[SMCC] Bai hoc lam nguoi tu mot em be Nhat 9 tuoi

Bài h?c làm ngu?i t? m?t em bé Nh?t 9 tu?i

Có m?t câu chuy?n c?m d?ng ngày hôm qua m?t d?a bé Nh?t dã d?y cho m?t ngu?i 
l?n nhu em m?t bài h?c làm ngu?i.
C?nh sát viên Nh?t g?c Vi?t, Hà Minh Thành


T?i hôm qua em du?c phái t?i m?t tru?ng ti?u h?c ph? giúp h?i t? tr? ? dó d? 
phân phát th?c ph?m cho các ngu?i b? n?n. Trong cái hàng r?ng r?n nh?ng ngu?i 
x?p hàng em chú ý d?n m?t d?a nh? ch?ng 9 tu?i, trên ngu?i ch? có chi?c ao thun 
và qu?n dùi. Tr?i r?t l?nh mà nó l?i x?p hàng cu?i cùng, em s? d?n phiên c?a nó 
thì ch?c ch?ng còn th?c an. Nên m?i l?i h?i tham. Nó k? nó dang h?c ? tru?ng 
trong gi? th? d?c thì d?ng d?t và sóng th?n d?n, cha c?a nó làm vi?c g?n dó dã 
ch?y d?n tru?ng, t? ban công l?u 3 c?a tru?ng nó nhiìn th?y chi?c xe và cha nó 
b? nu?c cu?n trôi, 100% kh? nang ch?c là ch?t r?i. H?i m? nó dâu, nó nói nhà nó 
n?m ngay b? bi?n, m? và em c?a nó ch?c cung không ch?y k?p. Th?ng nh? quay 
ngu?i lau v?i dòng nu?c m?t khi nghe em h?i d?n thân nhân. Nhìn th?y nó l?nh em 
m?i c?i cái áo khoác c?nh sát trùm lên ngu?i nó. Vô tình bao luong khô kh?u 
ph?n an t?i c?a em b? roi ra ngoài, em nh?t lên dua cho nó và nói: " D?i t?i 
phiên c?a con ch?c h?t th?c an, kh?u ph?n c?a chú dó, chú an r?i, con an di cho 
d? dói".

Th?ng bé nh?n túi luong khô c?a em, khom ngu?i c?m on. Em tu?ng nó s? an ng?u 
nghi?n ngay lúc dó nhung không ph?i, nó ôm bao luong khô di th?ng lên ch? nh?ng 
ngu?i dang phát th?c ph?m và d? bao luong khô vào thùng th?c ph?m dang phân 
phát r?i l?i quay l?i x?p hàng. Ng?c nhiên vô cùng , em h?i nó t?i sao con 
không an mà l?i dem b? vào dó. N? tr? l?i: " B?i vì còn có nhi?u ngu?i ch?c dói 
hon con. B? vào dó d? các cô chú phát chung cho công b?ng chú ?".

Em nghe xong v?i quay m?t di ch? khác d? khóc d? m?i ngu?i không nhìn th?y. 
Th?t c?m d?ng. Không ng? m?t d?a nh? 9 tu?i m?i h?c l?p 3 dã có th? d?y em m?t 
bài h?c làm ngu?i trong lúc kh?n khó nh?t. M?t bài h?c vô cùng c?m d?ng v? s? 
hy sinh.

M?t dân t?c v?i nh?ng d?a tr? 9 tu?i dã bi?t nh?n n?i, ch?u gian kh? và ch?p 
nh?n hy sinh cho ngu?i khác ch?c ch?n là m?t dân t?c vi d?i. D?t nu?c này dang 
d?ng ? trong nh?ng gi? phút nguy c?p nh?t c?a s? diêu tàn, nhung ch?c ch?n nó 
s? h?i sinh m?nh hon nh? nh?ng công dân bi?t hy sinh b?n thân ngay t? tu?i niên 
thi?u.

Nghi l?i câu nói c?a ông già Fuwa nguyên ch? t?ch D?ng CS Nh?t giáo su d?y em 
v? Tu b?n lu?n dã nói r?ng "N?u Mac s?ng l?i, ông ta s? thêm m?t câu vào trong 
cu?n Tu b?n lu?n dó là "Ch? nghia CS ch? thành công trên d?t Nh?t".

Vài dòng g?i cho anh, chúc anh kh?e.T?i gi? em vào phiên tr?c n?a r?i.
Chúc anh và gia dình v?n s? an khang.

Hà Minh Thành

Theo blog phamvietdaovn

Other related posts:

  • » [SMCC] Bai hoc lam nguoi tu mot em be Nhat 9 tuoi - Nguyen Hong Van