung ngu?i dân v?n giúp Công an m?i vi?c".

Ban An ninh khách s?n Sheraton: T?ng th?ng George W. Bush dã g?i l?i khen ng?i

Theo ông Nguy?n Tu?n Hung, Tru?ng ban An ninh khách s?n Sheraton thì ngay t? 
d?u nam 2006, phái doàn ti?n tr?m c?a M? dã d?n Vi?t Nam. Di?u d?u tiên phái
doàn này quan tâm là c?u trúc t?ng th? c?a khách s?n, d?c bi?t là t?ng h?m. Khi 
bi?t tin khách s?n có d? ki?n thay d?i c?u trúc t?ng h?m c?a khách s?n
(s?a làm phòng h?i ngh?), phía b?n dã d? ngh? gi? nguyên d?n khi APEC k?t thúc.

Th? n?a, phái doàn ti?n tr?m quan tâm d?n kh? nang phòng th? ? phía nóc khách 
s?n, cung nhu so d? b? trí các tòa nhà cao t?ng xung quanh khách s?n. M?t
di?u mà ông Hung chú ý là nh?ng nhân viên c?a phái doàn ti?n tr?m r?t quan tâm 
d?n so d?, du?ng di l?i l?i trong khách s?n.

Nh?ng k? ho?ch dó, theo ông Hung thì ngu?i M? h?u nhu làm r?t kín và vô cùng k? 
lu?ng, ngu?i ngoài r?t khó nh?n bi?t. B?ng ch?ng là m?i khi xem xét d?n
m?t chi ti?t gì, h? không ghi chép nhung quan sát. Ông bi?t h? dang tính toán, 
dang l?a ch?n nh?ng ý tu?ng, gi?i pháp cho m?i tình hu?ng x?y ra.

M?i vi?c c? nhu th? l?ng l? di?n ra và ch? cách dây dúng 2 tu?n l?, nhân viên 
d?c v? c?a T?ng th?ng Bush m?i. xu?t d?u l? di?n d? dua ra nh?ng yêu c?u tr?c
ti?p cho b? ph?n an ninh c?a khách s?n.

Ngay bu?i g?p g? v?i ngu?i ph? trách an ninh c?a T?ng th?ng M?, ông Hung r?t 
ng?c nhiên khi h? có d?y d? nh?ng hình ?nh (ch?p t? v? tinh) cùng nh?ng tài
li?u liên quan d?n khách s?n. Ngay bu?i g?p dó, ông bi?t du?ng di chuy?n c?a 
T?ng th?ng M? là qua du?ng h?m ch? không qua du?ng l? tân nhu nhi?u ngu?i
nghi.

Khách s?n Sheraton có 299 phòng, trong dó ch? có 3 phòng ? t?ng 18 là dành cho 
nguyên th? qu?c gia. Phòng 1802 và phòng 1826 là phòng T?ng th?ng, còn phòng
1828 là phòng D? vuong. M?i di chuy?n c?a T?ng th?ng M? trong khách s?n thì ông 
Hung là ngu?i duy nh?t du?c ti?p c?n.

Tháp tùng ông Bush lên c?u thang máy, nhìn hu?ng di, ông Hung ph?ng doán T?ng 
th?ng dã ch?n phòng 1828, phòng D? vuong. D? doán này càng thêm có co s? b?i
nh?ng l?n ki?m tra an ninh tru?c thì phòng D? vuong du?c các nhân viên an ninh 
c?a M? d?c bi?t quan tâm.

M?i l?n ti?p c?n T?ng th?ng trong thang máy, d? ý, ông th?y doàn tháp tùng c?a 
T?ng th?ng thu?ng có kho?ng trên du?i 10 ngu?i. Trong s? ?y, vào bu?ng thang
máy d?u tiên là 2 s? quan (m?t ngu?i da den) có g?n trên ng?c r?t nhi?u huân, 
huy chuong. Hai ngu?i này lúc nào cung xách trên tay hai chi?c va-li d?c
ch?ng. Theo nhi?u ngu?i ph?ng doán 2 chi?c c?p dó là "ngòi n?" c?a c? h? th?ng 
vu khí h?t nhân c?a nu?c M?. Khi 2 ngu?i này dã yên v? thì doàn c?n v? chia
thành 3 nhóm l?n lu?t bu?c vào.

T?ng th?ng Bush ra ngoài b?ng c?ng sau c?a khách s?n. M?i l?n di chuy?n ?y, m?i 
cánh c?a phía sau c?a khách s?n d?u du?c dóng kín, ho?c dán kín. Hon th?
n?a, an ninh c?a T?ng th?ng dã yêu c?u an ninh khách s?n, T?ng th?ng ch? ra 
ngoài khi ? t?t c? các ô c?a phía trên d?u có nhân viên an ninh khách s?n d?ng
gác nhung v?i tu th? quay m?t vào trong. Ông Hung cung cho bi?t, m?i l?n di 
chuy?n trong khách s?n thì hu?ng di, l?i di c?a T?ng th?ng M? liên t?c thay
d?i, không l?n nào gi?ng l?n nào.

Trong su?t nh?ng ngày T?ng th?ng Bush ? khách s?n, nhân viên an ninh khách s?n 
dã làm vi?c d?n 18 ti?ng m?t ngày. Ông Hung b?o, nh?ng ngày dó th?c s? là
"l?a" d? th? s? ch?u d?ng, vu?t qua áp l?c l?n d? hoàn thành xu?t s?c nhi?m v?.

V?i nhân viên c?a nu?c b?n thì trong nh?ng ngày ? khách s?n, h? cung có m?t sai 
sót. Dó là hôm d?u tiên T?ng th?ng Bush và phái doàn d?n. Khi vào thang
máy, hai tùy tùng xách va-li dã vào m?t thang máy khác v?i thang c?a T?ng 
th?ng. Và, dó là sai sót duy nh?t, còn t?t c? d?u di?n ra h?t nhu nh?ng c? máy
làm theo k?ch b?n có s?n ? m?i tình hu?ng.

Ngoài nh?ng th?i gian du?c ti?p c?n v?i T?ng th?ng Bush khi làm nhi?m v? thì 
khi ra v?, ông dã du?c T?ng th?ng b?t tay, m?i ch?p chung ?nh. Khi ?y, T?ng
th?ng M? dã nói v?i ông r?ng: "C?m on các b?n! Các b?n dã làm r?t t?t nhi?m v? 
c?a mình!". Theo ông Hung thì ch? ít ngày n?a, phía b?n s? chuy?n cho ông
b?c ?nh dó cùng v?i ch? ký c?a T?ng th?ng M?.

Theo Công An Nhân Dân

Other related posts:

  • » Bao Ve Tong Thong Bush O Khach San Sheraton