[SMCC] Ban khoan

 
 Bán Khoán.
Phùng Thành Ch?ng  
 
  
 
   
V? ch?ng anh sinh con gái d?u lòng. Ca d? khó. D?a tr? ra ngu?c! Tuy ph?i ph?u 
thu?t nhung r?t may là cu?i cùng v?n m? tròn con vuông. Theo gi?y ch?ng sinh, 
con anh cân n?ng ba cân hai, tình tr?ng s?c kho? t?t. V?y mà không hi?u sao sau 
khi dón con t? b?nh vi?n v?, ban ngày thì bé r?t ngoan, dói thì bú, tr?t vú m? 
là ng?; nhung c? dêm d?n, quãng t? lúc gà lên chu?ng cho d?n n?a dêm là nó c? 
khóc ng?n ng?t và o?n ngu?i lên nhu dau d?n ? dâu dó mà không nói ra du?c! V? 
ch?ng anh ph?n vì ph?i thay nhau th?c d? d? bé, ph?n vì nghe con khóc mà xót c? 
ru?t, có mu?n ng? cung không ng? du?c, nên c? hai d?u r?c h?n di! Dua bé di 
vi?n, bác si cung ch?u không phát hi?n ra dó là b?nh gì! Tình c? có ngu?i mách 
nh?ng tru?ng h?p nhu v?y ? tr? so sinh g?i là khóc d? d? và khuyên v? ch?ng anh 
thay vì dua con di vi?n nên tìm d?n m?t pháp su. Có b?nh thì vái t? phuong, sau 
khi nghe anh trình bày, v? pháp su l?y ra nam d?o bùa d? vào m?t chi?c dia r?i 
mi?ng thì l?m r?m phù chú trong khi hai tay lúc thì b?t quy?t lúc thì huo huo 
ba nén huong thành nh?ng hình lo?ng ngo?ng trên dó nhu dang vi?t vào không khí. 
R?i dua cho anh m?y d?o bùa, ông ta kh?ng d?nh: Cháu s? d? d?n và s? d?t khóc 
mu?n nh?t là sau chín ngày n?u là cháu gái và b?y ngày n?u là cháu trai sau khi 
dã d?n dò anh nh?ng vi?c c?n làm. Theo dó, trong nam d?o bùa, m?t d?o du?c mang 
trong ngu?i cho bé, m?t d?o treo noi d?u giu?ng n?m, m?t d?o d? du?i dít hòn 
d?u rau bà (chân gi?a n?u là ki?ng, b?p d?u ho?c b?p ga); ti?p d?n anh ph?i 
sang nhà hàng xóm và ph?i là ngu?i khác h?, l?y tr?m (ch? không du?c h?i xin) 
l?y m?t chi?c dua; sau dó mang v? dùng dao tách dôi ph?n trên, k?p vào dó m?t 
d?o (trong s? hai d?o bùa còn l?i) r?i cài lên chái nhà. D?n dây, ông ta luu ý 
anh m?t di?u là trong su?t quá trình th?c hi?n nh?ng công do?n trên n?u có g?p 
ai và dù có ai h?i han, k? c? dó là nh?ng ngu?i thân trong gia dình, anh cung 
ph?i làm ngo nhu không nghe ti?ng và không du?c tr? l?i; r?ng anh ch? du?c phép 
giao ti?p v?i m?i ngu?i xung quanh khi nh?ng công do?n nói trên dã hoàn t?t và 
d?n anh ph?i nh? k? di?u dó. Cu?i cùng, ch? khi bé khóc d?, l?y n?t d?o bùa còn 
l?i d? vào m?t chi?c dia và d? vào dó m?t ít c?n ho?c ru?u có n?ng d? cao r?i 
d?t lên và d? cho bé nhìn vào ng?n l?a. Sau dó, ch? khi d?o bùa dã cháy h?t, 
dùng ba d?u ngón tay d?p d?p vào ph?n mu?i tro trong lòng dia r?i xoa vào hai 
bên b? vai cho bé.
 

