[SMCC] Ba b?c ?nh chua t?ng du?c công

Dang b?i: Nguy?n Quang L?p | 

Ba b?c ?nh chua t?ng du?c công b? c?a Eva Braun- ngu?i tình c?a Hitler
Eva Anna Paula Braun (6/2/1912 - 30/4/1945) là ngu?i tình lâu nam c?a Adolf 
Hitler. Trong m?t th?i gian ng?n, bà là v? c?a Adolf Hitler. Braun g?p Hitler 
l?n d?u tiên t?i Munich khi m?i 17 tu?i lúc dó bà dang là ngu?i ph? tá cung nhu 
ngu?i m?u cho m?t nhi?p ?nh gia riêng c?a Hitler. Bà dã t?ng th? t? t? 2 l?n 
khi m?i b?t d?u m?i quan h? v?i Hitler. Nam 1936, Hiler dã dua bà t?i s?ng t?i 
m?t ngôi nhà g?n can h? c?a ông và sau dó là t?i dinh th? Berghof ? 
Berchtesgaden. Braun dã có m?t cu?c s?ng xa hoa nhung cô l?p trong su?t Th? 
chi?n th? hai. Trong su?t nh?ng nam tháng ?y, bà không xu?t hi?n tru?c công 
chúng và th?m chí r?t ít ngu?i D?c bi?t v? s? t?n t?i c?a bà.

T? lúc D? tam d? ch? du?c kh?i l?p d?n khi k?t thúc, Braun luôn m?t m?c trung 
thành v?i Hitler. Bà dã t?i Berlin, sát cánh cùng Hitler trong nh?ng ngày tàn 
c?a d? ch?. Ngày 29 tháng 4 nam 1945, Braun cu?i Hitler trong m?t nghi l? don 
gi?n, lúc dó bà ? tu?i 33 và Hitler ? tu?i 56. G?n 40 gi? sau dó, trong m?t can 
phòng kín c?a boong ke, Braun dã u?ng thu?c d?c t? v?n bên c?nh ch?ng mình 
Adolf Hitler. Thi th? c?a Braun sau dó du?c mang di ho? táng cùng ch?ng. Dân 
chúng D?c hoàn toàn không bi?t d?n Braun cho d?n sau cái ch?t c?a bà. ( Theo 
Wikipedia).

Ba b?c ?nh chua t?ng công b? v? Eva Braun - ngu?i ph? n? quan tr?ng nh?t trong 
cu?c d?i trùm phát xít Adolf Hitler - v?a du?c ti?t l?.Eva Braun chèo thuy?n d?o choi trên h? Worthsee, g?n Munich nam 1937.Eva Braun d?ng c?nh Hitler trong t?i bi?t th? c?a h? ? thành ph? Berchtesgaden 
h?i nam 1942.Eva và nhóm b?n thân nam 1935

Theo Dân Vi?t

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [SMCC] Ba b?c ?nh chua t?ng du?c công - Nguyen Hong Van