[SMCC] Bí ?n kh?ng khi?p trong cu?c d?i Ro "béo"

Bí ?n kh?ng khi?p trong cu?c d?i Ro "béo"


>> Ronaldo l?i chinh ph?c k? l?c m?i 


Hôm 14-2 , Ronaldo tuyên b? t? giã sân c? sau 18 nam s? nghi?p l?ng l?y. C? th? 
gi?i dã lên con cu?ng v?i nh?ng bàn th?ng không tu?ng, nh?ng danh hi?u và n? 
cu?i rang th? r?ng ng?i c?a anh. Nhung không ai bi?t th?c hu chuy?n gì dã x?y 
ra v?i anh trong bu?i trua ngày 12-7-1998, vài gi? tru?c khi tr?n chung k?t 
World Cup 1998 gi?a Pháp và Brazil b?t d?u. 
Ronaldo t? ra dau d?n sau m?t pha bóng trong tr?n chung k?t. 
 

Trong su?t th?i gian d? gi?i này, tuy?n Brazil dóng quân ? khách s?n Chateau de 
la Grande Romanie ? vùng Lesigny, cách Paris 20 km. C? hai c?u th? ? chung m?t 
phòng, Ronaldo ? chung phòng v?i Roberto Carlos, k? bên là phòng c?a Edmundo và 
Doriva. Sau b?a an trua 12-7 ? du?i nhà hàng trong khách s?n, các c?u th? v? 
phòng ngh? ngoi. 

Dang nghe walkman, Roberto Carlos th?y Ronaldo l? xu?ng, m?t tái nh?t r?i mi?ng 
trào b?t mép, toàn thân co gi?t. Ho?ng lo?n, Carlos ch?y ra ngoài hành lang gào 
thét: "C?u ta ch?t, c?u ta ch?t...". T? phòng bên, Edmundo và Cesar Sampaio 
nhào ra d?u tiên. Edmundo dè ch?t ngu?i Ronaldo xu?ng n?n nhà còn Sampaio bóp 
mi?ng Ronaldo d? anh không t? c?n vào lu?i mình trong con co gi?t.

Ti?p theo, bác si Toledo, HLV Zagallo và c? d?i ch?y d?n. H? làm các bi?n pháp 
so c?u cho Ronaldo, dua anh vào gi?c ng?. D?n 4 gi? chi?u, Ronaldo t?nh d?y và 
không h? bi?t tru?c dó anh lên con d?ng kinh, các bác si nói cho anh bi?t di?u 
gì dã x?y ra v?i anh. 

Ti?n v? Leonardo n?ng n?c dòi ph?i dua Ronaldo d?n trung tâm y t? d? ki?m tra 
t?ng th?. Trong lúc Ronaldo di, tuy?n Brazil t? ch?c h?p d?i, Zagallo lên giây 
cót cho các c?u th?: "Pele không choi tr?n chung k?t World Cup 1962 nhung 
Brazil v?n chi?n th?ng. Chúng ta ph?i s?n sàng choi bóng mà không có Ronaldo 
trong d?i hình".

T?i trung tâm y t? Les Lilas, Ronaldo bu?c vào làm các test. "Anh ?y hoàn toàn 
bình thu?ng, di l?i không c?n ai giúp d?", ông Philippe Krief nh? l?i. Các test 
y t? cho th?y th?n kinh và tim m?ch c?a Ronaldo không g?p b?t k? v?n d? gì. 

6h30 chi?u, tuy?n Brazil lên xe bus r?i khách s?n Chateau de la Grande Romanie 
d?n sân Stade de France dá tr?n chung k?t. "? các tr?n tru?c, m?i lúc ra xe, c? 
d?i Brazil r?n ti?ng cu?i. Nhung tru?c tr?n chung k?t dó là m?t s? yên tinh 
dáng s?. H? lên xe di nhu th? h? v?a thua tr?n bóng", ông Chevalier, giám d?c 
khách s?n, nh? l?i. Cùng lúc dó, Ronaldo cung di t? Les Lilas d?n Stade de 
France. 
Ronaldo và HLV Zagallo sau tr?n chung k?t. 
 

72 phút tru?c khi bóng lan, khu v?c báo chí trong sân Stade de France tr? nên 
h?n lo?n khi ban t? ch?c phát d?i hình thi d?u cho các nhà báo. T?t c? cùng 
chung câu h?i: "T?i sao Ronaldo l?i không có m?t trong d?i hình xu?t phát, mà 
thay vào dó là Edmundo?" 

30 phút tru?c khi bóng lan, khu v?c trên thêm m?t l?n n?a h?n lo?n khi các nhà 
báo du?c phát danh sách d?i hình 2 d?i l?n th? hai. B?n danh sách này có tên 
Ronaldo. Theo lu?t FIFA, các d?i ph?i n?p danh sách thi d?u 1 gi? d?ng h? tru?c 
khi bóng lan và không du?c thay d?i. T?i sao Brazil du?c ngo?i l??

42 phút gi?a hai m?c th?i gian này là m?t cu?c cân não trong phòng thay d? 
Brazil. Ronaldo kh?ng d?nh v?i HLV Zagallo là anh hoàn toàn bình thu?ng, có th? 
thi d?u du?c. M?t cu?c h?i ý ng?n gi?a 4 nhân v?t Zagallo, tr? lý Zico, bác si 
Toledo và ch? t?ch LDBD Brazil, ông Teixeira di?n ra. Zagallo và Toledo d?ng ý 
dua Ronaldo vào d?i hình chính, Zico ph?n d?i còn ông Teixeira không có ý ki?n 
gì. 

