[SMCC] 90% thanh nien nong thon que toi khong biet lam nghe nong

 
 90% Thanh Niên Nông Thôn Quê Tôi Không Bi?t Làm Ngh? Nông
Hoàng Tr?ng Muôn  
 
  
 
   
Tác gi? bi quan quá nhung dáng cho nh?ng nhà nghiên c?u xã h?i quan tâm, tôi 
nghi trong dó có trách nhi?m c?a nh?ng ngu?i ph?i ch?u trách nhi?m nhu: giáo 
d?c, chính sách nông nghi?p không du?c uu dãi, d?nh hu?ng ngh?, k? c? t? ch?c 
thanh niên. Còn nhi?u l?m, hãy khoan dung v?i các em và ph?i bi?t trách m?ng 
nh?ng ngu?i có trách nhi?m khác.
Nguy?n Hoà vcv
 

Quê tôi d?t nông nghi?p chính c?ng. H?u h?t d?u là nông dân và ngh? chính là 
làm ru?ng, chan nuôi. Ngh? ph? r?t ít, ngh? d?ch v?, t? do cung ch? ch? y?u vào 
lúc nông nhàn. D?t dai cung không b? m?t nhi?u vì công nghi?p hoá hay các sân 
golf nhu nhi?u noi khác nhung ph?i th?a nh?n r?ng, h?u h?t thanh niên ? dây d?u 
không bi?t, th?m chí chua bao gi? ph?i d?ng tay d?ng chân làm các công vi?c 
d?ng áng, chan nuôi, các công vi?c c?a nhà nông, c?a nông dân. Vì th? tôi th?y 
khá bu?n khi nhi?u bài báo, nhi?u ngu?i vi?t ch? nhìn th?y vi?c nông dân m?t 
d?t, m?t vi?c, trong khi quê tôi ru?ng d?t còn khá nhi?u thì l?i không có nhi?u 
ngu?i làm, không có m?y ai m?n mà v?i d?ng ru?ng và l?c lu?ng lao d?ng chính ? 
nông thôn hi?n nay là thanh niên thì h?u h?t ch?ng bi?t làm gì, càng không th? 
làm nông nghi?p. Vì th?, tuong lai c?a nông thôn, c?a nông dân quê tôi có l? 
không ph?i là nông nghi?p.
 
Nhà tôi v?n c?y ru?ng. Dù dã cho ngu?i khác c?y khá nhi?u do không có ngu?i làm 
thì cung còn d?n g?n 5 sào, m?t nam c?y 2 v? lúa nu?c và m?t v? tr?ng cây màu, 
ch? y?u là ngô bao t? xu?t kh?u, dua chu?t và ?t xu?t kh?u. Tôi hàng ch?c nam 
nay v?n s?ng ? nông thôn, v?n làm ru?ng, v?n chan nuôi khá nhi?u gia c?m, c? 
nuôi l?n n?a nhung dúng là chính b?n thân tôi cung dang ng?i và h?u nhu không 
d?ng chân d?ng tay d?n công vi?c nhà nông.
 
Cánh tr? hon, t? d? 30 tu?i tr? xu?ng, dang tu?i thanh niên nhung thu?ng ngày 
v?n th?y chúng v?t v? la cà quán sá ho?c ng?i nh?u nh?t, ho?c tán g?u ngoài 
du?ng. Chúng ch?ng bi?t làm gì vì h?u h?t b? m? chúng d?u không cho chúng làm 
gì c?, ch? ph?i lo h?c, h?c th?t gi?i, t?n kém không thành v?n d? dù ph?i vay 
vàng, vay ti?n n?ng lãi. Mi?n là h?c d?i h?c, cao d?ng cung du?c ch? không ch?u 
h?c Trung c?p m?y khi và trong thâm tâm, trong l?i d?y con cái c?a h? bao gi? 
cung là ph?i thoát ly nông nghi?p, ph?i xa làng xóm, ph?i không du?c "bám dít 
con trâu" n?a dù hi?n nay, máy móc khá nhi?u và con trâu cung ch? ch? y?u nuôi 
d? m? l?y th?t bán. Th? nhung kh? n?i, nhi?u th?ng không th? thành thiên tài 
du?c dù b? m? d?p vào cái d?u bã d?u c?a chúng hàng núi ti?n v?i hàng tram m?i 
lo tr? n?. M?y d?a con gái thì l?y ch?ng cho yên chuy?n dã dành, n?u không thì 
cung ch?p nh?n làm công nhân may sau vài l?n tru?t thi d?i h?c nhung b?n con 
trai thì si di?n kinh kh?ng, không ch?u m?c qu?n áo công nhân, không ch?u di 
h?c trung c?p, mà ch? thích m?c d?p, an ngon, ng?i nói khoác sau khi thi d?i 
h?c d?n nam, sáu nam không d?u. V?i l?i, s?c c?a chúng trói gà không ch?t thì 
làm du?c gì. Ra n?ng m?t chút là ?m, bê vác gì n?ng m?t tí là th? d?c, d?ng tay 
vào lúa thì ng?a ngáy ph?i bôi thu?c su?t. Th?c s? chúng ch?ng bi?t ph?i làm 
gì, và ch?ng mu?n d?ng tay vào vi?c gì, tr? m?t s? th?ng nhà quá nghèo, ph?i 
lan l?n ki?m s?ng t? bé. Hon n?a, h?u h?t chúng du?c nuôi du?ng t? tính si 
di?n, háo danh và s? tính toán h?t s?c ngu d?t c?a b? m? chúng, nh?ng nông dân 
dang chán ng?y ru?ng d?ng, ngán t?n c? cu?c d?i nông dân. Ngay c? nh?ng th?ng 
h?c d?i h?c xong, v? làng s?ng v?t v? vì không ki?m du?c vi?c cung ch? bi?t an 
bám m?y ông bà già ngày ngày nh?t nh?nh t?ng tram b?c l? ? nh?ng m? rau, bu?ng 
chu?i. D?n kh? thân cho nh?ng cách nghi v? s? nhàn nhã và giàu có c?a nh?ng 
nông dân.
 
