8 Tuoi dat 550 diem toefl

8 tuoåi ñaït 550 ñieåm TOEFL

Nguyeãn Quoác Nam Anh 

TT (TP.HCM) - Nguyeãn Quoác Nam Anh (sinh naêm 1996), HS lôùp 3 Tröôøng tieåu 
hoïc Minh Ñaïo Q.5, TP.HCM vöøa thi ñaäu baèng ECCE (Examination for the 
Certificate of Competency in English) cuûa ÑH Michigan (Hoa Kyø) trong kyø thi 
ñöôïc toå chöùc vaøo thaùng saùu naêm nay.

Ñaây laø baèng trung cao Anh vaên, coù giaù trò quoác teá (cao hôn baèng C 
quoác gia) vaø ñöôïc baûo löu suoát ñôøi. Thaùng taùm vöøa qua em cuõng ñaõ 
tham döï kyø thi Institutional Toefl (Toefl noäi boä do Trung taâm khaûo thí 
Vieän Giaùo duïc Hoa Kyø IIE toå chöùc) ñaït 550 ñieåm. 

Vôùi thaønh tích naøy, Nam Anh hieän laø thí sinh nhoû tuoåi nhaát VN töø 
tröôùc tôùi nay thi ñaäu caùc baèng PET (luùc 7 tuoåi), baèng ECCE (8 tuoåi) 
vaø Toefl (8 tuoåi).

Nam Anh coù naêng khieáu ngoaïi ngöõ khaù ñaëc bieät, ñoàng thôøi ñöôïc söï 
phaùt hieän vaø boài döôõng cuûa gia ñình töø raát sôùm. Ba tuoåi röôõi em ñaõ 
bieát söû duïng vi tính vaø töï mình baét ñaàu chôi vôùi caùc ñóa CD tieáng Anh 
(multimedia) nhö: Jump Start, Pre-school, Learning Ladder... 

Boán tuoåi, Nam Anh ñaõ ñoïc löu loaùt tieáng Vieät vaø laøm quen vôùi boä ñóa 
CD Let's go. Thaønh tích ñaàu tieân cuûa em trong thôøi gian naøy laø ñoïc 
thuoäc loøng vôùi ngöõ ñieäu khaù chính xaùc baøi dieãn thuyeát cuûa Toång 
thoáng Bill Clinton, maëc duø chæ nghe chò luyeän gioïng treân maùy tính.

Naêm tuoåi, em ñaõ vieát chöõ thoâng thaïo vaø baét ñaàu theo hoïc Anh vaên 
vôùi thaày Giang Thanh Truùc (nay ñaõ 85 tuoåi). Cuõng chính thaày Truùc laø 
ngöôøi ñaõ daïy em neàn taûng ngöõ phaùp vöõng vaøng sau naøy. 

Trong thôøi gian naøy, Nam Anh töï hoïc Streamline treân ñóa CD English Study 
3.0 vaø hoaøn taát giaùo trình naøy luùc 6 tuoåi röôõi, tröôùc khi hoïc qua The 
Cambridge English Course... 

K.LIEÂN

Other related posts:

  • » 8 Tuoi dat 550 diem toefl