Teixeira im l?ng có nghia Zagallo là ngu?i có ti?ng nói quy?t d?nh nh?t. Trên 
sân bóng, Ronaldo không còn t?c d?, s?c m?nh, c?m giác nhu các tr?n tru?c. Anh 
v?t v? trên sân nhu ngu?i m?ng du, Brazil thua 0-3, m?t trong nh?ng tr?n thua 
n?ng n? nh?t c?a h? ? l?ch s? World Cup.

Tuy?n Brazil v? nu?c, tru?c s?c ép c?a du lu?n, Qu?c h?i Brazil dã m? vài phiên 
di?u tr?n d? làm sáng t? chuy?n gì dã x?y ra v?i Ronaldo tru?c tr?n chung k?t. 
Các nhân v?t trong tuy?n Brazil d?u du?c g?i d?n th?m v?n. H? d?u k? rõ quá 
trình Ronaldo lên con d?ng kinh nhung không ai nói du?c nguyên nhân d?n d?n 
vi?c này. Có th? có ngu?i bi?t nhung h? không m? mi?ng.

Câu h?i th? hai: "T?i sao bi?t tình tr?ng Ronaldo nhu v?y mà v?n cho anh ra 
sân?" Ngu?i ch?u trách nhi?m tr? l?i câu h?i này là Zagallo và Toledo. "Hãy th? 
tu?ng tu?ng n?u tôi c?n c?u ?y vào sân và Brazil thua thì tôi ch? có nu?c d?n 
B?c C?c s?ng mà thôi, ch? làm sao mà s?ng ? Brazil du?c", Toledo nói. 
L?m lui lên nh?n gi?i Á quân sau m?t tr?n d?u choi nhu ngu?i m?ng du. 
 

Còn Zagallo nói: "N?u tôi không cho Ronaldo vào sân, d?i v?n thua 0-3 thì du 
lu?n Brazil s? nói 'Zagallo là k? c?ng d?u, t?i sao ông ta l?i d? c?u th? hay 
nh?t th? gi?i ng?i ngoài'. Th?c ra, không ph?i m?i Ronaldo ch?n d?ng mà c? d?i 
Brazil dã b? ch?n d?ng b?i nh?ng gì x?y ra bu?i trua hôm dó".

Nhi?u ngu?i dua ra gi? thi?t Teixeira và Zagallo ch?u s?c ép c?a hãng Nike 
trong quy?t d?nh tung Ronaldo vào tr?n d?u. Nam 1996, Nike ký h?p d?ng tài tr? 
160 tri?u USD cho tuy?n Brazil. Ronaldo là món hàng quý giá nh?t, t?i sao anh 
có th? v?ng m?t du?c ? tr?n d?u l?n nh?t trong làng bóng dá th? gi?i. Zagallo 
khi dó cung ký h?p d?ng cá nhân v?i Nike, dó là co s? d? nhi?u ngu?i suy lu?n 
Zagallo hành d?ng cung vì l?i ích riêng c?a ông.

Các gi? thi?t khác du?c dua ra là: 1/ Brazil dã "bán" tr?n d?u này l?y 23 tri?u 
USD c?ng v?i quy?n dang cai World Cup 2006 và m?t hành trình d? dàng d? l?y cúp 
"bù" t?i World Cup 2002; 2/ Ronaldo b? ngu?i Pháp d?u d?c vì h? mu?n c?u th? 
hay nh?t hành tinh ng?i ngoài ? tr?n này; 3/ Ronaldo b? s?c thu?c khi các bác 
si tiêm cho anh. Trong th?i gian di?n ra gi?i, Ronaldo v?n thu?ng xuyên tiêm 
nh?ng mui gi?m dau vào d?u g?i; 4/ B?n thân Ronaldo có m?t v?n d? v? s?c kh?e 
và tâm lý mà anh mu?n gi? d?n su?t d?i, "s?ng d? b?ng, ch?t mang theo".

Làng bóng dá th? gi?i v?n ch?a d?ng r?t nhi?u bí m?t nhung nh?ng chuy?n du?c 
coi là bí m?t nh?t dang d?n l? sáng. Nhu chuy?n các c?u th? D?c có kh? nang 
dùng doping tru?c khi g?p Hungary ? tr?n chung k?t World Cup 1954. M?t th?i 
gian sau tr?n này, m?t vài c?u th? D?c m?c ph?i nh?ng ch?ng b?nh k? qu?c. Hay 
nhu chuy?n tuy?n Argentina "búng" thu?c ng? vào chai nu?c c?a tuy?n Brazil khi 
hai d?i g?p nhau t?i World Cup 1990...

Nhung ? câu chuy?n c?a Ronaldo thì chua có m?t gi? thi?t nào thuy?t ph?c. Nó s? 
n?m trong vòng bí m?t ch?ng nào nh?ng ngu?i trong cu?c ti?p t?c tuân theo lu?t 
omerta. Và nó s? vinh vi?n n?m trong vòng bí ?n n?u nh?ng ngu?i trong cu?c dã 
"b?ch hóa" t?t c? nh?ng gì h? bi?t mà ch? có ng?n dó d? ki?n...

Theo Dinh Hi?p
Sài Gòn Gi?i Phóng


 

   
  
  

Other related posts: