[SMCC] An uc mot vu doi nha

?n ?c m?t v? dòi nhà
C?p nh?t lúc 08:33 | 14/03/2011 (GMT+7)
Sau 35 nam ki?n dòi l?i ngôi nhà tru?c dó dã nh? chính quy?n trông coi, qu?n 
lý, tháng 12/2010 ông D? Toán (83 tu?i) thuong binh n?ng h?ng 3/4 th?i k? ch?ng 
Pháp dã b? hai c?p tòa án t?nh Nam D?nh x? bác don. Th?t tr? trêu, ông Toán v?n 
có d?y d? ch?ng c? kh?ng d?nh quy?n s? h?u d?i v?i các ngôi nhà s? 18 và 20 ph? 
Giá N?a (nay là các s? nhà 42A, 42B và 44A, 44B du?ng Nguy?n Trãi, TP.Nam D?nh).

G?i nhà di kháng chi?n, nhung không du?c nh?n l?i

Nhà s? 18 và 20 ph? Giá N?a du?c c? Dinh Th? Nhân (m? d? ông D? Toán) mua t? 
nam 1943. V? ch?ng c? Nhân có b?n ngu?i con trai: Ông Tính và ông Toán tham gia 
kháng chi?n, ông Thanh và ông Minh vào Nam d?y h?c. 


 
Ông D? Toán g?i nhà di kháng chi?n, nhung không du?c nh?n l?i 


Nam 1946 ông Tính hy sinh, ông Toán tham gia doàn quân Tây ti?n. Nam 1954, c? 
Nhân g?i nhà s? 18 và 20 ph? Giá N?a cho chính quy?n qu?n lý d? vào Nam s?ng. 
D?n nam 1957, ông Toán tr? v? dã làm don xin nh?n l?i nhà và du?c U? ban hành 
chính TP Nam D?nh c?p gi?y phép t?m nh?n l?i nhà. 

Nam 1958, ông Toán l?i làm don g?i nhà di công tác và du?c bà Nguy?n Th? Thu?n 
- Bí thu chi b? kiêm d?i di?n chính quy?n khu ph? Giá N?a làm th? t?c ti?p 
nh?n. Nam 1960, ông Toán v? tham nhà thì du?c bi?t hai ngôi nhà trên v?n du?c 
chính quy?n trông nom, giám sát. Th?i gian nam 1965-1966, ngôi nhà 18 Giá N?a 
b? bom M? dánh phá s?t, Phòng xây d?ng TP.Nam D?nh dã cho ngu?i d?n thu d?n v?t 
li?u d? v?. 

D?t nu?c gi?i phóng, ông Toán tr? thành thuong binh h?ng ¾, l?p nghi?p t?i Son 
La. Nam 1976, c? Dinh Th? Nhân di chúc cho ông Toán toàn b? hai ngôi nhà trên. 
Sau dó, ông Toán dã v? khu ph? Giá N?a làm don xin l?i nhà d?t g?i ?y ban hành 
chính khu ph? và Phòng Qu?n lý nhà d?t thành ph? kèm theo toàn b? các gi?y t? 
tru?c dây xin t?m g?i nh? chính quy?n qu?n lý h?.

Ngày 21/8/1976, Tru?ng Phòng qu?n lý nhà d?t TP.Nam D?nh ti?p nh?n don và bút 
phê vào gi?y h?n 15/9/1976 s? gi?i quy?t. T? dó, ông Toán dã nhi?u l?n d? ngh? 
du?c nh?n l?i nhà nhung chính quy?n ch? kh?t l?n. Nam 1985, con trai ông Toán 
hy sinh t?i biên gi?i Vi?t Trung khi?n ông suy s?p c? v? th? ch?t l?n tinh th?n 
nên hành trình dòi nhà b? gián do?n.

Liên t?c t? nam 1990 d?n 2004, ông Toán g?i don xin nh?n l?i nhà, chính quy?n 
TP.Nam D?nh ti?p nh?n don, h?a gi?i quy?t r?i... b? d?y. D?t ng?t, d?n tháng 
9/2004, b?t ch?p vi?c nhà d?t dang có tranh ch?p, UBND TP.Nam D?nh dã c?p s? d? 
cho c? nam h? dân dang sinh s?ng t?i hai ngôi nhà trên.

Ông Toán l?i ti?p t?c hành trình khi?u ki?n yêu c?u thu h?i l?i nh?ng s? d? c?p 
sai th? t?c và trái pháp lu?t trên, nhung r?t c?c v?n không du?c gi?i quy?t. 
Cu?i cùng, ngày 20/3/2005 ông Toán dành kh?i ki?n v? án "Dòi nhà, d?t" d?i v?i 
các h? dân trên. 

Có d? ch?ng c? v?n thua ki?n

Quá trình gi?i quy?t v? án, TAND t?nh Nam D?nh dã có công van yêu c?u xác minh 
s? vi?c nhung du?c tr? l?i r?ng các tài li?u v? ngu?n g?c và quá trình l?ch s? 
c?a ngôi nhà hi?n không còn vì b? th?t l?c.

Tuy v?y, các tài li?u ch?ng minh v? ngu?n g?c nhà d?t, don g?i gi? nhà, don xin 
l?i nhà do ông Toán xu?t trình l?i b? coi là không dáng tin c?y! Tòa can c? vào 
xác minh t?i Phòng xây d?ng TP.Nam D?nh cho r?ng: "Hi?n Phòng qu?n lý 2 b? h? 
so, 2 t? gia b? có ghi ngoài bìa là Dinh Th? Nhân - V?ng ch? làm ngày 
12/9/1964. Tuy nhiên c? th? s? vi?c co quan ra quy?t d?nh qu?n lý thì không có 
tài li?u luu tr? d? xem xét".

Dù xác minh không ch?c ch?n nhu v?y nhung b?n án so th?m s? 04/2008/DSST ngày 
4/6/2008 nh?n d?nh: Tuy nhà d?t nguyên th?y là c?a c? Dinh Th? Nhân, nhung th?c 
t? c? Nhân dã không ? d?a ch? này mà chuy?n vào Nam sinh s?ng t? nam 1954 d?n 
nay nên nhà d?t thu?c di?n v?ng ch? do Nhà nu?c qu?n lý. 

Vì v?y, tòa x? bác don c?a ông Toán!Ông Toán kháng cáo. K?t lu?n giám d?nh do 
TAND t?nh Nam D?nh trung c?u cho th?y ch? ký, hình d?u trong "Gi?y phép t?m 
nh?n nhà" c?a ông Toán là dúng s? th?t. 

Thi?t nghi, s? th?t v? án d?n dây dã quá rõ ràng, ch?ng t? có vi?c ông Toán g?i 
gi? nhà ch? không ph?i nhà v?ng ch?. Nhung Tòa phúc th?m l?i cho r?ng, dù dã có 
quy?t d?nh t?m giao nhà nhung hon ba ch?c nam qua gia dình ông Toán không qu?n 
lý nhà, trong khi các b? don dã s? d?ng ?n d?nh nhi?u nam qua. 

R?t c?c, v? cán b? lão thành cách m?ng v?n b? tòa bác don dòi nhà dù ông có d? 
ch?ng c? ch?ng minh quy?n s? h?u d?i v?i ngôi nhà. 

C?n ph?i kháng ngh? giám d?c th?m v? án

Vi?c ông D? Toán - thuong binh n?ng h?ng ¾ th?i k? ch?ng Pháp, Huy hi?u 60 nam 
tu?i D?ng, có anh trai và con trai d?u là li?t s?, tru?c khi di làm cách m?ng 
dã g?i chính quy?n trông nom qu?n lý h? nhà, d? khi v? già thì b? hai c?p tòa 
án t?nh Nam D?nh x? cho "m?t nhà" khi?n du lu?n v?a thuong xót, v?a b?t bình. 

Vi?c hai c?p tòa ? Nam D?nh bác don c?a ông Toán vì cho r?ng nh?ng ch?ng c? ông 
Toán dua ra không h?p pháp do không còn luu tr? ? các co quan có th?m quy?n là 
không d? co s? pháp lý, thi?u thuy?t ph?c trong khi x? cho các b? don th?ng 
ki?n trong khi h? không ch?ng minh du?c quy?n s? h?u d?i v?i ngôi nhà, th?m chí 
h? v?ng m?t su?t quá trình t? t?ng không có lý do là hành vi v?a thi?u d?o lý, 
v?a y?u v? pháp lý. 

Thi?t nghi TANDTC, VKSNDTC c?n s?m kháng ngh? v? án theo trình t? giám d?c th?m 
theo hu?ng h?y c? hai b?n án so th?m và phúc th?m d? xét x? l?i v? án t? d?u, 
tr? l?i quy?n l?i h?p pháp chính dáng cho nguyên don D? Toán.


Lu?t su Nguy?n Th? Thanh Th?y (Van phòng Lu?t su Thiên Tru?ng, Doàn Lu?t su 
t?nh Nam D?nh): "N?u coi v? án này nhu m?t t?n t?i do l?ch s? d? l?i, và d? ?n 
d?nh b?n án thì nên chang chính quy?n t?nh Nam D?nh c?p ông D? Toán m?t ch? ? 
khác. Di?u dó r?t chính dáng vì ông D? Toán là cán b? lão thành Cách m?ng, b?n 
thân ông và gia dình có nhi?u c?ng hi?n cho cách m?ng nên vi?c c?p cho nhà d?t 
nhu v?y v?a d? tri ân ngu?i có công, v?a d? nguyên don d? ph?i ch?u oan trái, 
thi?t thòi".  
Tr?n Nguyên

Other related posts:

  • » [SMCC] An uc mot vu doi nha - Nguyen Hong Van