[SMCC] Ban tu ha gia den muc nao?

B?n t? h? giá d?n m?c nào?

Chào các b?n,

Các công tý buôn bán thu?ng hay có các d?p bán h? giá g?i là "on sale" (g?i t?t 
là "sale"), vì lý do ti?p th?, ho?c dôi khi hàng ? d?ng ph?i h? giá d? dành ch? 
cho hàng m?i. H? giá có th? 5%, 10% d?n 75%, hay dôi khi có th? hon. Tuy nhiên, 
Walmart, công ty bán-l?-giá-th?p l?n nh?t th? gi?i hi?n nay, không bao gi? h? 
giá. Công ty ch? có m?t giá cho m?t món hàng và không có các ngày "on sale" bao 
gi?.

T?i sao?

Vì Walmart nói: Hàng c?a chúng tôi ngày nào cung h? d?n dáy, không th? h? thêm 
du?c n?a, không sale không si?c gì h?t.

Ngày Ph? N? các anh làm các chuy?n "ph? n?" hàng ngày-làm b?p, gi?t giu, chùi 
r?a, chi?u chu?ng bác bà các cô h?t mình. Xem ra m?i nam các anh có m?t ngày 
"on sale" d?i v?i các ch?.

Nhung.

Còn sale là còn d?nh giá hoi cao, d? khi sale thì còn xu?ng th?p.

Làm sao các anh có th? thành vi d?i, nhu Walmart thành s? m?t trên th? gi?i, 
b?ng cách t? h? mình d?n m?c không th? "on sale" du?c n?a?

Khiêm t?n.

Làm sao chúng ta có th? t? h? mình thu?ng tr?c v?i t?t c? m?i ngu?i, d?n m?c 
không bao gi? ta có th? h? mình th?p xu?ng v?i ai du?c n?a?

Chúc các b?n m?t ngày "on sale".

M?n,

Hoành

Tr?n Dình Hoành

Other related posts:

  • » [SMCC] Ban tu ha gia den muc nao? - Nguyen Hong Van