Tôi không hi?u sao nông dân h? nhìn nh?ng ngu?i ph? th?, nh?ng ngu?i không ph?i 
làm ru?ng v?i con m?t ngu?ng m? th?. H? cho r?ng dó m?i th?c là s?ng, làm nh?ng 
ngh? dó, ? nh?ng noi dó m?i là van minh, m?i ki?m du?c nhi?u ti?n, m?i nhàn 
nhã, sung su?ng. Và t? u?c mo, h? bi?n con cái mình thành nh?ng th?c th? s?ng 
không ph?i lao d?ng t? nh?, bi?n chúng thành nh?ng con chu?t b?ch thí nghi?m 
cho nh?ng gi?c mo d?i d?i c?a mình. Ngày tru?c, vào mùa màng b?n r?n, tr? con ? 
quê nhu chúng tôi dã v?t v? và làm quen v?i d?ng ru?ng, v?i chan nuôi t? khi 
còn r?t nh?. Ba, b?n tu?i dã ph?i ra ng?i v?t v? ngoài d?ng ch? m? c?y, g?t 
xong. Nhi?u khi m?i choi, ngã xu?ng ru?ng, xu?ng muong, s?c s?a nu?c m?i du?c 
v?t lên. Nh? th? mà c?ng c?i. Nh? th? mà ám hoi d?ng ru?ng. Nam, sáu tu?i dã 
ph?i di dun xe lúa ngoài d?ng v?, n?u không cung ph?i ? nhà phoi lúa, ?i lúa, 
gi? rom cho nhanh khô và n?u com, n?u cám l?n, bam rau cho gia súc gia c?m. nói 
chung là b?n t?i m?t t?i mui. Tám, chín tu?i dã bi?t bám b? d?i b?t cua, tát 
giòn, tát nu?c cho ru?ng, dom dó dêm, kéo vó. nói chung là lan l?n ngoài d?ng 
nhi?u th?i gian hon ? nhà, k? c? lúc dang di h?c. Vì th? ru?ng nuong, chan nuôi 
không d?a nào không bi?t. Th?m chí trong câu chuy?n hàng ngày di h?c còn k? 
toàn nh?ng chuy?n d?ng áng, mùa màng, chan nuôi, công vi?c hàng ngày ph?i làm, 
d?a nào nhà giàu, ít ph?i lao d?ng thu?ng r?t ít b?n bè, vì ch?ng ai mu?n choi 
v?i b?n lu?i lao d?ng.
 
Bây gi? thì tr? con su?ng t? bé nên khi thành thanh niên ch?ng bi?t làm gì ki?m 
s?ng. Nói th?t, có th? b?n thanh niên làng tôi ra du?ng t? buon tr?i thì h?u 
h?t s? ch?t dói, n?u không cung tr?m c?p, cu?p gi?t, con gái thì nhi?u d?a s? 
thành gái bao vì m?i l?p 5, l?p 6 dã bi?t dùng di?n tho?i di d?ng d? xem phim 
sex, ch?p hình, nh?n tin, bi?t chung di?n, bi?t vào m?ng chat chít. L?p 6, l?p 
7 dã yêu duong lang nhang, có d?a còn b? nhà qua dêm m?y ngày h?t ti?n m?i v?. 
Chuy?n h?c hành dã có nhà tru?ng lo c? vì h? c?n thành tích. Lên THPT, nhi?u 
d?a h?c kém thì b? m? ch?u khó quan tâm d?n tham th?y cô là du?c vì th?c ra các 
th?y cô cung ch?ng mu?n d? h?c trò c?a mình h?c d?t, t?ng k?t th?p vì ai cung 
mu?n có thành tích c?. Còn làm ru?ng thì tuy?t d?i không, th?m chí n?u com quét 
d?n cung không n?t d? dành m?i th?i gian t?p trung cho vi?c h?c. Th? là b? m? 
c? nai lung ra làm, làm t? sáng d?n t?i, khuya m?t lan ra ng? ch?ng bi?t nh?ng 
d?a con tài gi?i c?a mình làm gì. 
 
Nhung nhi?u lúc, tôi nghi cung th?y thuong b?n chúng vì có mu?n làm nông dân 
cung ch?ng có vi?c mà làm. Cua, cá bây gi? do phun thu?c tr? sâu, tr? c?, tr? 
?c buou vàng d?u ch?t h?t c?, không th? ki?m d? dàng nhu chúng tôi ngày tru?c. 
Ao, h? cung l?p c? d? xây nhà, làm sân choi. Nh?ng con muong d?n và ch?a nu?c 
có cá thì làng cho th?u h?t d? l?y ti?n, l?y thóc ki?n thi?t làng xóm nên không 
th? ra d?ng ki?m cá ki?m tôm, cua du?c. Ngày mùa thì dã có công nông ch? lúa 
v?, có máy ph?t làm thay máy tu?t, rom cung v?t c? ngoài d?ng, ngoài du?ng, lúc 
nào khô ch? c?n qu?t diêm làm m?t m?i l?a là g?n gàng ch? m?y nhà còn dun rom 
n?a. B?p bây gi? dun c?i, dun than, dun di?n, dun ga c? r?i. Dun rom ch? t? dau 
m?t, b?n tay chân, b?i qu?n áo, hôi hám kh?p ngu?i. C?y hái thì có máy bom 
nu?c, máy cày mini và h?u nhu thuê ngu?i làm c?. Nhi?u nhà có ru?ng ch? là d? 
góp vui v?i làng xóm, cho d? nh? ngh?, d? b? m?i ngu?i chê cu?i là b? ru?ng, 
ch? còn thuê t?t, ch?ng ph?i làm gì ngoài vi?c phoi ít lúa, c?t vào m?y chi?c 
thùng tôn, chu?t c? g?i là d?ng mà khóc. Mà nhi?u nhà bây gi? cung bán thóc non 
cho hàng sáo nên ch?ng ph?i nh?c công phoi phóng cho ng?a ngáy. Cu?i v? h?ch 
toán không l? là t?t r?i.
 
Th? nên con gái l?n không bi?t gánh g?ng, lung c? th?ng nõn nà, c?m quang gánh 
gánh chi?c thúng không cung t?t c? vai, cúi xu?ng quét nhà thì lung dau ê ?m. 
L?i ru?ng thì s? nu?c b?n, s? d?t móng chân, s? d?m ph?i m?nh thu? tinh c?a 
nh?ng chai d?ng thu?c tr? sâu. Con trai thì càng không th? c?y hái, chan nuôi 
vì d?n gi?t qu?n áo cho mình cung có ngu?i khác gi?t h? r?i, có t? gi?t cung 
ch? nhúng nu?c r?i phoi lên cho b?n thêm. R?a chén bát thì v? h?t, và d?y d?u 
m? bám b?n. Nói chung là b? m? th?y ng?a m?t, thôi thì lên nhà h?c bài, chúng 
tao làm c? m?t t?o là xong. Bài ca ?y dang góp thêm vào cu?c cách m?ng lu?i 
hoá, an bám hoá, tro tr?n d?n dáng s? c?a thanh niên nông thôn - nh?ng nông dân 
th?i @ ? quê tôi. Không bi?t d?ng ru?ng sau này s? th? nào. Ch? s? r?ng Nhà 
nu?c mu?n gi? d?ng ru?ng, mu?n phát tri?n chan nuôi d? khuy?n khích nông dân 
cung khó vì th? h? nông dân @ này l?i kêu kh?, kêu ng?i, l?i không mu?n làm và 
s?m hay mu?n s? bán h?t d?ng ru?ng l?y ti?n ch?y theo nh?ng gi?c mo phù phi?m./.

 
 
 
Hoàng Tr?ng Muôn  

Other related posts:

  • » [SMCC] 90% thanh nien nong thon que toi khong biet lam nghe nong - Nguyen Hong Van