[SMCC] Ba cu 35 nam ngoi va xe dem ben goc duong

Bà c? 35 nam ng?i vá xe dêm bên góc du?ng
Ba muoi lam nam ng?i ? m?t góc ph?, làm công vi?c mang tính tay chân n?ng nh?c 
l? ra thu?c v? nam gi?i, c? Nguy?n Th? Gi?i, 76 tu?i, du?c coi nhu c?u tinh cho 
khách di du?ng trong dêm khuya v?ng khi xe l? cán dinh, xì hoi...
N?u không t?n m?t ch?ng ki?n lúc c?y v? vá xe thì r?t khó hình dung m?t c? bà ? 
tu?i "th?t th?p c? lai hi" l?i tháo vát v?i công vi?c nhu th?.
 

Hon 35 nam, c? Nguy?n Th? Gi?i vá xe dêm bên góc du?ng

 

Vá xe kiêm di?u khi?n giao thông
 

M?i ngu?i ? góc ngã tu Lê Quang D?nh - Nguy?n Van D?u, qu?n Bình Th?nh dã quá 
quen thu?c v?i hình ?nh m?t c? bà th?nh tho?ng c?m g?y d?ng di?u khi?n giao 
thông m?i khi x?y ra k?t xe nhung c?nh sát chua k?p d?n. "Bà con c? g?ng d? tôi 
làm thì 15 phút n?a thôi s? có th? di l?i du?c, n?u không thì s? ùn t?c n?ng 
hon và m?i ngu?i ph?i d?ng dây t?i t?i". Dó là cách c? thuy?t ph?c ngu?i di 
du?ng cho phép d?ng ra di?u khi?n giao thông. Ngu?i di du?ng luôn ng?c nhiên 
h?i nhau ngu?i ph? n? này là ai. Ngã tu này là thu?ng x?y ra k?t xe, có khi x?y 
ra ngoài gi? có c?nh sát giao thông tr?c, c? Gi?i tr? thành ngu?i di?u khi?n 
giao thông d? giúp xe c? thoát c?nh ùn t?c.
 

Cách dây 35 nam, bà Nguy?n Th? Gi?i cùng ch?ng ch?n góc du?ng này làm noi muu 
sinh v?i công vi?c vá xe. Th?i dó, xe d?p nhi?u hon xe g?n máy nên vi?c c?y 
vành vá xe không quá c?c nhu bây gi?. V? l?i, khi ?y bà Gi?i còn tr? và v?n còn 
ngu?i ch?ng yêu thuong bên c?nh, bà ch? giúp ch?ng làm vi?c v?t. Ngày ?y, bom 
xe b?ng tay là vi?c n?ng n? nh?t trong công do?n vá xe vì lúc dó chua có bom 
hoi b?ng di?n.
 

35 nam, nhi?u bi?n c? x?y ra, ch?ng m?t, nhà bán, các con tan tác nhung bà Gi?i 
v?n bám tr? góc ph? này nhu m?t s? g?n bó d?nh m?nh. Khi ch?ng m?t hon mu?i nam 
tru?c, không mu?n t? b? công vi?c mình dã g?n bó nhi?u nam, cung không d? v?n 
li?ng d? chuy?n sang buôn bán nên bà ch?n g?n bó v?i công vi?c vá xe, bom hoi, 
vá hay thay ru?t xe và c? d? xang. Nhìn bà c? vá xe thành th?c và tháo vát hon 
cái tu?i 76 c?a mình, ít ai nghi r?ng d? có du?c s? lành ngh? này, c? r?t nhi?u 
l?n b? gi?p tay, ch?y máu.
 

Ni?m vui khi t? ki?m s?ng
 

M?i ngày, c? Gi?i ng?i ? dây c? ngày l?n dêm nhung ban ngày r?t ít ai d?n vá 
xe, ch? là bom xe hay d? xang. Vì xung quanh c? có nhi?u ti?m vá xe chuyên 
nghi?p và kho? m?nh hon. Dôi khi chính hình ?nh c? bà vá xe l?i làm khách ng?i 
d?n, ngu?i ta không n? nhìn m?t ngu?i ph? n? tu?i dã cao làm công vi?c tay chân 
n?ng nh?c. Vì v?y, c? Gi?i c? g?ng tranh th? th?c dêm d? ki?m ti?n, vì ban dêm 
du?c "d?c quy?n" vá xe mà không có c?nh tranh. Vá xe dêm 8.000 d?ng/mi?ng, 
không có chuy?n b?t ch?t khách. C? chia s?: "Tôi làm ngh? này ch? y?u thu nh?p 
ban dêm nên ph?i ch?p nh?n chuy?n m?t gi?c ng?. B?t c? gi? nào, n?a dêm hay g?n 
sáng n?u khách g?i là tôi th?c d?y ngay d? làm vi?c".
 

M?i ngày trung bình c? ki?m du?c 40.000 - 50.000 d?ng, ngày ít vá xe mà ch? bom 
hoi thì kho?ng 20.000 d?ng. V?i c? Gi?i, t? ki?m ti?n d? nuôi b?n thân và không 
làm phi?n ngu?i khác là ni?m h?nh phúc. Thu nh?p th?p và không ?n d?nh, v?y mà 
có lúc l? ch?p m?t lúc không có khách, d?n khi t?nh d?y thì d? ngh? dã "không 
cánh mà bay". C? l?i ch?y v?y mu?n ti?n s?m b? d? ngh? m?i. Du?ng nhu nh?ng xui 
r?i chua bao gi? thôi deo bám bà c? dã ? g?n tu?i tám muoi này.
 

35 nam m?t công vi?c, vi?c vá xe dã quá quen thu?c v?i c? Nguy?n Th? Gi?i, c? 
không u?c mo m?t ngày nào dó mình s? d? s?ng mà không c?n vá xe n?a, c? ch? u?c 
có noi trú ng? cho tu?i già. Vá xe, không ch? là muu sinh mà cung là cách d? c? 
gi? nh?ng ký ?c v? ngu?i ch?ng yêu thuong, v? nh?ng tháng ngày ?m n?ng bên 
ngu?i dàn ông c?a cu?c d?i mình. Gi? dây, bên c?nh c? là d?a cháu hon ba tu?i 
g?i b?ng c?. Nh?ng khi không có khách, c? vui dùa cùng cháu và v? v? gi?c ng? 
cho cháu ngay góc du?ng luôn nu?m nu?p ngu?i xe qua l?i.

 

Theo Nh?t Phuong

Sài Gòn Ti?p Th? 

 

Other related posts:

  • » [SMCC] Ba cu 35 nam ngoi va xe dem ben goc duong - Nguyen Hong Van