[SMCC] 3 thay giao danh hoc tro

Th? hai, 16/7/2007, 13:38 GMT+7

Ba thày giáo dánh h?c sinh vì nghi ng? l?y di?n tho?i

Ông Nguy?n Th? Quang dang k? l?i v? vi?c. ?nh: Ti?n Phong

B? nghi ng? có ý d?nh l?y di?n tho?i di d?ng, em Tu?n, h?c sinh l?p 11, dã b? 
ba thày giáo c?a tru?ng PTTH bán công Nam Qu?ng Tr?ch (Qu?ng Bình) dánh d?p
và xúc ph?m nhân ph?m.

Hi?u tru?ng Nguy?n Th? Quang, k? l?i: Ngày 18/5, em Tr?n Ng?c Tu?n, quê ? xã 
Qu?ng Son, huy?n Qu?ng Tr?ch trên du?ng d?n l?p b? h?ng xe. Tu?n xin di nh?
xe c?a thày giáo Nguy?n Thanh Trung, giáo viên tru?ng PTTH s? 2 Qu?ng Tr?ch 
dang h?p d?ng d?y th?nh gi?ng môn ti?ng Anh cho tru?ng bán công.

Khi d?n g?n c?ng tru?ng, thày Trung b?t ng? d?ng xe d?m m?nh vào m?t Tu?n và 
nói: "D? an tr?m, mày b? cái thói dó di". Khi h?c môn V?t lý du?c 15 phút,
thày Trung vào l?p kéo Tu?n d?n lên phòng giám th? giao cho thày Nguy?n Thái 
Son và b?o v?i thày Son, Tu?n là ngu?i an tr?m di?n tho?i di d?ng.

Thày Son b?t Tu?n khai l?y di?n tho?i c?a thày Trung, nhung Tu?n không nh?n. 
thày Son dùng thu?c kim lo?i (lo?i nhu ?ng tuýp nu?c) dè tay Tu?n ra gi?a bàn
và d?p m?nh làm tay c?u bé l?p 11 sung vù.

Tu?n vi?t b?n tu?ng trình nhung không công nh?n vi?c l?y tr?m di?n tho?i. Thày 
Trung xé di b?t Tu?n vi?t l?i, Tu?n kiên quy?t không vi?t. Giám th? Tr?n
Giang Nam, t? tru?ng t? giám th? xu?t hi?n và tát m?nh vào m?t c?u h?c trò b?t 
vi?t l?i tu?ng trình.

Theo thày hi?u tru?ng, khi cho em Tu?n di nh? xe, qua nh?ng do?n xóc, Tu?n ôm 
ch?t vào ngu?i thày Trung, nên thày Trung nghi Tu?n có ý d?nh móc túi l?y
di?n tho?i di d?ng c?a mình. Di?n tho?i chua m?t, v?n n?m trong túi qu?n c?a 
thày Trung.

Tr? l?i v?i Ban giám hi?u nhà tru?ng, thày Trung v?n "b?o luu" r?ng Tu?n có ý 
d?nh l?y c?p di?n tho?i c?a mình nên ph?i "c?nh cáo tru?c cho nó ch?a".

Theo thày giáo ch? nhi?m l?p 11A9, em Tu?n là m?t h?c sinh ngoan có d?o d?c 
t?t. Sau s? vi?c trên tâm tr?ng em r?t ho?ng lo?n. Don trình bày c?a gia dình
cho bi?t, hi?n em nhu ngu?i tr?m c?m và dòi b? h?c.

Ông Mai Quý Khiêm - Phó Ch? t?ch UBND huy?n Qu?ng Tr?ch cho r?ng, dây là v?n d? 
nghiêm tr?ng làm ?nh hu?ng d?n uy tín d?i ngu giáo viên.

UBND Huy?n dã yêu c?u xã Qu?ng L?c làm rõ s? vi?c. Bà Nguy?n Th? Nghia, Giám 
d?c S? Giáo d?c & Dào t?o Qu?ng Bình kh?ng d?nh, s? s? có thái d? nghiêm túc
tru?c s? vi?c này, và x? lý nghiêm các cá nhân vi ph?m.

(Theo Ti?n Phong)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] 3 thay giao danh hoc tro