[SMCC] Ai là ngu?i dã th? m?ng cho Napoleon?

Ai là ngu?i dã th? m?ng cho Napoleon?

 
Sau tr?n d?i b?i ? Warterllo vào ngày 18/6/1815, Napoleon b? bu?c ph?i thoái v? 
l?n th? hai và b? dày ra d?o thánh bà Helene (Saint Helene ) gi?a D?i Tây Duong 
do lính Nga, Anh, Ph? canh gi?. Ông m?t t?i dó ngay 5/5/1821. Nhung trên th?c 
t?, b? giam c?m và ch?t ? dây không ph?i là Napoleon mà là m?t ngu?i gi?ng h?t 
hoàng d? - dó là nh?ng v?n d? du?c nêu lên trên hai t?p chí "Ogonek" và "Trud". 
Xin chuy?n d? b?n d?c tham kh?o

Ph?i tr? giá ch? vì. gi?ng hoàng d? 

Sau khi dang quang hoàng d? ít lâu, theo l?nh c?a Napoleon, các nhân viên m?t 
v? c?a ông dã t?a di kh?p châu Âu d? tìm ki?m nh?ng ngu?i gi?ng hoàng d?. Theo 
m?t s? ngu?n tin, có b?n ngu?i gi?ng h?t Napoleon luôn luôn túc tr?c trong d?i 
b?n doanh c?a ông và không du?c xu?t d?u l? di?n. Ba ngu?i trong s? dó dã ph?i 
tr? giá d?t cho s? gi?ng nhau dó - m?t ngu?i b? an d?n, m?t ngu?i b? d?u d?c 
ngay tru?c tr?n Waterllo, ngu?i th? ba b? ng?a qu?t ngã và b? tr? thành tàn 
ph?. Ch? còn ngu?i th? tu tên là Francois Eugene Robeaud, sau khi Napoleon b?i 
tr?n và b? ph? tru?t, dã tr? v? noi chôn rau c?t r?n c?a mình là ngôi làng 
Balencuoc ? Pháp, trên b? sông Meuse. T?i dó, ông ta s?ng trong can nhà c?a 
mình v?i ngu?i ch? gái chua l?p gia dình. Th? nhung ngu?i c?u chi?n binh c?a 
hoàng d? v?n không b? lãng quên.

Mùa hè nam 1818, m?t c? xe ng?a sang tr?ng mà ngu?i dân t?nh l? hi?m khi th?y, 
dã xu?t hi?n trên du?ng làng Balencuoc và d?u tru?c ngôi nhà x?nh xoàng c?a 
Robeaud. Ai ng?i trong c? xe du?c che rèm kín mít và có quan h? nhu th? nào v?i 
ngu?i c?u chi?n binh - l?i gi?i dáp cho câu h?i này t?i nay v?n chua du?c làm 
sáng t?. Nh?ng ngu?i làng tò mò dã du?c chính Robeaud gi?i thích r?ng dó là m?t 
v? d?c t? nào dó mu?n mua m?y chú th? c?a ông cho m?t ngu?i b?n. Ai mà bi?t 
du?c r?ng có dúng nhu v?y không. Có di?u sau dó ít lâu, vào tháng 8 nam dó 
Robeaud và ngu?i ch? gái c?a ông ta b?ng nhiên vinh vi?n bi?n m?t kh?i ngôi 
làng vào m?t dêm khuya kho?t, không m?t l?i chào t?m bi?t bà con hàng xóm.

Còn s? c?nh sát thì không hi?u vì sao l?i quan tâm d?n v? vi?c này. Ph?i chang 
do ch? anh chàng c?u binh Robeaud dã t?ng ph?ng s? du?i tri?u hoàng d? Napoleon 
hay vì m?t lý do khác?

Hon m?t nam sau ngu?i ta dã tìm th?y bà ch? c?a Robeaud ? Nanta. Bà s?ng ? dó 
khá phong luu. T?t c? các kho?n chi phí d?u du?c v? bác si h?o tâm t?ng d?n mua 
th?, thanh toán song ph?ng qua buu di?n ho?c có ngu?i dem ti?n d?n t?n nhà. 
Song s? c?nh sát không m?y chú ý t?i ngu?i ch? gái mà ch? y?u quan tâm d?n s? 
ph?n c?a Robeaud, hi?n nay anh ta dang ? dâu - di?u này bà ch? cung không rõ. 
Bà ch? bi?t láng máng r?ng c?u em du?c tuy?n m? làm th?y th?, thu?ng di bi?n 
r?t lâu và r?t xa. Và tung tích c?a Robeaud b? xóa nhòa t? d?y.

Khi nhà buôn mang tên "hoàng d?"

Cung vào kho?ng th?i gian dó, nh?ng ngu?i canh gi? hoàng d? Napoleon trên d?o 
Saint Helene th?y r?ng ngu?i tù c?a h? dã thay d?i m?t cách khác thu?ng. Qua 
cách nói nang c? x?, ông ta càng ngày càng ít gi?ng v?i v? chúa t? t?ng chinh 
ph?c c? th? gi?i. Và nét ch? c?a ông ta vào nh?ng nam g?n dây cung ch?ng gi?ng 
m?y v?i nh?ng gì mà Napoleon dã vi?t.


Hoàng d? Napoleon Bonaparte


Còn có thêm m?t ch?ng c? l? lùng n?a du?c ghi nh?n vào cu?i nam 1818, khi 
Robeaud bi?n m?t kh?i ngôi làng. Viên tu?ng Bertran, m?t trong nh?ng chi?n h?u 
c?a hoàng d?, dã theo ông ra d?o Thánh bà Helene và ? dó cho d?n ngày cu?i cùng 
c?a hoàng d?. Ngu?i ta còn luu gi? du?c m?t b?c thu c?a phu nhân tu?ng quân 
Bertran g?i cho m?t ngu?i nào dó. Trong b?c thu có m?t câu bí ?n: "Th?ng l?i , 
th?ng l?i r?i! Napoleon dã r?i d?o".

Vào nh?ng ngày cu?i cùng c?a nam 1818, khi v? viên tu?ng Bertran trong lúc x?c 
n?i, dã d? l? ra r?ng Napoleon dã r?i kh?i noi giam gi?, thì m?t con t?u dã c?p 
b?n Verona ? Ý. M?t hành khách duy nh?t dã bu?c lên b? - dó là signor Revard, 
nhu ngu?i ta g?i ông. D?n Verona, Revard làm ngh? buôn bán. Ch?ng bao lâu ngu?i 
thuong gia m?i d?n có m?t ngu?i b?n hàng ngu?i b?n x? tên là Petrussi, chuyên 
buôn bán kim cuong.

Ngu?i dân thành Verona v?n vui tính. B?i v?y, khi nh?n th?y ngu?i công dân 
"lính m?i tò te" c?a h? trông r?t gi?ng nh?ng b?c chân dung c?a Napoleon, thì 
ngay t? nh?ng ngày d?u tiên h? dã d?t tên cho ông là "Hoàng d?". M?t s? ngu?i 
th?m chí dã xung hô v?i ông nhu v?y. D? dáp l?i, signor Revard ch? nh?ch mép 
cu?i m?t cách mi?n cu?ng.

Còn nói d?n chuy?n buôn bán làm an thì theo l?i Petrussi, Revard ch? có chút 
kinh nghi?m nào c?. Ông ta không m?y may quan tâm d?n vi?c l? lãi. Th?t là m?t 
di?u k? l? d?i v?i m?t nhà kinh doanh.

M?y nam dã trôi qua. B?t thình lình vào trua ngày 23/8/1823, m?t c? xe ng?a 
d?ng l?i c?nh van phòng thuong m?i, noi Revard và Petrussi dang ? dó. Ngu?i tùy 
phái xin du?c g?p signor Revard, và sau khi tin ch?c r?ng dây dích th?c là ông 
ta, dã trao cho ngu?i mình c?n g?p m?t b?c thu có dóng d?u xi. Nh?ng di?u mà 
"hoàng d?' d?c du?c trong b?c thu rõ ràng làm cho ông ta lo l?ng. B?ng m?t 
gi?ng xúc dông, ông ta thông báo v?i Petrussi r?ng do có tình hình g?p nên ông 
ta bu?c ph?i r?i kh?i dây.

Sau hai ti?ng d?ng h? , ông ta xu?t hi?n trong van phòng m?t l?n n?a. Signor 
Revard gi? dã b?n y ph?c theo ki?u di du?ng. C? xe ng?a v?i ngu?i tùy phái v?n 
ch? ông ? c?a. Lúc chia tay, ông ta dua cho ngu?i b?n hàng m?t chi?c phông bì 
và d?n r?ng n?u sau ba tháng n?a ông ta không tr? l?i thì nh? signor Petrussi 
dích thân mang d?n Paris và trao cho ngu?i có tên trên phong bì.

Khi ti?ng bánh xe kêu l?c c?c trên con du?ng lát dá dã l?ng xu?ng, Petrussi dua 
m?t li?c nhìn chi?c phong bì. Trên dó ngu?i b?n hàng c?a ông t? tay mình dã ghi 
dòng ch?: "Kính g?i D?c vua nu?c Pháp".

Bí m?t du?c chôn vùi 30 nam

Ba tháng tr?i trôi qua, signor Revard không quay tr? l?i thành Verona. Theo l?i 
h?a, Petrussi bèn d?n Paris d? trao chi?c phong bì. V? chuy?n này, ông ta không 
cho ai bi?t. M?i ngu?i ch? bi?t r?ng vì s? v?t v? này ông ta dã du?c thu?ng h?u 
hinh d?n m?c không th? gi?i thích n?i. Nhân danh d?c vua, ngu?i ta dã trao cho 
ông 100.00 d?ng curon. V? quy mô c?a s? ti?n dó, có th? th?y du?c m?t cách gián 
ti?p nhu sau: vào th?i di?m b?y gio, nh?c si n?i ti?ng Sebastien Bach du?c tr? 
thù lao 1 curon cho bu?i trình di?n c?a ông.

Dó là kho?n ti?n tr? công cho s? giúp d? hay d?ng th?i cung cho s? im l?ng? Có 
l? c? hai. B?i vì Petrussi dã im l?ng su?t 30 nam. Có l? dó là th?i h?n dã du?c 
quy u?c ? Paris.

Cu?i nam 1853, signor Petrussi dã d?t ng?t d?n g?p các nhà ch?c trách ? Venora 
và nói r?ng ông ta mu?n thông báo m?t tin r?t quan tr?ng và s?n sàng th? ch? 
nói s? th?t. Sau dó ông ta dã nói ra nh?ng di?u mà chúng ra dã bi?t ? ph?n 
trên. M?i m?t l?i nói c?a ông d?u du?c ghi l?i và ông cùng các nhân ch?ng khác 
dã ký tên xác nh?n ? du?i cùng theo dúng th? t?c hi?n hành. Câu nói cu?i cùng 
c?a ông kh?ng d?nh ngu?i b?n hàng c?a ông không ai khác chính là Napoleon 
Bonapart. T?p h? so này cho d?n nay v?n du?c luu gi? trong kho luu tr? ? 
Verona. Chuy?n gì dã x?y ra v?i signor Revard sau khi ông ta r?i thành Verona, 
không ai có th? bi?t m?t cách chính xác. Vi?c ông ta không quay tr? l?i Verona, 
dã du?c m?t s? ngu?i vi?t ti?u s? c?a Napoleon g?n voi m?t s? c? x?y ra trong 
lâu dài Schonbrunn ? Áo vào dêm 4/9/1823, t?c là sau khi signor Revard r?i 
thành Verona du?c hai muoi hôm.

"K? tr?m" du?c mai táng trong h?m m? gia dình công chúa nu?c Áo 

Theo quy?t d?nh c?a ngu?i dã chi?n th?ng Napoleon, c?u con trai nh? tu?i c?a 
c?u hoàng d? nu?c Pháp dã hon m?t nam b? giam gi? trong tòa lâu dài. Dêm hôm dó 
b?u không khí báo d?ng bao trùm kh?p tòa lâu dài Schonbrunn. D?c vua La Mã (dó 
là tu?c chính th?c du?c phong cho c?u con trai c?a Napoleon) b? lên con s?t 
phát ban r?t nguy k?ch. Can b?nh hi?m nghèo này thu?ng k?t thúc b?ng s? t? 
vong. Tr? chú bé dang lâm b?nh, t?t c? m?i ngu?i d?u nghe th?y m?t ti?ng súng 
vang lên trong khu lâu dài gi?a dêm khuya t?ch m?ch. Chính phát súng dó dã l?y 
di sinh m?ng ngu?i cha c?a chú bé.


Marie Louise, v? Napoleon

Theo l?i ngu?i lính canh, khi m?i ngu?i trong lâu dài dã di ng?, anh ta nghe 
th?y ti?ng s?t so?t và nhìn th?y m?t ngu?i t? trên tu?ng t?t xu?ng. Anh ta b?n 
m?t phát theo dúng di?u l?. Xong dáng ti?c là ngu?i lính gác không ch? là m?t 
binh si c?n m?n mà còn là m?t tay súng thi?n x?.

Không m?t ai s?ng trong tòa lâu dài ho?c cu dân trong vùng bi?t tung tích k? b? 
b?n ch?t. Cung nhu không m?t ai có th? nói r?ng t?i sao k? l? m?t l?i d?nh thâm 
nh?p vào tòa lâu dài gi?a dêm khuya kho?t. S? c?nh sát coi nhu v? này dã khép 
l?i và d?nh dua k? x?u s? di chôn. Nhung theo l?i d? ngh? kh?n khi?t c?a v? 
Napoleon là công chúa Áo Marie Louise, thi hài ngu?i quá c? du?c mai táng du?i 
m?t n?m m? vô danh trên lãnh th? lâu dài.

Theo m?t gi? thuy?t khác, ngu?i quá c? du?c mai táng trong h?m m? gia dình c?a 
Marie Louise nhung cung vô danh.

Francois Eugene Robeaud, ngu?i dóng gi? Napoleon, có ph?n may m?n hon. Cái ch?t 
c?a ông ta không ph?i là vô danh. Trong cu?n s? c?a nhà th? ? làng quê ông ta 
còn luu tr? nh?ng dòng: Francois Eugene Robeaud sinh t?i làng dó nam 1711. M?t 
trên d?o Thánh bà Helene. Ngày ch?t b? xóa m?. Lý do duy nh?t khi?n ai dó th?y 
c?n ph?i làm di?u dó có l? là s? trùng kh?p gi?a ngày ch?t c?a ông và ngày ch?t 
c?a Napoleon - 5/5/1821.

N?u nhu di?u ph?ng doán phù h?p v?i s? th?t thì ngu?i n?m du?i t?m bia m? hoàng 
d? nu?c Pháp Napoleon Bonapart trong khu mai táng các vi nhân "invalid" gi?a 
th? dô Paris tráng l? không ph?i là hoàng d? mà cung ch?ng ph?i là Napoleon. 
Nhung do t? nguy?n gánh l?y s? ph?n c?a v? hoàng d?, ông ta x?ng dáng du?c n?m 
? dó. 

(theo bee)

Other related posts:

  • » [SMCC] Ai là ngu?i dã th? m?ng cho Napoleon? - Nguyen Hong Van