Bai van gay xon xao cu dan mang

Bài van gây xôn xao cu dân m?ng

Bài van du?c 9 di?m c?ng c?a cô bé l?p 10 van, Hà Minh Ng?c.

Nh?ng ngày qua, cu dân m?ng h?t s?c quan tâm d?n bài van c?a m?t h?c sinh l?p 
10 du?c post lên trang hanheldvn.com và các blog. Di?u l? không ph?i vì bài
van d?t di?m 9+, cung không ph?i ch? vì hành van ?n tu?ng, mà nó còn l? ngay t? 
l?i tâm s? c?a giáo viên v?i cô h?c trò nh? là tác gi? bài van.

"B?n du?c sinh ra, dó là m?t thành công vi d?i c?a cha và m?. Trách nhi?m c?a 
b?n là ph?i gìn gi? cho v? d?p hoàn thi?n c?a thành công ?y. D?ng bao gi?
? ê nghi r?ng cu?c s?ng là m?t chu?i c?a th?t b?i..."

Dây là trích do?n bài van c?a m?t h?c sinh l?p 10 tên là Hà Minh Ng?c du?c post 
lên trang
www.hanheldvn.com
dang gây xôn xao cu dân m?ng.

Nh?ng tâm s? trong bài vi?t c?a Ng?c nh?n du?c nhi?u c?ng hu?ng. T?i trang 
hanheldvn.com, Teddybear vi?t: "Ai b?o gi?i tr? bây gi? quên ti?ng Vi?t?". Hepza
thì ng?n g?n: "Tuy?t! Cám on cô bé Minh Ng?c, cám on cô giáo.".

Trên blog c?a ZoomNews (ngu?i d?u tiên post bài van này lên) cung có khá nhi?u 
ý ki?n chia s?. Các blogger ng?c nhiên v? d? van, thán ph?c cách h?c van
c?a Minh Ng?c.

Và l?n hon, nhu LeE nói: "Vô tình, mình có d?p nh?n d?nh l?i cu?c s?ng c?a 
mình".

Trong lúc c? nu?c dang nói v? vi?c thay d?i cách d?y h?c, ra d?, ch?m bài t?p 
làm van thì d? van và bài vi?t này r?t dáng suy nghi.

Theo Dang Khoa
Ti?n Phong

D? bài:
M?t bài h?c sâu s?c, ý nghia mà cu?c s?ng dã t?ng cho em

Bài làm:
B?n ch?t c?a thành công

Dã bao gi? b?n t? h?i thành công là gì mà bao k? b? c? cu?c d?i mình theo du?i? 
Ph?i chang dó là k?t qu? hoàn h?o trong công vi?c, s? chính xác d?n t?ng
chi ti?t? Hay dó là cách nói khác c?a t? thành d?t, nghia là có du?c m?t cu?c 
s?ng giàu sang, du?c m?i ngu?i n? ph?c? V?y thì b?n hãy giành chút th?i gian
d? l?ng mình suy ng?m. Cu?c s?ng s? ch? cho b?n có nh?ng ngu?i d?t du?c thành 
công theo m?t cách gi?n d? d?n b?t ng?.

Thành công là khi b? và con trai có dung khí bu?c vào b?p, n?u nh?ng món an m? 
thích nhân ngày 8-3. Món canh có th? hoi m?n, món cá s?t dáng l? ph?i có
màu d? s?m thì l?i ng? sang màu. den cháy. Nhung nhìn mâm com, m? v?n cu?i. B?i 
vì hai b? con không th? thành công trên "chi?n tru?ng" b?p núc, nhung l?i
thành công khi t?ng m? "doá h?ng" c?a tình yêu. M?t món quà ý nghia hon c? 
nh?ng món quà quý giá, h?nh phúc ?y long lanh in trong m?t m?.

L?i phê c?a cô giáo d?y van

C?m on em dã t?ng cô m?t bài h?c, m?t l?i d?ng viên vào lúc cô c?n nó nh?t.

Em dã th?c s? thành công d?y. Mong em ti?p t?c thành công.

Thành công còn là hình ?nh m?t c?u bé b? d? t?t ? chân, không bao gi? di l?i 
bình thu?ng du?c. T? nh? c?u dã nuôi u?c mo tr? thành c?u th? bóng dá. Sau
bao n? l?c kh? luy?n, c?u bé tr? thành c?u th? d? b? trong m?t d?i bóng nh?, và 
chua bao gi? du?c chính th?c ra sân. Nhung dó không ph?i là th?t b?i. Trái
l?i, thành công dã n? hoa khi c?u bé nam xua, v?i bao ngh? l?c và quy?t tâm, dã 
chi?n th?ng hoàn c?nh d? theo du?i u?c mo t? ngày tho bé. Thành công ?y,
li?u có m?y ngu?i d?t du?c?

Sau m?i mùa thi d?i h?c, có bao "si t?" bu?n r?u khi bi?t mình tr? thành "t? 
si". Hai b?y di?m, cao th?t d?y. Nhung cao mà làm gì khi NV1 l?y t?i hai b?y
ph?y nam? Dó th?t ra không ph?i là th?t b?i, ch? là khi thành công - b? - trì - 
hoãn mà thôi. Cu?c s?ng v?n chào dón h? v?i NV2, NV3. Quan tr?ng là h?
dã n? l?c h?t s?c d? kh?ng d?nh mình. Dó là ý nghia v?n nguyên c?a các k? thi, 
và cung là b?n ch?t c?a thành công.