Anh dã th?c hi?n t?t c? nh?ng di?u dó nhu m?t k? b? ám th? và k? l? thay - dúng 
nhu l?i v? pháp su nói - con anh d? d?n và d?n ngày th? chín thì d?t khóc h?n. 
Hôm tr? l?, anh du?c v? pháp su d?c cho nghe bài tho nói v? phép tính gi? tr? 
con:
 

Chính th?t so sinh T? H?i thì
Nh? bát Thìn Tu?t di?c kham nghi
Tam c?u Mão D?u chính th?i sát
T? th?p D?n Thân di d?nh k?
Ngu th?p nh?t S?u Mùi chính th?
L?c th?p nh? Tý Ng? tiên tri
Nhu?c ng? S?u Mùi do kh? c?u
Th?ng lâm Thìn Tu?t b?t thang bi.
 

Theo dó, con anh sinh tháng mu?i m?t, gi? mùi là nh?m dúng gi? quan sát, do dó 
vi?c nuôi n?ng s? r?t v?t v?; r?ng s? con anh là s? ph?i mày Ngu?i và ph?i qua 
du?c cái tu?i mu?i hai m?i có th? yên tâm và khuyên anh nên lên chùa làm l? bán 
khoán cho bé. Và th? là trong t? khoán u?c màu vàng, kh? l?n, du?c vi?t b?ng 
lo?i ch? tu?ng hình, trông nhu m?t d?o s?c phong dán noi d?u giu?ng n?m, ngoài 
cái tên khai sinh Nguy?n Th? Phuong Th?o, con anh còn mang m?t cái tên khác c?a 
m?t dòng h? khác là Chu Th? H?nh. Ch? là con anh ph?i bán cho D?c Ông, là con 
mày c?a D?c Ông mà D?c Ông là h? Chu nên con anh ph?i mang h? Chu và tên thì t? 
Th?o d?i sang H?nh. Không hi?u ? cõi siêu nhiên có th?c có m?t ông h? Chu 
chuyên lo nh?ng vi?c c?u nhân d? th?, do dó du?c ngu?i d?i tôn xung là D?c Ông 
hay không, ch? bi?t t? dó con anh m?t an m?t l?n, ngo?i tr? m?y l?n h?t hoi x? 
mui, còn thì chua bi?t d?n c?ng b?nh vi?n là gì.
*    *    *
D?n tìm anh là m?t ngu?i dàn ông quãng ngoài sáu muoi tu?i trông kh?c kh? nhung 
kho? m?nh:
- Xin l?i! Anh là nhà van Nguy?n Thiêm?
Nhìn ngu?i khách l?, anh buông m?t câu không m?y thi?n c?m:
- Vâng, tôi là Nguy?n Thiêm.
Có v? nhu không nh?n ra thái d? l?nh lùng c?a anh, ông ta vô tu t? gi?i thi?u 
mình và v? m?c dích c?a chuy?n vi?ng tham. Theo dó, ông ta dã du?c d?c nh?ng 
bài phóng s? di?u tra ch?ng tiêu c?c mà anh là tác gi?, bi?t anh là m?t nhà van 
luôn d?ng v? phía l? ph?i, s?n sàng bênh v?c k? y?u, nên ông ta tìm d?n anh v?i 
hy v?ng là s? du?c anh giúp d?. Chuy?n thì dài nhung d?i d? là ông ta nh?p ngu 
nam 1968. Sau ba tháng hu?n luy?n c?p t?c, don v? ông du?c l?nh di B, r?i b?y 
nam trong quân ngu thì b?y nam ông g?n bó v?i chi?n tru?ng Tây Nguyên. R?ng ông 
b? thi?t thòi ch? vì trình d? van hoá có h?n (m?i qua xoá mù chuong trình Bình 
dân h?c v?) còn trong chi?n d?u ông là ngu?i r?t dung c?m và có nhi?u thành 
tích; r?ng ông dã t?ng du?c công nh?n là dung si di?t M? nhung r?t c?c v?n ch? 
là anh si quan m?t v?ch. R?i nam 1975, sau ngày th?ng nh?t d?t nu?c, ông du?c 
ra quân; song vì ? quê không còn ai là ngu?i thân thích nên ông dã xung phong ? 
l?i Tây Nguyên và coi dây nhu quê huong th? hai c?a mình. V?y mà không hi?u do 
m?t s? nh?m l?n nào dó, nam 1986, sau mu?i tám nam xa cách, có di?u ki?n v? 
