[SMCC] 80 nam truoc thi hao Tagore den Sai Gon

80 nam tru?c, thi hào Tagore d?n Sài Gòn
Thi hào Tagore
TTO - Trong l?ch s? van hóa th? gi?i, ít có m?t ngu?i có nang l?c sáng t?o 
phong phú và phi thu?ng nhu
Tagore.
Ông dã sáng tác 52 t?p tho, 42 v? k?ch, 12 cu?n ti?u thuy?t, hàng tram truy?n 
ng?n hay, hàng ngàn bài hát có giá tr?; ngót ngàn b?c tranh, trong dó có nhi?u
b?c dã du?c trung bày trong các b?o tàng m? thu?t l?n trên th? gi?i.
Ông còn là m?t nhà tri?t h?c l?ng l?y, nhà giáo d?c tâm huy?t, nhà nghiên c?u 
van h?c ?n D? c? d?i và ngôn ng? Bengali.
Sau chi?n tranh th? gi?i l?n th? I, ông di kh?p noi trên th? gi?i d? c? vu cho 
phong trào d?u tranh giành d?c l?p c?a các dân t?c b? áp b?c trên th? gi?i.
Ông dã d?n M?, Liên Xô, Trung Qu?c, Anh, Pháp, Ba Tu và c? Vi?t Nam.
Nam 1913, v?i t?p tho Dâng, ông tr? thành ngu?i châu Á d?u tiên lãnh gi?i Nobel 
v? van h?c.
Nam 1924, tin Rabindranath Tagore s? d?n Vi?t Nam dã làm t?n hao không bi?t bao 
nhiêu sách v?, bút m?c. H?u nhu các báo, nh?t là làng báo Sài Gòn, noi Tagore
d? d?nh d?ng chân ba ngày trên du?ng du thuy?t kh?p th? gi?i d? c? vu cho hòa 
bình, dã dành nhi?u trang bài, dang ?nh, gi?i thi?u v? thân th?, s? nghi?p
van chuong c?a nhà thi si vào lo?i b?c nh?t c?a Á Dông này. Ai ai cung háo h?c 
ch? dón v? khách quý d?n t? ?n D?. Nhung ngu?i mong d?i Tagore d?n Sài Gòn
nhi?u nh?t v?n là t?ng l?p trí th?c yêu nu?c.
Thi si Dông H? cho r?ng trí th?c Vi?t Nam kho?ng m?y nam dó "say mê v?i các nhà 
cách m?ng ra m?t ch?ng d?i v?i vu l?c d? qu?c. H? th?y Tagore cung nhu Gandhi
thu?c v? h?ng ngu?i chí si hy sinh ái qu?c dám lên ti?ng, dám hành d?ng ch?ng 
xâm lang, ch?ng d? qu?c th?c dân d? dòi h?i d?c l?p cho nu?c nhà. H? không
du?c công khai dón ti?p Phan Sào Nam, Nguy?n Thu?ng Hi?n thì h? dón Tagore cho 
h? lòng h? d?".
Chu?n b? công phu nhu v?y, nhung cu?i cùng Tagore. dã không d?n Sài Gòn. T? 
Trung Qu?c, ông dáp tàu v? th?ng ?n D? d? l?i s? ng? ngàng trong lòng nh?ng
ngu?i ngu?ng m? tài nang và tính cách c?a ông. Nhung nam nam sau, Tagore dã ghé 
l?i Vi?t Nam trên du?ng t? Nh?t B?n di Angers. Không th?y các báo th?i
dó nói rõ Tagore dã luu l?i Sài Gòn trong th?i gian bao lâu, b?n hay nam hôm, 
nhung khi tàu th?y v?a c?p c?ng ngày 21-6-1929 thì ngay trong ngày, báo Tribune
Indochinoise dã t? ch?c m?t cu?c mít tinh tr?ng th? d? chào m?ng Tagore.
Ký gi? Lê Trung Nghia, phóng viên c?a báo, d?ng th?i là m?t h?a si có tài, dã 
d?n ph?ng v?n Tagore và v? chân dung c?a ông b?ng chì than trên gi?y tr?ng
kh? 50 x 65 cm. B?c ?nh tranh Tagore râu tóc b?c pho, áo den, ng?i c?m bút, d?t 
tay lên bàn, có ch? ký Tagore ? m?t bên góc hi?n nay v?n du?c gia dình
n? si Ái Lan luu gi?.
Tagore qua nét v? c?a T? Bi H?ng
Sáng ch? nh?t 23-6, Tagore ghé tham báo Ph? n? Tân van và Nha Thuong cu?c. 
Nh?ng ngu?i làm báo Ph? n? Tân van có dua cho Tagore xem s? báo vi?t v? Tagore
có dang hình ông thì m?i phát hi?n ra: thì ra nh?ng b?c ?nh dã dang trong các 
báo xua này còn kém xa cái nét tuoi ? guong m?t, cái tinh th?n ? dôi m?t,
du?ng nhu có hào quang sáng r?c ? con ngu?i có "tiên phong d?o c?t" ?y.
Bà Nguy?n D?c Nhu?n trong bài vi?t "Thi si Tagore ghé vi?ng tòa so?n báo Ph? n? 
Tân Van" cung ph?i c?i chính: "Tru?c tôi v?n tu?ng ông ?n D? này cung da
den nhu ông Gandhi và ph?n nhi?u ngu?i x? ?y, bây gi? m?i bi?t là mình l?m. Ông 
cao l?n ngu?i, tu?i g?n 70 mà qu?c thu?c l?m. Nu?c da tr?ng m?n và ?ng
d?; mui cao, trán r?ng. Rõ ràng là trán c?a m?t nhà tu tu?ng, bàn tay gi?ng nhu 
bàn tay c?a các bà khuê các, ngón tròn mà tr?ng.
Ông thu?c v? m?t dòng v?ng t?c, sanh tru?ng ? m?t ch?n phong luu; hàng ngày ch? 
có m?t vi?c ngâm tho, v?nh phú, b?i th? m?i có m?y cái d?c s?c ?y. Vi?t
t?i dây, tôi còn nh? l?i ông Gandhi trong m?t cu?c bút chi?n v?i ông - bút 
chi?n mà d?m th?m l?m - có t?t hô r?ng "Ông Tagore, ông cung ph?i di d?t v?i
nhu chúng tôi!". D?t v?i thì ch?c là nhà thi si không du?c sành, ch? d?t nên 
nh?ng câu c?m tú thì khéo l?m, khéo cho d?n n?i ông là ngu?i Á Dông l?n th?
nh?t du?c ph?n thu?ng Nobel".
D?n Sài Gòn, Tagore b?t m?t ngay v?i b? cánh Vi?t Nam, m?c d?u b? ngoài ông 
cung ch?ng khác gì "m?t b?c lão thành d?o m?o An nam" trên d?i cái mu nhung
den, du?i m?c cái áo tr?ng dài và r?ng, kính k?p mui, râu tr?ng dài.
Ngu?i Sài Gòn ng?c nhiên và thích thú tru?c cái ý tu?ng ng? nghinh c?a ông: 
mu?n di d?o ph? trong b? cánh Vi?t Nam. Di?u dó không có gì khó khan. Ông du?c
d?n d?n m?t nhà may n?i ti?ng, th? là ch? trong vòng m?t ngày nguy?n v?ng c?a 
ông du?c th?a mãn. Ngay bu?i sáng hôm sau, trên du?ng ph? t?p n?p dông vui
có m?t ngu?i ?n D? cao l?n, râu tóc b?c pho di?n b? áo dài g?m bông b?c, khan 
dóng nhi?u den, qu?n lãnh tr?ng, giày Gia D?nh, ung dung di bát ph? Sài Gòn,
h?t nhu m?t ngu?i Sài Gòn.
NGÔ QUANG HI?N

Other related posts:

  • » [SMCC] 80 nam truoc thi hao Tagore den Sai Gon - Nguyen Hong Van