[SMCC] 2g viettel bo ngo

Có 3G b? roi 2G

TT- R?t nhi?u khách hàng dang ký s? d?ng Internet qua USB D-Com 2G c?a Viettel 
tru?c dây dang kêu tr?i v?i cu?c phí 150.000 d?ng/tháng mà ch?ng dùng du?c gì. 
Nhà m?ng b? m?c nh?ng thuê bao này nhung v?n không quên thu ti?n h?ng tháng. 
K?t n?i Internet b?ng USB 2G c?a Viettel nhung su?t 20 phút không th? vào du?c 
website - ?nh: PHI BAY
 


Tru?c dây, khi chua cung c?p d?ch v? qua m?ng 3G (chính th?c t? tháng 3-2010), 
Viettel dã cung c?p d?ch v? truy c?p Internet trên máy tính thông qua thi?t b? 
USB s? d?ng k?t n?i EDGE/GPRS (t?m g?i là USB 2G). Nhi?u ngu?i dùng th?i di?m 
dó dang ký s? d?ng d?ch v? này b?i nh?ng d?c di?m ti?n l?i nhu USB 3G hi?n nay 
(ch? tr? t?c d? th?p hon). Tuy nhiên, t? khi có m?ng 3G, khách hàng dùng USB 2G 
d?n b? chìm vào quên lãng, ch?t lu?ng d?ch v? cung nhu s? cham sóc c?a nhà m?ng 
t?t d?c không phanh...

Không dùng du?c v?n ph?i tr? ti?n


USB 2G không dùng du?c m?ng 3G

V? m?t k? thu?t, USB 2G không th? k?t n?i du?c v?i sóng m?ng 3G, do dó không 
th? dùng du?c các d?ch v? 3G. USB 2G ch? h? tr? các công ngh? m?ng th?p hon nhu 
EDGE, GPRS cho t?c d? th?p hon m?ng 3G r?t nhi?u. 

Tuy nhiên, hi?n nay trên m?ng l?i xu?t hi?n r?t nhi?u m?u qu?ng cáo rao bán 
thi?t b? USB 2G h? tr? m?ng 3G v?i giá r?t r? nhu: "Bán EDGE USB Viettel dùng 
sóng 3G. Giá 450k (450.000 d?ng)". K? rao bán ch? ý l?a nh?ng ngu?i dùng không 
hi?u bi?t nhi?u v? cách s? d?ng USB 3G và m?ng 3G. Nh?ng ngu?i dùng l? mua v? 
ch? còn bi?t than tr?i.
 


Khách hàng D.L. (Q.10, TP.HCM) cho bi?t có mua m?t USB 2G c?a Viettel kho?ng 
cu?i nam 2009 v?i giá bán 800.000 d?ng. Anh L. k?: "Lúc d?u t?c d? truy c?p khá 
t?t so v?i k?t n?i GPRS thông thu?ng nhung ch? vài tháng sau, t? lúc nghe 
Viettel b?t d?u th? nghi?m d?ch v? 3G trên di?n r?ng thì t?c d? b?t d?u r?t 
ch?m, d?n gi? thì g?n nhu không th? ch?p nh?n du?c, tôi vào duy?t mail mà có 
khi d?n hon 20 phút v?n không m? mail du?c". 

Anh L. còn cho bi?t dã d?n các di?m giao d?ch c?a Viettel d? h?i v? vi?c xin 
d?i USB 2G lên USB 3G (giá bán m?t chi?c USB 3G Viettel hi?n gi? chua d?n 
800.000 d?ng) nhung các nhân viên d?u t? ch?i, d?ng th?i yêu c?u anh ph?i mua 
USB 3G m?i hoàn toàn mà không có m?t chính sách h? tr? nào.

M?t tru?ng h?p khác, ch? P.V. (Q.Phú Nhu?n, TP.HCM) cho bi?t tháng 9-2009, ch? 
và nhi?u d?ng nghi?p cùng mua USB 2G c?a Viettel d? ph?c v? các chuy?n công tác 
? xa. Lúc mua, nhân viên Viettel cho bi?t ngoài ti?n mua USB 2G v?i giá 800.000 
d?ng, ch? V. còn ph?i dóng cu?c thuê bao h?ng tháng 150.000 d?ng. Nhung t? khi 
Viettel chính th?c cung c?p d?ch v? 3G thì vi?c cham sóc các thuê bao USB 2G 
g?n nhu b? lo. 