tham quê ông m?i hay tin ? quê m?i ngu?i d?u yên trí là ông dã ch?t vì don v? 
ông dã dánh gi?y báo t? v? d?a phuong là ông dã hy sinh t? nam 1972 và ? d?a 
phuong ngu?i ta dã t? ch?c làm l? truy di?u cho ông! Câu chuy?n ch? có th? 
ch?ng có gì dáng ph?i d? tâm b?i ông nghi trong chi?n tranh vi?c báo t? nh?m là 
chuy?n bình thu?ng và sau khi tr? l?i Tây Nguyên ông v?n coi dó nhu m?t chuy?n 
vui m?i khi có d?p nh?c d?n. Song s? d?i l?i không don gi?n nhu ông tu?ng! Bây 
gi? khi dã ? cái tu?i 65, ông có nguy?n v?ng mu?n chuy?n v? con v? quê d? s?ng 
n?t nh?ng nam cu?i d?i, phòng n?u có m?t còn du?c g?i n?m xuong tàn ? chính noi 
mình dã sinh ra và d? các con ông sau này kh?i m?t g?c, nhung d?n khi chuy?n ra 
r?i ông m?i ng? ngu?i khi du?c bi?t mình v?n là. li?t si! Nh?ng gi?y t? c?n 
thi?t nhu: Quy?t d?nh ph?c viên, s? h? kh?u kèm theo gi?y gi?i thi?u và xác 
nh?n c?a chính quy?n d?a phuong quê v? mà ông dua ra d?u du?c tr? l?i là không 
h?p l? v?i lý do v? m?t th?i gian nh?ng gi?y t? dó d?u có sau gi?y báo t?! Ông 
dã ph?i nu?t ngh?n d? h?i l?i: H?n các anh cung bi?t dó là m?t s? nh?m l?n? - 
Nh?m hay không là vi?c c?a ông ch? không ph?i vi?c c?a chúng tôi!. H? dã tr? 
l?i ông nhu v?y và m?t l?n n?a ông dành ph?i nu?t ngh?n: Ch?ng l? vi?c tôi còn 
s?ng s? s? và dang d?ng tru?c m?t các anh ngay lúc này dây l?i không có giá tr? 
b?ng m?nh gi?y báo t?? -Vi?c nhà nu?c không ph?i don gi?n nhu ông nói v?i chúng 
tôi! T?t c? d?u ph?i có nguyên t?c và ph?i có co s? pháp lý. Chúng tôi làm vi?c 
theo pháp lu?t. C?c ch?ng dã, ông dành ph?i h? m?t câu: V?y theo các anh, 
tru?ng h?p c?a tôi ph?i nhu th? nào m?i là h?p l?? - Ông ph?i có gi?y xác nh?n 
c?a don v? cu là tru?c dây dã báo t? nh?m! Dòi h?i dó v?i ông không gì khác hon 
là m?t s? dánh d? b?i bi?t don v? ông bây gi? ? dâu; v?i l?i ng?n ?y nam dã 
trôi qua, n?u có tìm ra, thì nh?ng ngu?i cùng don v? v?i ông ngày ?y, bây gi? 
li?u có còn ai d? mà xác nh?n! Ông dã b? v? và nhen nhóm trong d?u ý nghi: Ch? 
còn cách tr? thành t?i ph?m. Tru?c co quan công quy?n ông khai nh?n là dã can 
t?i gi?t ngu?i - m?t bé trai m?i lên ba tu?i r?i cho vào bao t?i và v?t xu?ng 
gi?ng. H? dã cho ngu?i d?n hi?n tru?ng v?t chi?c bao t?i lên, nhung d?n khi m? 
ra thì bên trong ch? là m?t. con chó! V?i t?i danh gây r?i tr?t t? tr? an, ông 
b? x? ba nam tù nhung cho hu?ng án treo và có th?i gian mu?i lam ngày d? ch?ng 
án.
- Ông làm nhu v?y d? làm gì? - Anh h?i.
- D? du?c th?y là mình còn s?ng!
- Và. bây gi? thì ông. ch?ng án?
- Tôi s? ch?ng án!
- V?i lý do m?t ngu?i dã ch?t cách dây hon ba muoi nam không th? s?ng l?i d? 
ph?m t?i?
- Dúng th?!
- Nghia là. (?)
- Nghia là nghia v? và quy?n l?i ph?i di dôi v?i nhau và bây gi? thì tôi l?i 
mu?n du?c là . li?t si!
 

*
. Chuy?n cách dây dã mu?i hai nam. T?t nhiên là v?i v? th? c?a mình và do tính 
ch?t c?a nh?ng tình ti?t c?a v? án dã không còn d?ng l?i nhu là nh?ng tình ti?t 
? m?t v? án thông thu?ng nên anh dã ch?ng làm du?c gì hon cho thân ch? c?a mình 
ngoài s? d?ng c?m và l?i t? thú r?ng mình b?t l?c! Tuy nhiên sau dó ý tu?ng cho 
m?t cái truy?n ng?n c? ám ?nh, c? bám ri?t l?y anh  và dúng vào cái bu?i sáng 
mà v? anh tr? d?, trong khi m? anh dua v? anh d?n nhà h? sinh thì cung là lúc 
d?a con tinh th?n c?a anh dòi du?c ra d?i và h?i thúc anh ph?i ng?i vào bàn 
vi?t.
 

D? tránh sa dà vào nh?ng tình ti?t, nh?ng s? ki?n c? th? nhung mang tính cá 
bi?t, anh dã không cho câu chuy?n m?t không gian cung nhu m?t th?i gian xác 
d?nh. Ngay c? cái tên nhân v?t anh cung không mu?n nó có m?t qu?c t?ch rõ ràng 
khi s? c?n thi?t t?i thi?u là cái danh xung cung ch? du?c anh cho m?t ký t? là 
ch? cái P! Nghia là, cái truy?n ng?n c?a anh không còn thu?n tuý là m?t truy?n 
ng?n vi?t v? v? án, b?i ch?ng còn tìm dâu ra d?u tích c?a cái v? án mà anh dã 
nghe và câu chuy?n mà ngu?i dàn ông dã k?.
 

Anh vi?t nhu là b? ma ám, nhu là ai dó vi?t ch? không ph?i là anh vi?t và - 
cung th?t trùng h?p - khi sau dó anh bi?t r?ng dúng vào cái th?i kh?c ? b?nh 
vi?n v? anh s? bé Th?o thì cung là lúc anh h? d?u ch?m h?t cho cái truy?n ng?n 
c?a mình.
 

Song có cái gì dó nhu là d?nh m?nh, b?i su?t mu?i hai nam qua, cái truy?n ng?n 
?y dã du?c anh g?i cho r?t nhi?u noi nhung v?n ch?ng m?t noi nào nh?n in.
Ngày Ph?t d?n anh lên chùa l? cho bé Th?o. V? su già h?i tham:
- D?o này con bé có du?c kho? không?
- C?m on th?y! Nh? Tr?i Ph?t phù h?, cháu v?n kho?.
- Sao không cho nó di cùng?
- S?p này cháu ph?i b?n h?c.
- Nam nay nó dã h?c l?p m?y r?i?
- D?, l?p 6.
- Nam vô a di dà Ph?t! V?y là hôm nào chu?c khoán cho nó du?c r?i d?y!
Chu?c khoán! Di?u dó cung d?ng nghia v?i vi?c nam nay con anh dã mu?i hai tu?i 
và dã qua cái h?n sinh nh?m ph?i gi? quan sát! N?u nhu v? su già không nh?c thì 
anh dã ch?ng còn nh? là nó dã d?n tu?i chu?c khoán! Trong cái kho?nh kh?c c?a 
m?t sát na ?y, anh b?ng ng? ra v? cái g?i là s? ph?n c?a d?a con tinh th?n c?a 
mình:
Cái truy?n ng?n c?a anh cung dã sinh nh?m ph?i gi? quan sát!
 

