[SMCC] 5 dieu nguoi ban hang 0 noi voi ban

Th? Tu, 17/06/2009, 08:41 

5 di?u ngu?i bán hàng di?n t? không nói v?i khách 

TTO - Có nh?ng nhân viên luôn mu?n bán du?c hàng b?ng cách ca ng?i s?n ph?m 
nhung th?c t? h? chua m?t l?n tr?i nghi?m mà ch? h?c qua sách v? t?p hu?n. 

Có nhi?u di?u ph?i cân nh?c sau khi nói chuy?n v?i nhân viên bán hàng

1. Chúng tôi không du?c dào t?o k? càng v? linh v?c này 

Không ph?i t?t c? ngu?i bán hàng d?u hi?u k? các s?n ph?m và tu v?n t?t cho 
b?n. Nhi?u ngu?i làm lâu nam và dam mê s? có th? giúp b?n ch?n l?a du?c thi?t
b? ung ư nhung có nh?ng ngu?i ch? bán hàng thu?n túy. H? có th? nói cho b?n m?t 
s? thông tin co b?n nhung s? không so sánh du?c các d?c di?m, uu th? gi?a
nhi?u thi?t b? khác nhau, do dó s? không mang l?i dúng di?u b?n c?n. H? don 
gi?n ch? nói: “Hàng t?t l?m, b?n mua di.” Công vi?c c̣n l?i c?a b?n là ph?i
t? loay hoay t́m hi?u l?y. 

T?t hon h?t là nên tham kh?o nh?ng ngu?i dă dùng r?i và các bài dánh giá s?n 
ph?m trên Internet (khi ng?m hàng b?n nên nh? mă hi?u s?n ph?m d? sau dó gơ
vào Google). Nh?ng bài dánh giá c?a nu?c ngoài ho?c trên các t?p chí chuyên môn 
trong nu?c s? giúp ích nhi?u n?u s?n ph?m v?a m?i v? Vi?t Nam. Vi?c c?a
b?n ch? là nên quy?t d?nh mua thi?t b? dó hay không. 

2. Tôi c̣n chua dùng th? 

Có nh?ng nhân viên ch? du?c tr?i qua m?t bu?i gi?ng v? s?n ph?m m?i nhung chua 
h? du?c dùng. Do dó, khi nói chuy?n v?i khách hàng, h? ch? don gi?n nói l?i
nh?ng ǵ h? du?c nghe ch? không ph?i nh?ng ǵ h? c?m nh?n du?c. Và t?t nhiên 
nh?ng di?u h? h?c thu?c ḷng nhu v?y ch? là ca ng?i các m?t t?t c?a s?n ph?m.


3. Chúng tôi mu?n lôi kéo b?n mua c? m?t m? ph? ki?n 

Thông thu?ng khi di mua m?t món to, b?n dă suy nghi r?t nhi?u v? ch?t lu?ng, 
giá c? r?i m?i d?n m?t c?a hàng nào dó. Nhung khi b?n t?i dó, h? s? “d? d?”
b?n mua thêm nh?ng th? liên quan. Ví d?, mua TV màn h́nh ph?ng r?i th́ nên mua 
thêm d?u dia hay h?p gi?i mă d? xem HD, mua thêm cáp HDMI; mua lap top r?i
th́ nên s?m thêm chu?t quang, d? t?n nhi?t, tai nghe, loa vi tính… 

Lúc này v́ b? quy?n ru, có th? b?n s? chi m?t kho?n ti?n l?n n?a d? mua ph? 
ki?n. Trong khi dó, do chua cân nh?c, ch?n l?a gi?a các s?n ph?m khác nhau ?
c?a hàng khác nhau, có th? b?n s? th?y ḿnh b? h?. Tóm l?i, ch? nên mua th? c?n 
mua r?i “ch?y” v? tính sau. 

4. B?n hăy mua thêm b?o hành 

M?t s? c?a hàng cung c?p d?ch v? bán b?o hành thêm bên c?nh th?i gian b?o hành 
c?a nhà s?n xu?t. Trong khi b?o hành chính th?c t?i Vi?t Nam c̣n chua du?c
th?c hi?n nghiêm ch?nh, v?n c̣n theo l?i “v?a b?o, v?a hành”, b?n c?n cân nh?c 
n?u th?y d?ch v? c?ng thêm này. 

5. Chúng tôi ph?i ch?y doanh s? nên ch? ph?c v? khách mu?n mua 

Có th?c t? là các nhân viên bán hàng có ph?n tram hoa h?ng khi bán du?c d? 
doanh s?. Do dó, n?u b?n t? ư ch? là xem th? và so sánh v?i các c?a hàng khác,
b?n s? không du?c tr? giúp ǵ nhi?u. 

Do m?c tiêu kinh doanh, dôi khi nhân viên s? hu?ng b?n vào m?t s? s?n ph?m t?n 
quá lâu mu?n d?y di. T?ng có khách hàng ph?i b?c t?c th?t lên: “T?i sao c?u
c? khuyên tôi mua cái máy này? C̣n có bao nhiêu lo?i khác trên giá co mà!” 

PHAN ANH

Tu?i Tr? Online - Nh?p s?ng s?

Other related posts:

  • » [SMCC] 5 dieu nguoi ban hang 0 noi voi ban - Nguyen Hoang Bao Vu