[SMCC] Am thanh va tinh than Giang Sinh

Âm Thanh Và Tinh Thâ`n Giáng Sinh
 Nguy?n Th? H?i Hà  
 
qua tai ngu?i ph? n? b? di?c

 

John E. Schlimm II, Nguy?n th? H?i Hà d?ch

 

 Âm Thanh và Tinh Th?n Giáng Sinh c?a John E. Schlimm II du?c trích t? A 
Chicken Soup for the Soul - Christmas (Cháo Gà Cho Tâm H?n - Giáng Sinh

 

Giáng sinh không ch? là m?t ngày, m?t

bu?i l? d? chào dón r?i nhanh chóng lãng quên.

Giáng sinh là m?t tinh th?n nên du?c th?m th?u

vào t?t c? khía c?nh trong cu?c d?i c?a chúng ta. 

William Parks

 

H?ng nam vào tháng Sáu, thành ph? Nashville t? ch?c ti?p dón h?ng ch?c ngàn 
ngu?i yêu âm nh?c d? xô v? Thành Ph? Âm Nh?c (Music City) d? g?p g? nh?ng ngôi 
sao âm nh?c sáng chói nh?t mà h? ngu?ng m?, tham d? D?i Nh?c H?i Nh?c D?ng 
Quê[1] (Country Music Association's Fan Fair). Là ngu?i ph? trách vi?c ngo?i 
giao cho John Berry lúc b?y gi?, tôi cùng di v?i ngôi sao này d?n tham d? d?i 
nh?c h?i nam 1997. Tôi hoàn toàn không ng? âm thanh và tinh th?n Giáng sinh dã 
d?n v?i tôi hoi s?m hon thu?ng l?.

 

? m?t gian r?p nh? trang trí gi?ng nhu m?t hiên tru?c c?a nông tr?i ? ti?u bang 
Georgia, John ng?i trên gh? (lo?i gh? xích du có th? nhích t?i nhích lui), và 
m?i khán gi? ng?i lên nh?ng cái gh? xích du chung quanh ông. Trong khi tôi d?ng 
yên l?ng m?t góc, l?ng l? quan sát hi?n tru?ng, khán gi? ùa vào d?y trong hiên.

 

Trong dám ngu?i yêu nh?c, m?t ph? n? dã thu hút toàn v?n tâm h?n chúng tôi khi 
nàng nh?c nh? chúng tôi r?ng tinh th?n Giáng sinh không ch? gi?i h?n ? trong 
m?t th?i di?m, m?t noi ch?n, hay m?t lo?i âm thanh. Chúng tôi, khán gi?, du?c 
ch?ng ki?n m?t phép l? c?a Giáng sinh trong khi h?ng ngàn ngu?i khác dang lu?n 
l? chung quanh.

 

Tên c?a nàng là Mary.[2]  Mary b? di?c, ch? có m?t vài lo?i sóng siêu âm thanh 
có th? thâm nh?p vào th? gi?i hoàn toàn im l?ng c?a nàng. John là ca si nàng 
yêu thích nh?t, và nàng d?n d? yêu c?u John m?t di?u t? tru?c d?n nay hoàn toàn 
chua có ngu?i nào yêu c?u. Dù không th? nghe du?c, các giác quan khác c?a Mary 
r?t nh?y bén cho phép nàng du?c hu?ng ân hu? c?a d?i s?ng, b?ng nh?ng phuong 
pháp n?m ngoài s? hi?u bi?t c?a ngu?i thu?ng. Nàng c?m nh?n âm nh?c, không qua 
th? gi?i âm thanh v?i nh?ng b? ph?n ph?c t?p c?a búa, de, hay m?y cái vòng 
ngáng chân khi cu?i ng?a, mà qua nh?ng d?u ngón tay.

 

Trong khi chúng tôi xem, Mary ng?i gh? bên c?nh John, gi?i thích v?i ông là 
nàng s? nh? nhàng d?t bàn tay lên trên b? máy phát âm thanh n?i d? thu?ng th?c 
nh?c c?a ông b?ng cách c?m nh?n s? rung chuy?n.

 

Trong môi tru?ng du?ng nhu huy?n ?o siêu th?c, gi?a nh?ng con xoáy c?a hàng 
tri?u ánh dèn chói lòa, nh?ng cu?c hòa nh?c, nh?ng bu?i t?ng ch? ký, Mary dã 
yêu c?u món quà to l?n nh?t mà m?t ngu?i có th? t?ng m?t ngu?i - món quà thuong 
yêu.

 

"Xin ông hát bài 'O Holy Night' (Dêm Thiêng Liêng) cho tôi nhé?" Mary yêu c?u 
b?ng gi?ng r?t khiêm t?n, nghe hoi khó hi?u vì dã nhi?u nam dôi tai c?a nàng 
tr? nên yên l?ng. "Dây là bài hát tôi yêu nh?t."

 

Bài hát Giáng sinh b?t h? này là bài hát dã t?o nên tên tu?i c?a John.

 

Khi nh?n ra t?m quan tr?ng c?a l?i yêu c?u có m?t không hai này, ông gi?n d? 
nhìn vào dôi m?t c?a Mary và tr? l?i, "Tôi r?t vinh d?."

 

Nh?m m?t l?i, Mary nh? nhàng d?t dôi tay lên c? c?a John. John nhìn dam dam vào 
v? khán gi? d?c bi?t này, b?ng gi?ng capella[3] tuy?t v?i nh?t, và ông hát bài 
hát theo phong t?c ch? dành cho l? n?a dêm.

 

"Dêm thánh vô cùng, nh?ng vì sao chi?u sáng r?c r?. Dêm nay là dêm Chúa giáng 
tr?n. . ."

D?i v?i chúng tôi, nh?ng ngu?i d?ng xem, Mary là thiên th?n c?a duong th?, du?c 
g?i d?n d? d?y chúng tôi bài h?c v? tinh th?n c?a Giáng sinh và cu?c s?ng. Ít 
có ti?ng chuy?n trò, lúc ?y ch? có ti?ng c?a John v?i nh?ng câu hát không th? 
nào quên du?c.

"Bây gi? th? gi?i dang ng? say, trong t?i l?i và l?m l? quay cu?ng, cho d?n khi 
ngày xu?t hi?n và tâm h?n nh?n ra giá tr? c?a nó. . ."

 

Tôi ch? là ngu?i xem, ngu?i du?c ân s?ng, có th? nói là on trên ch?n l?a, cho 
tôi d?ng trong nhóm khán gi?, chung quanh cái gian r?p ngày hôm ?y. T?t c? 
chúng tôi d?ng yên l?ng chung quanh mái hiên d? thu?ng th?c bu?i trình di?n d?y 
h?ng thú này, chúng tôi thoát kh?i th? gi?i ?n ào ch? cách chúng tôi vài mét.

 

Nu?c m?t roi t? dôi m?t nh?m nghi?n c?a Mary, d?u dàng ch?y dài trên má nàng. 
M?t John cung dâng d?y nu?c m?t m?c dù gi?ng tenor c?a ông v?n v?ng ch?c m?nh 
m?.

"Hân hoan vì hy v?ng, th? gi?i m?t m?i tr? nên vui, ? ngoài xa ngày b?t d?u lên 
và bu?i sáng r?ng ng?i. . ."

 

Trong khi chúng tôi xem, s?c m?nh và lòng thành c?a Mary làm rung d?ng c? nh?ng 
góc sâu th?m nh?t trong tâm h?n c?a m?i chúng tôi. Nàng cho chúng tôi cái hân 
h?nh du?c là thành viên trong th? gi?i c?a nàng trong kho?nh kh?c d?c bi?t ?y. 
Trong vài phút giây ng?n ng?i, Mary cho phép chúng tôi du?c vi?n du v?i nàng 
trong chuy?n du hành tuy?t v?i d?n m?t noi r?t thánh thi?n r?i quay tr? l?i, 
d?t d?n d?nh cao xúc d?ng nh?t v?i câu k?t thúc r?t s?ng d?ng c?a John:

 

"Quì xu?ng d? nghe gi?ng hát c?a thiên th?n, hay là s? thánh thi?n trong dêm, 
trong dêm khi Chúa xu?ng tr?n, ôi dêm, ôi dêm thánh thi?n."

 

T?m lòng tr?n t?c trong tôi th?m mong giây phút này d?ng bao gi? ch?m d?t. Tuy 
nhiên, nh?ng giây phút d?c bi?t này theo l? t? nhiên, không th? kéo dài mãi 
mãi. V? sau tôi hi?u ra nh?ng giây phút vô thu?ng này ch? d? nhìn thoáng qua và 
c?m nh?n khi chúng bay vu?t lên bên c?nh chúng tôi và xuyên qua chúng tôi nhu 
m?t ngôi sao bang chi?u sáng r?ng r? r?i m? d?n vào bóng t?i d? l?i cho khán 
gi? m?t ?n tu?ng và c?m h?ng không th? nào tan bi?n.

 

Trong im l?ng ti?p n?i, Mary m? m?t và nhìn vào m?t John m?t d?i. Sau dó nàng 
ch? nói v?n v?n, "Cám on ông," r?i l?ng l? d?ng lên di ra kh?i hàng hiên, không 
yêu c?u gì n?a c?.

John ng?i yên l?ng m?t lúc, nhìn theo bóng Mary khi nàng bu?c di.

 

Cung yên l?ng và b?t ng? nhu khi nàng bu?c vào cu?c d?i c?a m?i chúng tôi, Mary 
m?t l?n n?a b? chìm vào trong dám dông to l?n dang ?n ào t?i lui tìm ki?m nh?ng 
vì sao bang c?a h?.

 

Tôi, lúc sau, cung hòa l?n vào dám dông, nhung cùng v?i t?t c? m?i ngu?i dã b? 
Mary và John cu?n di, tôi mang trong tôi món quà Giáng sinh b?t ng?, bu?i chi?u 
hôm ?y. Tôi h?c du?c m?t di?u là chúng ta không hu?ng th? tinh th?n Giáng sinh 
ch? trong ngày Giáng sinh. T?t nh?t là hãy d? nó ? v?i chúng ta h?ng ngày và 
chúng ta c?n m? r?ng tâm h?n d? c?m nh?n và hi?u bi?t nh?ng giây phút quí giá 
c?a c?m h?ng sáng t?o.

 

Ch? có d?nh m?nh bi?t Mary, John, và t?t c? chúng tôi s? có bao gi? g?p l?i 
nhau. Cái d?nh m?nh thiêng liêng t?m th?i k?t h?p chúng tôi cung ng?m b?o r?ng 
chúng tôi s? không g?p l?i nhau, nhung s? g?p g? c?a chúng tôi là s? ràng bu?c 
vu?t qua cu?c d?i này; nó là m?t ph?n c?a cu?c d?i vinh c?u. T?t c? m?i ngu?i 
d?ng vòng quanh cái hiên ?y trong cái nóng h?ng h?c m?t bu?i chi?u tháng 6 ngày 
hôm ?y ? Nashville s? mãi mãi có chung m?t tình thân quí giá mà trong dó m?i 
chúng tôi, d?c bi?t nh?t là Mary, dã cho m?t chút gì c?a nhau tru?c khi quay 
l?i v?i th? gi?i c?a riêng mình.

 

 

John E. Schlimm II là tác gi? c?a các tác ph?m nhu: Corresponding with History, 
Straub Brewery, The Straub Beer Cookbook, và The Pennsylvania 
CelebritiesCookbook. Ông có b?ng Cao h?c Giáo d?c ? d?i h?c Harvard. Ông sinh 
ra và l?n lên ? St. Mary, Pensylvania.

 
 
Nguy?n Th? H?i Hà  

Other related posts:

  • » [SMCC] Am thanh va tinh than Giang Sinh - Nguyen Hong Van