3 nguoi dan ba mu trong ngoi nha rach

Ba ngu?i dàn bà mù trong ngôi nhà rách
Lao D?ng s? 259 Ngày 20/09/2006 C?p nh?t: 6:14 AM, 20/09/2006

Bà Lâm Th? Thu?ng coi nhu dã li?t n?a ngu?i.
(LD) - N?u ch? quan sát s? ngan n?p trong can nhà lá x?p x? này thì ch?ng ai 
bi?t du?c ch? nhân c?a nó là nh?ng ngu?i mù.
Mù nhung v?n di làm thuê, làm mu?n d? có cái an, cái m?c... C? nhà hi?n ch? còn 
l?i 3 ngu?i dàn bà, nhung có t?i 2 ngu?i dã b? mù hoàn toàn, ngu?i còn l?i
thì nam nay 90 tu?i, m?t dã b? loà, ch? n?m m?t ch?.

Dó là can nhà c?a bà Ph?m Th? Hai (60 tu?i) ? ?p Lê Minh Châu B, xã An Th?nh 
Dông, huy?n Cù Lao Dung (Sóc Trang). Nhung t?t c? nào ch? có v?y, gia ph? c?a
dòng h?, th? h? sau l?i xu?t hi?n thêm ngu?i mù...

Muu sinh trong bóng t?i
Bà Ph?m Th? Hai có c? th?y 3 ngu?i con. Con trai l?n Truong Van Hoa sinh nam 
1964, hai con gái là Truong Ng?c Trinh (1977) và Truong Th? Thu? Trang (1988).
D?nh m?nh d?n v?i bà sau khi sinh cô con gái út Thu? Trang, m?t bà m? d?n r?i 
mù h?n. Ti?p sau dó là d?n lu?t con trai là anh Hoa và ch? Trinh.

Bà Ph?m Th? Hai dan chi?c võng d?u tiên c?a mùa mua nam 2006.
Bà k? "M?i d?u, ông nhà tui cung lo l?ng thu?c men. Nhung t?i ch?ng h?t ti?n và 
bác si nói là "vô phuong c?u ch?a" thì ?ng b? di m?t t? dó t?i gi?...".
Nhìn dôi m?t dã s?p mí, câu h?i v? n?i lòng c?a bà trong cái không gian bao 
trùm màu den t?i m?t ?y c? làm lòng tôi dau dáu...

Bà Hai k? ti?p: "V?y mà v?n còn cái may, th?ng hai (t?c anh Hoa) cung dã k?p 
l?y v? lúc m?t nó còn sáng (nam 1988). Khi còn m?nh, nó lo h?t chuy?n làm
c? mía, vác mía mu?n r?i dào d?t d? nuôi m?, nuôi em, nuôi v?. V?y mà...Có ng? 
dâu, d?n nam 1990, v? th?ng hai v?a sanh du?c th?ng con trai d?u là Truong
Van H?, l?i là lúc dôi m?t c?a nó không còn th?y gì...".

Anh Hoa b? mù, tinh th?n ho?ng lo?n, l?i chua quen v?i cái màu den d?t ng?t 
trùm xu?ng d?i mình, công vi?c ki?m com nuôi c? nhà b? b? ph?... Thuong con,
thuong c? nhà, bà Hai ph?i tính chuy?n g?ng gánh cho cái mái ?m d?y oan trái 
c?a mình. Nhung... cu?i cùng bà cung ch?n vi?c dánh lá mía b?i don gi?n,
cây mía luôn th?ng t?p theo hai l?i, ch? c?n n?m du?c m?t cây ? d?u li?p thì 
có th? mò t?i m?y cây k? bên. Khi bà Hai du?c ch? Trinh d?n "ti?p th?", 
trong xóm ai n?y cu?i ng?t.

Tr?i ?! Xua nay m?i th?y có ngu?i mù xin di làm mu?n, nhung ng?m l?i ai cung 
cám c?nh nh?n l?i. Nh?ng ngày d?u, không có dêm nào bà ng? du?c v?i nh?ng v?t
lá mía c?t ngang, c?t d?c trên da. Ri?t r?i cung quen, ngán nh?t là khi mò m?m 
roi tõm xu?ng muong, g?p muong c?n còn ráng leo lên du?c, may mà bà chua
b? roi xu?ng muong sâu...

Th?y có khách l? d?n tham nhà bà Hai, m?y ngu?i hàng xóm cung vào choi. Anh 
Tru?ng - giáo viên Tru?ng THPT Doàn Van T? góp chuy?n: " Ph?i m?y anh xu?ng
dây s?m ch?ng 1 ngày thì du?c xem bà Hai ch?m lá dòm dóp (lá d?a nu?c dã r?c 
s?n du?c k?t l?i thành m?ng dùng d? l?p nhà). Sau mùa dánh lá mía, gia dình
bà còn có ngh? ch?m lá. Anh Trung - m?t hàng xóm khác góp l?i: "Còn ngh? tu?c 
c?ng d?a n?a ch? bà Hai". Bà Hai cu?i nhan nhó, nói: "Thì cung nh? bà con
thuong thôi! Ch? mình mù làm c? mía thì mò mò c? bu?i m?i d?n du?c m?t lõm con 
chó ng?i ló duôi, ch?m lá dòm dóp hay tu?c lá d?a... cung v?y, nói ra thêm
m?c c?...".

L?i thêm ngu?i mù

Mù nhung bà Hai v?n t? mình n?u nu?ng cho c? nhà.
Qua câu chuy?n c?a nh?ng ngu?i hàng xóm, tôi l?p du?c m?t danh sách nh?ng công 
vi?c và thu nh?p c?a bà Hai v?i d?a con gái Truong Ng?c Trinh: Làm c? mía
là 10.000d/ngày (ngu?i sáng m?t là 25.000d); dánh lá mía 15.000d/ngày (ngu?i 
sáng m?t 30.000d); ch?m 100 tàu lá 20.000d; tu?c c?ng lá d?a khô, ki?m m?i
kilôgram du?c 2.500d/kg... Dó là lúc mùa n?ng khô ráo, còn mùa mua thì b?a có 
vi?c, b?a không, nhung cung s?ng du?c nh? có thêm kho?n chu c?p c?a anh Hoa
? Sài Gòn g?i v?..
.
... Nam 1998, th?y gia c?nh ngày càng khó, ch? Hi?u - v? anh Hoa dành lên TP.H? 
Chí Minh làm ôshin. Sau dó c? v? ch?ng, con cái d?t díu nhau lên d?t Sài
thành, thuê nhà tr? và tìm vi?c ki?m s?ng. V?n tính ch?u khó, nang n?, c? t?ng 
bu?c m?t lò dò di bán vé s? t? sáng d?n t?i, nên tháng nào anh Hai cung
ch?t bóp g?i du?c cho m? t? tram ru?i d?n hai tram ngàn d?ng. D?n nam 1999, 
hai v? ch?ng sinh d?a con trai th? hai d?t tên là Truong Long H?i.

Tôi h?i bà Hai: "T?t nh?t v? ch?ng anh Hoa có v? tham bà không"? Gi?ng bà tr?m 
xu?ng: "M?y nam tru?c thì t?t nào nó cung v?. Còn hai nam nay... ch?c t?i
con m?t th?ng Long H?i b? b?nh nhu ba nó, nên... Thi?t là kh?, nó m?i b?y tu?i 
thôi mà...". Anh Tru?ng - ngu?i hàng xóm v?n thu?ng hay ghé xã l?y gi?y
và di lãnh ti?n giùm bà Hai ti?t l? thêm v?i chúng tôi: " Hai nam nay, anh Hoa 
ph?i ba, b?n tháng m?i g?i v? m?t l?n. M?i l?n ch? là 300.000d. Ch?c là
cu?c s?ng c?a h? ? Sài Gòn cung khó khan l?m sau khi th?ng Long H?i... gi?ng ba 
và bà n?i c?a nó"!

T? dó d?n nay, m?i khi mùa mua v?, bà Hai và ch? Trinh ph?i làm thêm ngh? t?ch 
võng theo "don d?t hàng". Ai d?t hàng thì ph?i mua s?n dây dù, dây nh?a và
v?i v?n dem d?n, bà Hai ch? tính 15.000d ti?n công t?ch m?t cái võng. Hoàn 
thành m?i cái võng m?t 4 ngày, nhung hôm tôi d?n, mua d?m dã m?y tháng r?i
mà bà m?i ch? nh?n du?c m?t "don d?t hàng".

Nãy gi? ng?i im l?ng, ch?t bà Hai bu?t mi?ng nhu nói v?i chính mình: "Tu?ng d?n 
d?i m?y th?ng cháu n?i là thoát kh?i c?nh mù lòa, tam t?i. V?y mà...". T?i
sao c? nhà có nhi?u ngu?i "t? nhiên" b? mù m?t? Bà ch? nghi don gi?n: "Ch?c t?i 
x? này h?i chi?n tranh b? bom d?n nhi?u quá, khói vô m?t nên mù ch? gì".
Bà Hai th?c m?c: " Lúc d?u tui b? hen, r?i t?i th?ng Hoa, con Trinh b? theo. 
Sau dó t? nhiên th?y m? m?, r?i ch? trong vòng 3-4 tháng là t?i den luôn.
V?y mà di khám thì bác si d?u nói là cái tròng còn nguyên".

Trông v? m?t phép màu
Bà Hai cho chúng tôi bi?t: "Má tui nam nay 90 r?i, cách dây ch?ng hai tháng, má 
b? té gãy chân và dau hông, h?ng còn di du?c. H?t thu?c u?ng thì l?i dau...".
Dã 2 tháng nay, bà Thu?ng ch? n?m m?t ch? và m?i sinh ho?t cá nhân c?a bà d?u 
do bà Hai và ch? Trinh cham nom. Tôi ghi v?i nh?ng dòng ch? vào s?: Má c?a
bà Hai tên Lâm Th? Thu?ng, sinh nam 1919. Bà sinh du?c 4 ngu?i con thì có t?i 3 
ngu?i b? mù. Nguyên nhân không rõ. Hi?n t?i m?t dã loà, di d?ng khó khan.
Còn th? h? k? ti?p, c? nhà có 8 ngu?i, dã có t?i 5 ngu?i mù, trong s? dó có t?i 
3 ngu?i mù ph?i buon tr?i ki?m s?ng.

Quay v? tr? s? xã, tôi h?i chuy?n gia dình bà Ph?m Th? Hai - ch? t?ch UBND xã 
D? Van Sua tr?m ngâm, nói: Gia c?nh c?a nhà bà Lâm Th? Thu?ng, bà Ph?m Th?
Hai xã dã bi?t m?y nam nay. Can nhà c?a bà Hai cung là can nhà tình nghia mà 
xã c?t cho. Xã còn v?n d?ng cho gia dình m?t s? ti?t ki?m tình nghia tr?
giá 4 tri?u d?ng d? gia dình có thêm chút ít. Nh?ng chính sách cho h? nghèo, 
chính quy?n ? dây d?u uu tiên cho gia dình này... Hi?n d?a phuong còn r?t
khó khan nên cung ch? v?n d?ng bà con chòm xóm bao b?c là chính.

Anh Sua cho bi?t: Toàn xã có 2.081 h? dân thì có t?i 502 h? thu?c di?n nghèo. 
Chi?m t?i hon 24% dân s? toàn xã. Trong s? này, nh?ng h? không có d?t ho?c
d?t ít là 259 h?. Nh?ng h? nghèo và không d?t thì ch? trông ch? duy nh?t vào 
chuy?n làm mu?n, làm thuê khi mía vào v?. L?i ra chung dã n?ng n? nhu v?y
thì sao tính du?c cho l?i ra riêng.

Chuy?n giúp d? can co cho riêng h? c?a bà Ph?m Th? Hai ch? còn bi?t trông ch? 
vào chính sách c?a c?p trên, còn c?p xã thì thi?t là h?t s?c r?i...

R?i An Th?nh Dông, khi chuy?n phà cu?i ngày d?p nu?c ra xa, nhìn màu xanh ph? 
kín c? cù lao, lòng tôi c? không yên v? cái kho?ng không tam t?i dè lên thân
ph?n c?a nh?ng ngu?i mù trong ngôi nhà ?y. Cái v? m?t yên ph?n, cam ch?u c?a bà 
Hai ám ?nh tôi mãi. Không, v?n chua tìm ra nguyên nhân d?n d?n mù lòa thì
v?n còn hy v?ng vào kh? nang di?u tr? c?a y h?c...

Nhung có l? do quá nghèo nên nh?ng tia hy v?ng cu?i cùng r?i cung t?t l?m. 
Mong r?ng m?t ngày nào dó, s? có phép màu c?u nh?ng dôi m?t b?t h?nh ?y, không
ph?i t? tr?i mà t? t?m lòng c?a nhà h?o tâm. Vâng, ni?m u?c ao ?y v?n c? âm ? 
trong tôi...
Cao Thành Long
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

 • » 3 nguoi dan ba mu trong ngoi nha rach