ADSL cua fpt telecom tot nhat

ADSL c?a FPT Telecom t?t nh?t
14:50:00, 20/07/2006

Ngày 12/7/2006,  FPT Telecom chính th?c du?c bình ch?n là nhà cung c?p d?ch v? 
ADSL và h?u mãi t?t nh?t do b?n d?c t?p chí Th? Gi?i Vi Tính b?u ch?n. Dây
là cung là l?n d?u tiên danh hi?u này thu?c v? tay FPT Telecom, (các nam tru?c 
v?n do VDC chi?m v? trí s? 1).

Theo t?p chí PCWorld nhìn nh?n: "V?i cách làm bài b?n, chuyên nghi?p, công ty 
Vi?n Thông FPT dã r?t ch? d?ng và linh h?at dáp ?ng dòi h?i c?a khách hang
tru?c h?t là th? t?c cài d?t don gi?n, h? tr? k? thu?t t?t và gi?i quy?t s? c? 
nhanh. Chính vì v?y FPT dã thu hút nhi?u d?i tu?ng khách hàng là doanh nghi?p
và ngu?i dùng gia dình"

Ngày 15/7/2006 FPT chính th?c dua vào v?n hành, th? nghi?m h? th?ng WiMAX.

Theo ông Truong Dình Anh, trong d?p này FPT Telecom v?a dua vào s? d?ng thêm 2 
kênh 155Mbps nh?m nâng c?p c?ng Internet ra qu?c t?, nâng t?c d? k?t n?i
c?a FPT Telecom lên trên 1.5 Gigabit/giây, và ch? y?u cung c?p d?ch v? Internet 
Bang R?ng cho th? tru?ng TP.H? Chí Minh và Hà N?i.

HB
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » ADSL cua fpt telecom tot nhat