Ba Muon Xoa Du Lieu Vinh vien

B?n mu?n xóa d? li?u vinh vi?n?

Da s? ngu?i dùng máy tính d?u không bi?t r?ng nh?ng d? li?u "nh?y c?m" c?a h? 
khi du?c xóa theo cách thông thu?ng v?n có th? khôi ph?c m?t cách d?
dàng.

Nh?ng thông tin nh?y c?m nhu tài kho?n ngân hàng, th? tín d?ng, hình ?nh riêng 
tu hay tài li?u quan tr?ng... v?n t?n t?i trên ? c?ng k? c? khi b?n dã xóa
và còn c?n th?n làm r?ng "thùng rác" (Recycle Bin). Trong tru?ng h?p này, gi?i 
pháp t?t nh?t d? yên tâm d? li?u dã du?c xóa vinh vi?n là ph?n m?m Nova
Drive Erase Pro c?a Nova Development.

Ph?n m?m tuong thích v?i các ? dia s? d?ng h? di?u hành Windows, không bó bu?c 
b?i dung lu?ng hay m?ch ghép n?i và cho phép th?c thi trên nhi?u PC tùy thích.
Drive Erase Pro s? chép dè toàn b? d? li?u lên t?t c? nh?ng v? trí trên ? dia 
c?ng v?i m?t ký t?, sau khi hoàn t?t nó s? l?i ti?p t?c v?i các ký t? b?t
k?. Ti?n ích Disk Viewer s? hi?n th? thông tin ki?m ch?ng v? tr?ng thái xóa d? 
li?u.

M?t ti?n ích khác du?c kèm theo là SurfSecret Privacy Protector giúp ngu?i dùng 
xóa nh?ng d?u v?t khi truy c?p Internet nhu: t? khóa tìm ki?m trên Google,
d?u v?t c?a chuong trình tin nh?n IM (Instant Message) hay P2P... và 30 ?ng 
d?ng khác. SurfSecret Privacy Pro còn có ch? d? Stealth Mode d? b?o d?m r?ng
s? không ai có th? hay bi?t khi ti?n ích dang ho?t d?ng âm th?m trên máy tính.

Drive Erase Pro ho?t d?ng trên các phiên b?n c?a h? di?u hành Windows 
98/ME/NT/2000/XP hay t?t c? các ? c?ng USB, FireWire khác ch?y h? di?u hành 
Windows
v?i giá bán l? 29,95 USD.

THANH TR?C

Other related posts:

  • » Ba Muon Xoa Du Lieu Vinh vien