*
S? xu?t hi?n c?a cái truy?n ng?n V? án c?a nhà van Trung Qu?c: Chu Tác Lâm (do 
nhà van Nguy?n Thiêm d?ch) trên t? C?o Thom - m?t t? báo có uy tín, chuyên v? 
sáng tác, lý lu?n, phê bình và nh?ng thông tin van h?c ngh? thu?t c?a H?i nhà 
van ngay l?p t?c dã gây xôn xao du lu?n! N?u nhu tru?c dây ngu?i ta thu?ng quan 
ni?m chi?c roi phê bình giúp cho con ng?a sáng tác l?ng lên thì bây gi? tình 
hình dã hoàn toàn ngu?c l?i! Con ng?a phê bình dã l?ng lên tru?c ng?n roi c?a 
sáng tác hay dúng hon là tru?c ng?n roi c?a m?t truy?n ng?n. d?ch! V?n v?n b? 
gi?i sáng tác coi là an theo, là n?ng tính kinh vi?n, là phê bình cánh h?u, 
ho?c ch? là nh?ng chuyên gia di?m sách mà v?n ph?i ng?m b? hòn làm ng?t theo 
nhu phép th?ng l?i tinh th?n c?a A. Q, l?n này các nhà phê bình dã nh?n th?y ? 
cái truy?n ng?n m?t ch? d?a d? nh?t lo?t ph?n pháo! Sau khi phân tích n?i dung 
tu tu?ng cung nhu giá tr? ngh? thu?t c?a tác ph?m, b?ng vào nh?ng l?p lu?n s?c 
s?o, d?y tính thuy?t ph?c, các nhà phê bình dã không ng?n ng?i khi cho r?ng: V? 
án là d?nh Chô Mô Lung Ma không ch? c?a van h?c Trung Qu?c mà c?a c? th? gi?i; 
r?ng t? V? án d?n V? án Chu Tác Lâm còn thân ph?n và phi lý hon c? KAFKA; và xa 
hon là l?i doan ch?c tác ph?m này nh?t d?nh s? do?t gi?i. Nobel! Cu?i cùng, 
nh?m chia mui nh?n vào gi?i sáng tác mà c? th? ? dây là các nhà van, các nhà 
phê bình cung dã không ng?n ng?i khi dua ra nh?n xét là n?n van h?c c?a chúng 
ta m?y ch?c nam qua m?i ch? có n?n ch? chua có d?nh; r?ng trông ngu?i l?i nghi 
d?n ta chúng ta còn b?o hoàng hon c? nhà vua! Nhân dó khuy?n cáo các nhà van s? 
di trong th?i gian qua, gi?i phê bình dành ph?i im hoi l?ng ti?ng là vì còn 
thi?u v?ng nh?ng tác ph?m d?nh cao và không d?u gi?m s? m?a mai khi hy v?ng 
nh?ng nam 50 c?a th? k? 21 chúng ta có th? có du?c nh?ng tác ph?m ngang t?m V? 
án!
 

V?y Chu Tác Lâm là ai? Không ph?i khó khan gì l?m, sau dó các nhà phê bình cung 
dã phát hi?n du?c ch?ng có m?t nhà van Trung Qu?c nào có cái tên là Chu Tác Lâm 
c?! Th?c m?c này du?c chuy?n d?n cho nhà van kiêm d?ch gi? Nguy?n Thiêm thì anh 
ch? cu?i:
- Dó là tên bán khoán d?a con mày c?a D?c Ông./.
 

Phùng Thành Ch?ng  

Other related posts:

  • » [SMCC] Ban khoan - Nguyen Hong Van