Ngày còn nh?, tôi dã du?c d?c m?t câu chuy?n r?t xúc d?ng. Truy?n k? v? m?t c?u 
bé nghèo v?i bài van t? l?i m? - ngu?i ph? n? dã che ch? cu?c d?i em. C?u
bé vi?t v? m?t ngu?i m? v?i mái tóc pha suong, v?i dôi bàn tay ram ráp nhan 
nheo nhung d?u hi?n và ?m áp. C?u k?t lu?n r?ng: bà ngo?i là ngu?i m? - ngu?i
ph? n? dã nâng d? em trong su?t hành trình c?a cu?c d?i. Bài van l?c d?, ph?i 
v? nhà vi?t l?i. Nhung dó m?i chính là m?t tác ph?m thành công, b?i ? dó
ch?t ch?a tình yêu thuong c?a d?a cháu m? côi dành cho bà ngo?i. Li?u có thành 
công nào, tình c?m nào thiêng liêng hon th??

Nhi?u nam tru?c, báo chí t?ng vinh danh m?t c?u h?c trò nghèo thi d?u d?i h?c 
v?i v? trí th? khoa. D?i v?i c?u, dó là m?t thành công l?n. Nhung có m?t thành
công khác, l?ng th?m mà l?n lao, dó là chi?n th?ng c?a m?t ngu?i cha g?n 20 nam 
tr?i d?p xích lô nuôi con an h?c. Bao ni?m tin và hi v?ng hi?n lên trên
guong m?t v?n dã ch?u nhi?u kh?c kh?. Và ngày con trai d?u d?i h?c cung là ngày 
t?t nghi?p khoá - h?c - c?a - m?t - ngu?i - cha.

Tôi bi?t có m?t n? sinh t?t nghi?p d?i h?c v?i t?m b?ng lo?i uu g?n hai muoi 
nam tru?c. V?i tài nang c?a mình, cô có th? g?t hái thành công trên con du?ng
s? nghi?p và danh v?ng. Nhung cô sinh viên nam ?y dã ch?p nh?n hi sinh nh?ng co 
h?i c?a d?i mình d? tr? thành m?t ngu?i v? d?m dang, m?t ngu?i m? d?u hi?n
c?a hai cô công chúa nh?. Cho t?i bây gi?, khi dã là m?t ph? n? trung niên, 
Ngu?i v?n nói v?i tôi r?ng: "Cham sóc b? và hai con chu dáo, d?i v?i m? dã
là m?t thành công l?n". M?i khi nghe câu nói ?y, tôi l?i roi nu?c m?t. Gia dình 
là h?nh phúc, là thành qu? d?p d? c?a d?i m?, và chúng tôi ph?i c?m on
m? vì di?u dó.

Con ngu?i luôn khát khao thành công, nhung mù quáng theo du?i thành công thì 
th?t là vô nghia. B?n mu?n mình giàu có, mu?n tr? thành t? phú nhu Bill Gates?
V?y thì hãy g?p d?ng ti?n m?t cách c?n th?n r?i trao nó cho bà c? an xin bên 
du?ng. V?i vi?c làm d?p d? ?y, b?n s? cho m?i ngu?i hi?u du?c b?n không ch?
giàu có v? v?t ch?t mà còn giàu có tâm h?n. Khi dó, b?n dã th?c s? thành công.

Cung có khi b?n u?c mo thành công s? d?n v?i mình nhu d?n v?i Abramovich - ông 
ch? c?a d?i bóng toàn nh?ng ngôi sao? Thành công ch?ng ? dâu xa, ch? c?n
b?n dành th?i gian cham sóc cho "d?i bóng" c?a gia dình b?n. ? dó, b?n nh?n 
du?c tình yêu thuong vô b? b?n, th? mà Abramovich không nh?n l?i du?c t? nh?ng
c?u th? c?a ông ta. Thành công d?n v?i m?i ngu?i m?t cách gi?n d? và ng?t ngào 
nhu th?!

B?n du?c sinh ra, dó là m?t thành công vi d?i c?a cha và m?. Trách nhi?m c?a 
b?n là ph?i gìn gi? cho v? d?p hoàn thi?n c?a thành công ?y. D?ng bao gi? ?
ê nghi r?ng cu?c s?ng  là m?t chu?i c?a th?t b?i, b?i nhu m?t giáo su ngu?i Anh 
t?ng nói: "Cu?c s?ng này không có th?t b?i, có chang là cách chúng ta nhìn
nh?n m?i vi?c mà thôi". Còn d?i v?i tôi, thành công là khi ai dó d?c du?c bài 
vi?t nh? này. Có th? s? ch?ng du?c di?m cao, nhung g?i g?m du?c nh?ng suy
nghi c?a mình vào trang vi?t, v?i tôi, dó là m?t thành công.

Hà Minh Ng?c

Other related posts:

  • » Bai van gay xon xao cu dan mang