[SMCC] 7 su kien thoi tiet vo cung bat thuong trong lich su

7 s? ki?n th?i ti?t "vô cùng b?t thu?ng" trong l?ch s? 

 
Tuy?t roi trên sa m?c, n?ng nóng liên t?c trong nhi?u ngày, nhi?t d? thay d?i 
chóng m?t và còn di?u gì n?a? 

Cùng v?i s? nóng lên c?a Trái D?t, di?n bi?n b?t thu?ng c?a th?i ti?t ngày càng 
khó d? doán. Con ngu?i du?ng nhu dang tr? tay không k?p v?i nh?ng s? ki?n "n?ng 
mua th?t thu?ng" c?a t? nhiên. Nh?ng tru?ng h?p bi?n d?i th?i ti?t "không 
tu?ng" t?ng x?y ra du?i dây s? cho th?y m?t di?u r?ng dù con ngu?i có ch? t?o 
ra du?c nh?ng thi?t b? d? báo hi?n d?i tiên ti?n nh?t thì v?n ph?i luôn dè 
ch?ng tru?c nh?ng bi?n d?i d?y b?t ng? c?a t? nhiên.
Tuy?t roi trên sa m?c Sahara

Tuy?t roi trên sa m?c ? Chuy?n nghe th?t là kì c?c. Th?c ra, t?i m?t s? dãy núi 
thu?c khu v?c sa m?c Sahara, vi?c tuy?t roi là vi?c x?y ra thu?ng xuyên nhu t?i 
d?nh Tahat, d?nh núi cao nh?t t?i Algeria vào mùa dông v?i chu kì kho?ng 3 nam 
m?t l?n. Dãy núi Tibesti t?i mi?n B?c Chad thì c? trung bình 7 nam m?t l?n l?i 
có nh?ng d?t tuy?t roi dày trên d?nh núi t?i hon 2.500 m.

Tuy nhiên, th?c s? là b?t thu?ng khi vào ngày 18 tháng 2 nam 1979, các khu v?c 
d?a hình th?p c?a sa m?c Sahara l?i b?t ng? dón nh?n m?t tr?n tuy?t roi l?n d?u 
tiên trong l?ch s?. Tuy?t roi t?i các di?m ? phía Nam Algeria cùng v?i m?t con 
bão tuy?t kéo dài trong n?a gi? dã làm tê li?t h? th?ng giao thông t?i dây.
Nhi?t d? lên xu?ng "b?t bình thu?ng" ch? trong m?y phút

Th? tr?n Spearfish ? phía Tây Nam Dakota, noi có kho?ng 8.500 ngu?i dân cu trú 
là noi gi? k? l?c th? gi?i v? vi?c nhi?t d? th?i ti?t lên xu?ng b?t bình thu?ng 
nh?t.
Vào ngày 22 tháng 1 nam 1943, lúc 7h ru?i sáng theo gi? d?a phuong, nhi?t d? dã 
tang v?t m?t hoi lên 47 d? ch? trong vòng 2 phút t? - 20?C d?n 7?C. D?n 9h 
sáng, nhi?t d? ghi du?c là 12?C r?i l?i d?t ng?t gi?m xu?ng m?c - 20?C ch? sau 
dó kho?ng 27 phút. Nguyên nhân c?a s? ki?n này du?c cho là t?i s? di chuy?n b?t 
thu?ng c?a gió "foehn", m?t lo?i gió thu?ng xu?t hi?n t?i các dãy núi.
D?t n?ng nóng d?nh di?m kéo dài trong 160 ngày

Th? tr?n Marble Bar ? Tây Úc thì l?i là m?t huy?n tho?i vì th?i ti?t "siêu nóng 
b?ng" c?a nó. T? ngày 31/10/1923 d?n 7/4/1924, ngu?i dân c?a th? tr?n này du?ng 
nhu b? thiêu d?t trong cái nóng "diên d?o" t?i hon 37.8?C trong vòng 160 ngày 
liên t?c. Ph?i nói s?c ch?u d?ng c?a h? qu? th?t là quá gi?i khi vu?t qua du?c 
s? kh?c nghi?t d?n cùng c?c nhu v?y c?a th?i ti?t noi dây.

L?c xoáy b?t ng? xu?t hi?n t?i Alaska

M? là m?t trong nh?ng qu?c gia có hi?n tu?ng l?c xoáy thu?ng xuyên x?y ra nh?t 
trên th? gi?i. Dây là hi?n tu?ng th?i ti?t x?y ra khi có s? g?p nhau gi?a hai 
lu?ng không khí nóng ?m và khô nên nó hi?m khi xu?t hi?n t?i nh?ng noi l?nh 
giá. Th? nên dù là m?t ti?u bang l?n c?a M? nhung ngu?i dân Alaska chua t?ng 
m?t l?n bi?t d?n l?c xoáy là gì.
Nhung vào nam 2005, ngu?i dân th? tr?n Sand Point t?i dây l?n d?u tiên trong 
d?i dã du?c t?n m?t ch?ng ki?n m?t con l?c xoáy hình thành t?i khu v?c d?o Unga 
g?n dó. S? b?t thu?ng c?a th?i ti?t này th?c s? dã dem l?i cho h? m?t tr?i 
nghi?m vô cùng hi?m có trong d?i.
148 con l?c xoáy liên ti?p trong 16 ti?ng

Vào nam 1974, cu dân c?a 13 ti?u bang và vùng Ontario, Canada dã tr?i nghi?m 
m?t c?m giác kinh hoàng v?i 148 con l?c xoáy liên ti?p ch? trong vòng 16 ti?ng. 
Ch? trong 2 ngày mùng 3 - 4/4/1974, nh?ng con l?c xoáy dã "diên cu?ng" tàn phá 
noi dây v?i nhi?u con l?c thu?c hàng top nh?ng con bão m?nh nh?t du?c ghi nh?n 
trong nh?ng nam tru?c dó. 

Bão b?t thu?ng vào tháng 12

D?nh di?m c?a mùa bão thu?ng x?y ra vào tháng 9 và tháng 10 nhung vào nam 2005, 
con bão c?p 1 Epsilon dã gây m?t b?t ng? khi hình thành vào tháng 12 t?i vùng 
bi?n D?i Tây Duong. Dây là m?t trong nam con bão hi?m hoi x?y ra vào tháng 12 
du?c ghi nh?n trong vòng 120 nam qua. Các con bão tháng 12 khác cung du?c bi?t 
d?n là Lili và Nicole du?c hình thành và phát tri?n vào các nam 1984 và 1988.

Tuy?t ph? t?i t?t c? các bang c?a M?

B?n d? ch?p c?nh tuy?t ph? t?i các bang c?a M? trong ngày 12/1/2011. Nh?ng noi 
màu xanh d?m là noi tuy?t roi dày nh?t
Vào ngày 12 tháng 2 nam 2010, M? dã ghi nh?n m?t s? ki?n hi?m khi x?y ra trong 
l?ch s? khi có tuy?t ph? t?i t?t c? 50 bang t?i dây, k? c? vùng d?o nhi?t d?i 
Hawaii t?i d?nh c?a ng?n núi Mauna Kea trong cùng m?t ngày. Và ngày 12 tháng 1 
nam nay, s? ki?n hi h?u này l?i x?y ra tuy nhiên ch? du?c ghi nh?n v?i 49 bang 
do s? "v?ng bóng" c?a tuy?t t?i bang Florida. 
(theo kenh14)

Other related posts:

  • » [SMCC] 7 su kien thoi tiet vo cung bat thuong trong lich su - Nguyen Hong Van