Ch? V. cho bi?t USB 2G hi?n gi? r?t ch?p ch?n, truy c?p lúc du?c lúc không, 
sóng r?t y?u, t?c d? truy c?p r?t ch?m... "Chúng tôi g?n nhu không th? s? d?ng 
du?c USB 2G n?a, th? nhung h?ng tháng v?n nh?n gi?y thông báo cu?c d?u d?n và 
ph?i di dóng 150.000 d?ng/tháng" - ch? V. b?c xúc. M?t khác, khi nh?n th?y l?i 
ích v? m?t t?c d? truy c?p c?a d?ch v? 3G, ch? V. d? ngh? Viettel nâng c?p d?ch 
v? c?a ch? lên 3G nhung phía Viettel không d?ng ý, d?ng th?i cho bi?t ch? ph?i 
mua USB 3G và làm h?p d?ng m?i thì m?i du?c s? d?ng d?ch v? truy c?p Internet 
b?ng USB 3G.

Qua nh?ng tru?ng h?p trên, có th? th?y Viettel dang b? ng? ho?t d?ng cham sóc 
thuê bao s? d?ng USB 2G. Tu?i Tr? dã liên l?c v?i Viettel v? nh?ng v?n d? trên 
nhung v?n chua nh?n du?c tr? l?i c?a nhà m?ng này.

M?p m? khuy?n mãi?

Trong khi nhi?u thuê bao USB 2G c?a Viettel dang d? khóc d? cu?i v?i cách kinh 
doanh c?a nhà m?ng thì m?t s? khách hàng dùng USB 3G cung ?m ?c không kém. 
Khách hàng Van Toàn k?: "Ngày 8-6, tôi d?n c?a hàng Viettel mua b? thi?t b? 
D-Com 3G và dang ký s? d?ng d?ch v? theo gói tr? tru?c. T? 9 d?n 11-6, Viettel 
có chuong trình khuy?n mãi t?ng 50% giá tr? th? n?p cho thuê bao tr? tru?c. Tôi 
có n?p 200.000 d?ng trong th?i gian này nhung d?i mãi không th?y du?c c?ng 50% 
giá tr? th?". 

Ngày 13-6, anh Toàn truy c?p trang web c?a Viettel, m?c giá cu?c c?a d?ch v? 
D-Com 3G thì th?y ghi rõ ràng: "Thuê bao tr? tru?c du?c hu?ng các chính sách 
khuy?n mãi nhu di d?ng tr? tru?c, tr? d?ch v? iShare".

Nh?n th?y tru?ng h?p c?a mình phù h?p v?i quy d?nh du?c hu?ng khuy?n mãi c?a 
nhà m?ng, ngày 14-6 anh Toàn g?i di?n d?n t?ng dài cham sóc khách hàng c?a 
Viettel d? khi?u n?i thì du?c tr? l?i là d?ch v? D-Com 3G tr? tru?c n?p bao 
nhiêu du?c b?y nhiêu ch? không du?c hu?ng khuy?n mãi c?ng thêm giá tr? th? n?p 
nhu di d?ng tr? tru?c. B?c xúc, anh Toàn li?n truy c?p website Viettel d? d?i 
ch?ng l?i thì câu van trên dã b? xóa m?t(!?). 

Anh Toàn cho r?ng: "Dây rõ ràng là hành vi m?p m?. N?u bi?t không du?c hu?ng 
khuy?n mãi nhu di d?ng tr? tru?c, tôi s? ch?n d?ch v? c?a nhà cung c?p khác".

D?C THI?N
Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

kaspersky internet security 2010: 200K nh?n key qua email ngay sau khi chuy?n 
kho?n. Skype or Yahoo ID: nguyenhoangbaovu or G?i:08-37262214 or: 08-1088+0 g?p 
B?o Vu hay g?i 0937455810 g?p anh H?i d? bi?t thêm chi ti?t.
http://trangweb.vn/index.php/dch-v/hop-tac/cung-cp-kaspersky
B?n dùng th? Kaspersky Internet Security 2010 30 ngày
http://www.4shared.com/file/258954682/c3cb16ec/kasperSky_Internet_Security_20.html

Other related posts: