[SMCC] Ba qua trung ung

Ba qu? tr?ng ung
                                   Truy?n 
ng?n c?a Mãn Thanh Hoa (TQ)

Lý Do du?c di?u v? huy?n Lâm H?i làm huy?n tru?ng, coi nhu di?u du?c gió, cá 
g?p nu?c. M?i vi?c d?u thu?n l?i, ch? có m?t vi?c làm cho Lý dau d?u, dó là 
vi?c tuy?n ch?n tr? lí. V? huy?n tru?ng ti?n nhi?m là Doãn Thu? thay d?n ba tr? 
lí, t?ng b?c b?i r?a: nhân tài Lâm H?i nhu lá mùa thu...
Ti?u Mã nguyên là phó van phòng du?c ch?n làm tr? lí huy?n tru?ng.
Hôm dó Ti?u Mã ng?i xe c?a huy?n tru?ng, cùng huy?n tru?ng di d?n khách s?n Hoa 
Thiên. Th?c khách mà huy?n tru?ng m?i là th? tru?ng. M?i ngu?i m?t bình Chivat 
22, chua h?t n?a gi? mà bình ru?u dã g?n h?t. Huy?n tru?ng say r?i, nhung th? 
tru?ng m?i d?n d?.
Vì quan tâm d?n s?c kho? lãnh d?o, Ti?u Mã xin u?ng d? huy?n tru?ng, nào ng? 
huy?n tru?ng d?t khoát g?t di. Huy?n tru?ng và th? tru?ng l?i nâng li và gi?c 
c?n.
Ti?u Mã nghi huy?n tru?ng quá say r?i bèn giành l?y li ru?u u?ng thay.

D? tr?ng ung! Huy?n tru?ng m?ng Ti?u Mã. Cu?i cu?c ru?u thì huy?n tru?ng say 
m?m.

Ngày hôm sau, Ti?u Mã quay tr? v? van phòng.

Xã tru?ng H? m? ti?c m?i huy?n tru?ng Lý. Ti?u Vuong theo Lý huy?n tru?ng di d? 
ti?c ? khách s?n Thu Huong. 
Vuong là tr? lí th? hai c?a huy?n tru?ng Lý. Ti?c ê h?, ch? ti?c thì cúc cung, 
th?i gian kéo g?n hai gi?, Lý huy?n tru?ng ngà ngà say. Lúc ?y ch? ti?c m?i 
th?y ngon mi?ng. M?y l?n huy?n tru?ng g?i ý d? tr? lí u?ng thay, nhung Ti?u 
Vuong s?ng ch?t t? ch?i. Là vì c?u ta s? l?i d?m ph?i bu?c chân c?a Ti?u Mã.

D? tr?ng ung! Huy?n tru?ng n?i qu?u, cu?i cùng thì l?i say m?m.

Ngày hôm sau, Ti?u Vuong tr? l?i phòng tuyên truy?n làm vi?c.

Th? là c?u Du?ng tr? thành tr? lí th? ba c?a huy?n tru?ng.
Khách s?n cao c?p Dào Hoa V?n khai truong, m?i Lý huy?n tru?ng d?n c?t bang 
khánh thành, Du?ng di d? ti?c cùng huy?n tru?ng. 
N? ch? nhân tu?i ch?c b?n muoi, v?n s?c nu?c huong tr?i, l?i có ph?n t?ng tr?i, 
li?c m?t dua tình, khoé thu ba sóng sánh. Lý huy?n tru?ng là tay lão luy?n tình 
tru?ng, t?n s? trái tim c?ng hu?ng, có v? nhu say.

Du?ng nghiên c?u bài h?c c?a hai k? b? huy?n tru?ng m?ng là "tr?ng ung".

U?ng ru?u h?u c?p trên, dù có say ch?t cung ph?i u?ng, n?u không h?u ho? khôn 
lu?ng. Lo?i ru?u ?y không ai u?ng thay du?c. Ti?u Mã tr? thành "tr?ng ung" là 
không hi?u di?u dó.
U?ng ru?u v?i c?p du?i, ?y là chi?u c?, c?n gì ph?i u?ng say, v?i dám làng 
nhàng ?y d? tr? lí dáp l?, th? dã là gi? th? di?n cho b?n h? l?m r?i. Ngu?i tr? 
lí có nang l?c là ngu?i bi?t xu?t hi?n dúng lúc d? b?o v? lãnh d?o, d? lãnh d?o 
có s?c kho? ph?c v? cách m?ng. Ti?u Vuong tr? thành "tr?ng ung" là vì không 
bi?t di?u dó.

Th? tru?ng u?ng ru?u v?i c?p trên, không du?c phép u?ng d?, th? tru?ng u?ng v?i 
c?p du?i, ph?i u?ng thay. Dó là nh?ng t?ng k?t Du?ng rút ra du?c t? tai n?n c?a 
hai ngu?i di tru?c, xem d?y là c?m nang giúp anh t? tin khi làm tr? lí.

Ch? khách s?n không có ch?c quy?n gì hi?n nhiên có th? coi là c?p du?i, vì th? 
Du?ng li?u mình xông ra xin u?ng ru?u thay th? tru?ng. Huy?n tru?ng Lý g?t di, 
nhung Du?ng nghi, th? tru?ng gi? b? v?y thôi, nên dua tay giành l?y li ru?u, 
nào ng? huy?n tru?ng gi? ch?t, th? là li ru?u d?, ru?u làm u?t c? áo huy?n 
tru?ng và n? ch? nhân.

D? tr?ng ung! Lý Do h?t ho?ng dùng khan th?m ru?u trên áo ngu?i d?p. Hôm ?y Lý 
huy?n tru?ng say, còn bà ch? say m?m, Lý huy?n tru?ng m?t mình dua bà v? phòng 
ngh?.

Hôm sau, Du?ng tr? l?i phòng dân chính noi c?u dã ra di.

Lý Do bu?n b?c, quy?t d?nh không c?n tr? lí n?a, t? dó d?n nay v? trí ?y v?n b? 
tr?ng. 
                                        
   Hà Ph?m Phú d?ch 

Other related posts:

 • » [SMCC] Ba qua trung ung - Nguyen Hong Van