6 thang tron nha luyen game

Saùu thaùng boû nhaø luyeän game!


Moät game thuû löùa tuoåi 8X ñoät ngoät bieán maát khieán caû gia ñình hoaûng 
loaïn. Sau 6 thaùng trôøi laën loäi tìm kieám, ngöôøi meï tìm thaáy ñöùa con 
thaân yeâu cuûa mình mieät maøi "luyeän coâng" taïi moät ñieåm Internet vôùi 
boä daïng hoang daõ cuûa... Roâ Bin Sôn.

Baän phaù thaønh, boû thi ñaïi hoïc!

Nhìn hình haøi cuûa "ñaïi game thuû" naøy, khoù ai nghó ra tröôùc ñaây moät 
naêm Sôn laø moät hoïc sinh gioûi 11 naêm lieàn, ñoaït giaûi theå thao caáp 
thaønh phoá. Nay thì gaày roäc nhö xaùc ve, ngöôøi xanh leø nhö taøu laù 
chuoái. Cuõng may laø caäu beù ñaõ caét toùc, moùng tay chaân vaø nguû li bì 
hai ngaøy môùi daäy, neáu khoâng, theo nhö lôøi ví cuûa ngöôøi anh ruoät: 
"Ngöôøi ta töôûng noù ôû röøng chaâu Phi môùi veà". Ngöôøi meï thì ví luùc môùi 
tìm laïi, Sôn gioáng Kim mao sö vöông Taï Toán (trong YÛ thieân ñoà long kyù 
cuûa Kim Dung).

Moïi chuyeän baét ñaàu töø hôn moät naêm tröôùc khi Sôn phaùt hieän ra moät 
game online haáp daãn mieãn phí cuûa Haøn Quoác coù teân Line Age. Theá laø meâ 
maån, chaúng thieát tha gì hoïc haønh nöõa... Chuyeän Sôn (nguï taïi kinh nöôùc 
ñen, Bình Taân) ñoät nhieân bieán maát khoûi nhaø baét ñaàu töø lôøi hoø heïn 
treân maïng cuûa nhoùm baïn game thuû cuøng phe: "Toái nay quaân mình phaù 
thaønh quaân noù. Phaûi khoâng ñöôïc thieáu ñöùa naøo mình môùi ñaùnh thaéng".

Traän phaù thaønh aáy baét ñaàu vaøo chieàu 2-7-2005. Vì saùng hoâm sau laø 
ngaøy thi ñaïi hoïc moân ñaàu, Sôn döï ñònh chæ ñi vaøi tieáng ñeå "giaûi 
quyeát caùi thaønh cuûa phe noù" neân caäu beù laúng laëng ñaïp xe ñeán tuï 
ñieåm game quen thuoäc ôû ñöôøng Nguyeãn Tri Phöông, quaän 10. Theá nhöng 
khoâng ngôø caùi thaønh cuûa quaân noù khoù phaù quaù neân traän ñaùnh keùo 
daøi ñeán 178 ngaøy vaø chuyeän thi ñaïi hoïc trôû thaønh... chuyeän nhoû.

Haønh trình saùu thaùng tìm con

Nhìn ñöùa con ñaõ trôû veà, chò Phöông keå laïi chuyeän ñaõ qua, nhöõng chuoãi 
ngaøy chò laën loäi ñi haàu nhö khaép thaønh phoá tìm con. Neùt tieàu tuïy coøn 
hieän roõ treân maët chò nhöng trong aùnh maét thì laáp laùnh nieàm haïnh phuùc 
khi tìm ñöôïc con.

Ngöôøi meï keå, khi khoâng thaáy con veà, haøng traêm chuyeän döõ cöù nhaûy 
muùa trong ñaàu: noù bò tai naïn, bò ai gieát, boû nhaø ñi buïi, chích 
heroin... Maáy ngaøy ñaàu coøn ñôõ, caøng veà sau caøng thaáy sôï. Khoâng daùm 
baùo coâng an, ngöôøi thaân vì xaáu hoå, cöôøi cheâ neân chò vaø ngöôøi anh 
trai cuûa Sôn ñaønh laëng leõ ñi tìm. Bieát Sôn meâ chôi game, moãi ngaøy hai 
meï con chia nhau: moät ngöôøi ñi tìm taïi caùc tuï ñieåm Internet, ngöôøi kia 
ñi baùn haøng. Ñeán cuoái ngaøy, caû hai cuøng ñi tìm.

Ñeán baây giôø, chò Phöông khoâng nhôù heát mình ñaõ ñi ñeán nhöõng ñaâu, chæ 
bieát caùc con ñöôøng coù nhieàu tuï ñieåm game online, caùc laøng game ôû 
thaønh phoá... chò ñeàu ñaõ ñaët chaân tôùi vaø raønh reõ giaù caû ôû caùc tuï 
ñieåm nhö nhöõng tay game thuû thöïc thuï. Cöù ñeán moãi ñieåm, chò ñeàu nhaûy 
xoå vaøo nhìn maët töøng ngöôøi, nhieàu choã hoï töôûng chò bò töng töng. 

Coù nhöõng tuï ñieåm game noåi tieáng nhö cö xaù Baéc Haûi, hai meï con phaûi 
ñi moät thaùng môùi heát. Coù laàn nghe ngöôøi ta toå chöùc cuoäc thi game Voõ 
laâm truyeàn kyø ôû quaân khu 7, chò boû maáy ngaøy ñeán cuoäc thi tìm vì hi 
voïng con mình... döï thi. Boùng chim taêm caù, caøng tìm caøng tuyeät voïng 
khoâng bieát soá phaän cuûa ñöùa con seõ ra sao.

Sau saùu thaùng tìm con, ba laàn chò bò tai naïn xe gaén maùy vì khoâng lo nhìn 
ñöôøng maø chæ nhìn hai beân tìm con, cuõng may chæ bò xaây xaùt nheï. "Coù 
laàn ñang chôû haøng ngoaøi ñöôøng, boãng thaáy hình nhö thaèng Sôn chaïy xe ôû 
tröôùc, toâi voäi vaøng ñuoåi theo maø khoâng bieát ñaõ vöôït ñeøn ñoû, caû 
ngöôøi laãn haøng laên loâng loác vì bò toâng", nghe chò keå laïi maø thaáy 
ruøng mình.

Giaùp maët khoâng nhaän ra con!

Thaám thoaùt ñaõ gaàn saùu thaùng trôøi, theá roài vaøo nhöõng ngaøy cuoái 
cuøng cuûa naêm 2005, xui khieán laøm sao chò boãng thaáy ñöùa con cuûa mình ôû 
moät ñieåm game online trong heûm ñöôøng Nguyeãn Tri Phöông, quaän 10. Caùi 
heûm naøy moãi ngaøy chò ñi qua ñi laïi ít nhaát 4 laàn vaø môùi thaùng tröôùc 
chò ñaõ vaøo ñaây tìm nhöng khoâng phaùt hieän ra con mình vì "noù nhìn khoâng 
ra ngöôøi nöõa". 

"Hai meï con chaïm maët nhau nhöng toâi khoâng nhaän ra noù vaø noù cuõng vaäy, 
nhìn toâi nhö ngöôøi xa laï. Toùc noù ñaõ quaù vai, moùng tay, moùng chaân daøi 
ñen nhö nhöõng caùi moùc saét, hoâi haùm nhö môùi döôùi coáng chui leân...", 
chò coá gaéng taû laïi boä daïng ngöôøi röøng cuûa con sau saùu thaùng gaëp 
laïi.

Döôøng nhö linh tính maùch baûo ñieàu gì neân chò ngoài laïi canh thaèng beù 
"ngöôøi röøng" vaø theo doõi. Boãng thaèng nhoû hoûi chuyeän ñöùa ngoài beân 
caïnh vaø...chò ñieáng ngöôøi, gioïng cuûa thaèng Sôn. Chò lao ñeán giôû caèm 
"ngöôøi röøng" leân ngheïn ngaøo: "Sôn ñoù phaûi khoâng con?". "Daï!"."Sao toùc 
tai, quaàn aùo nhö theá naøy?". "Con ñaâu bieát vì khoâng soi göông!"...

Nhöõng "kyû luïc" kinh dò!

Sôn nhôù laïi haønh trình 6 thaùng "luyeän coâng": Luùc ñoù yù nieäm veà ngöôøi 
thaân cuõng chæ laâu laâu cuõng chæ môùi thoaûng qua. Ngay caû nhu caàu aên 
nguû cuõng queân daàn chuyeän ñieàu ñoä. Saùu thaùng roøng raõ khoâng coøn 
bieát ngaøy ñeâm gì nöõa, chæ chaêm chuù "luyeän coâng", khi naøo ñoùi quaù, 
khoâng chôi noåi nöõa môùi leát ra kieám ñaïi mieáng gì boû buïng. Nguû cuõng 
vaäy, meät quaù guïc xuoáng ngay baøn maùy moät luùc. 

Tænh daäy chôi tieáp. Coù nhöõng laàn chôi lieân tuïc suoát 2 ñeâm moät ngaøy 
(sau naøy nghe chuû tieäm keå laïi). Taém röûa cuõng raát toái thieåu, khi naøo 
ngöôøi hoâi vaø ngöùa ngaùy quaù, caùc game thuû ngoài caïnh chòu khoâng noåi 
môùi vaøo kieám choã doäi vaøi gaùo.

Sau khi ñaõ baùo ñòa chæ, soá ñieän thoaïi cuûa gia ñình cho chuû tieäm (cuõng 
laø moät cao thuû), oâng chuû tieäm ñaõ xaùc minh vaø yeân taâm neân ñaõ daønh 
rieâng cho Sôn moät maùy môû saün 24/24. Thænh thoaûng taïo ñöôïc moät thöù vuõ 
khí baûo boái trong game (göôm, ñao, cung teân...), Sôn rao baùn ngay treân 
maïng ñeå kieám tieàn traû bôùt tieàn thueâ maùy. 

Tính ñeán khi bò meï tìm gaëp, Sôn ñaõ baùn ñöôïc khoaûng 5 trieäu tieàn baûo 
boái, traû cho tieäm hôn 2 trieäu ñoàng, soá coøn laïi mua ñoà aên. Trong ñoù, 
moät thanh ñoaûn ñao, ban ñaàu baïn giang hoà traû 1,5 trieäu ñoàng nhöng chuù 
khoâng baùn, sau ñoù noù tuït giaù, cuoái cuøng chæ baùn ñöôïc coù 800 ngaøn 
ñoàng.

Cho ñeán luùc trôû veà nhaø, "ñaïi cao thuû" nôï tieàn thueâ maùy khoång loà: 
178 ngaøy x 24 giôø x 3.000 ñoàng/giôø = 12,6 trieäu ñoàng (tính troøn). Ñaõ 
baùn baûo boái traû ñöôïc hôn hai trieäu ñoàng, keát soå "ñaïi cao thuû" coøn 
nôï hôn 10 trieäu ñoàng. Cuõng may, sau khi thöông löôïng, ngöôøi meï chæ phaûi 
traû moät trieäu ñoàng.

Cuoái caâu chuyeän, Sôn keå ôû Trung Quoác cuõng coù moät game thuû ngoài 
luyeän coâng nhö Sôn hôn 6 thaùng trôøi, "em chæ thua hoï coù maáy ngaøy 
thoâi". Traû lôøi caâu hoûi neáu meï khoâng tìm ra thì khi naøo môùi chòu veà 
nhaø, "ñaïi cao thuû" vöøa cöôøi vöøa ngaäp ngöøng: "Em cuõng khoâng bieát 
nöõa!". Coøn ngöôøi meï cöù maõi baên khoaên: "Toâi ñoïc baùo, coù nhöõng 
ngöôøi chôi lieàn maáy ngaøy xong laên ra cheát vì vôõ naõo, thaèng Sôn lieäu 
coù sao khoâng, lieäu coù coøn ñi thi ñaïi hoïc ñöôïc khoâng?".

Theo Phaùp luaät TP.HCM

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts: