24 Gio Ngam Minh Trong Nuoc

D?ng sau hào quang vai di?n

24 gi? ngâm mình trong nu?c


Di?n viên Kim Thu dang ngâm mình du?i nu?c v?i d?a bé n?ng triu tay (c?nh trong 
phim D? mu?n)

Ngâm mình c? ngày trong dòng nu?c l?nh ng?t, ch?u d?ng con mua nhân t?o x?i x? 
hàng gi? li?n d? có vài c?nh phim ng?n ng?i

Tr?i Sài Gòn nóng nhu d? l?a, ánh n?ng chói chang h?t lên t? m?t nu?c sông 
khi?n nhi?u ngu?i nhu mu?n hoa m?t, v?y mà ? du?i nu?c hai di?n viên Qu?c Thái
và Tang Thanh Hà v?n say d?m th?c hi?n n? hôn d?u d?i c?a nhân v?t Vi?t và Út 
Nh? (phim Huong phù sa) theo hi?u l?nh c?a d?o di?n.

N?a ngày cho m?t n? hôn du?i nu?c

M? hôi ch?y nh? nh?i trên guong m?t, b?ng thì dánh lô tô b?i sáng s?m chua k?p 
an dã ph?i ra hi?n tru?ng, m?t mày Qu?c Thái l?n Tang Thanh Hà d?u méo x?o
nhung v?n c? g?ng tuoi t?nh d? th? hi?n cho tròn c?nh di?n. Sau m?i ti?ng hô 
"c?t" c?a d?o di?n Võ T?n Bình, c? 2 lóp ngóp leo lên b? gi?i lao ít phút
r?i ti?p t?c xu?ng nu?c... hôn nhau. M?t tr?n bu?i sáng c?nh quay m?i hoàn 
thành. "C?c hình hôn" còn ti?p t?c vào m?t ngày khác, v?n là hôn du?i nu?c nhung
l?n này l?i là vào ban dêm. Trên d?u suong sa xu?ng l?nh u?t, bên du?i dòng 
nu?c l?nh ng?t th?m vào ngu?i khi?n ngay c? s?c trai nhu Qu?c Thái cung v?a
hôn v?a run l?p c?p. T? ch?p t?i cho d?n t?n gi?a khuya, c?nh quay m?i hoàn 
thành trong ti?ng th? phào c?a hai nhân v?t chính và doàn phim.

Tham gia nh?ng b? phim có liên quan d?n sông- nu?c, s?c lao d?ng c?a ngu?i di?n 
viên d? ra ph?i g?p dôi so v?i lúc quay trên c?n. Nam di?n viên Trung Dung
v?n xu?t thân t? sông nu?c mi?n Tây (Vinh Long), th? mà ch? m?t vài c?nh nhân 
v?t Mu?i Trí ch?ng xu?ng di trong phim Du?i c? d?i nghia anh ph?i th?c hi?n
m?t g?n 10 ngày m?i xong. Chín gi? b?t d?u quay cung là lúc c? ngu?i b?t d?u 
chìm trong bùn, nu?c. Toàn thân anh lem lu?c vì sình l?y, tay ph?ng r?p vì
chèo xu?ng, kéo chi?c xu?ng n?ng hàng tram ký.

Ám ?nh c?nh ch?t chìm

Dù sao di n?a, nh?ng c?nh quay du?i nu?c c?a Qu?c Thái, Tang Thanh Hà, Trung 
Dung, Kim Thu trong các phim trên cung ch? th?c hi?n ? nh?ng do?n sông g?n
b? nên d? r?i ro không cao. Nh?ng c?nh dòi h?i nhân v?t b? chìm kêu c?u gi?a 
dòng nu?c m?i th?t s? là n?i ám ?nh d?i v?i di?n viên. Nh? l?i c?nh quay cô
thôn n? Lý An b? g?t d?u bôi vôi th? trôi sông ? h? Ba B? mênh mông sóng nu?c 
trong phim H?t mua roi bao lâu, Truong Ng?c Ánh không kh?i rùng mình. Toàn
thân cô lúc ?y run l?p c?p vì n?i s? l?t bè nhung v?n c? gi? guong m?t v? bình 
th?n cho dúng yêu c?u vai di?n. V?a xong H?t mua roi bao lâu, ngu?i d?p
này l?i ti?p t?c làm b?n di?n v?i nu?c trong phim Áo l?a Hà Dông. "Gi?a dòng 
nu?c lu cu?n cu?n b?a vây, D?n v?y vùng tuy?t v?ng, bàn tay cô ch?i v?i dua
lên kho?ng không, guong m?t d?ng d?y nét kinh hoàng", tru?ng do?n di?n xu?t ?y 
c?a Truong Ng?c Ánh dã l?y di nu?c m?t c?a nhi?u ngu?i ch?ng ki?n t?i tru?ng
quay, dâu ai bi?t tâm tr?ng c?a nhân v?t và tâm tr?ng th?t c?a ngu?i d?p lúc ?y 
là m?t.

Hoa h?u Hà Ki?u Anh dang d?m mình du?i mua trong phim D? mu?n

Cùng chung n?i ám ?nh c?nh chìm là di?n viên Phu?c Sang và ngu?i m?u Anh Thu 
trong c?nh quay Truong Ba và Th? b? l?t dò ? phim H?n Truong Ba, da hàng th?t.
Hàng gi? ngâm mình trong nu?c và ch?u cái rét c?t da c?t th?t c?a ti?t tr?i Dà 
L?t. M?i l?n d?t c?nh quay, c? hai run r?y leo lên b? ?i khô trang ph?c
ch? quay l?i. Cái giá cho s? lan x? vì ngh? c?a ngu?i m?u Anh Thu là con s?t 
kéo dài m?y ngày liên ti?p.

Trong D? mu?n, có c?nh Mai b? con ch?y tr?n dành ph?i nh?y xu?ng sông và t? t? 
chìm. Kim Thu xin d?o di?n Lê B?o Trung cho d?t chi?c lu xu?ng lòng sông
d? t?o c?m giác h?t chân th?t s?. Không dè d?n khi quay th?t, th?y tri?u lên 
khi?n chân cô không ch?m t?i du?c chi?c lu, ?m bé Lê Nguyên Kha n?ng triu
trên tay, Kim Thu c? s?c ch?ng ch?i trong dòng nu?c ng?p t?n t?i c?m, d?n khi 
n?m du?c bàn tay Hà Ki?u Anh cô b?t khóc ngon lành vì quá s? hãi.

C?c hình du?i mua nhân t?o

Thông thu?ng c?nh mua mang d?n không khí lãng m?n cho b? phim. ? ta, không có 
s?n tru?ng quay và các thi?t b? chuyên dùng nhu ? nu?c ngoài nên dóng c?nh
mua du?c xem là "c?c hình" d?i v?i các di?n viên. C?nh Thu th?n th? bu?c trong 
màn mua ? g?n cu?i phim N? tu?ng cu?p là c?nh quay dáng nh? d?i v?i di?n
viên M? Duyên và c? doàn phim. Du?i s?c vì ph?i quay di quay l?i m?y ti?ng d?ng 
h? ch? cho m?t c?nh duy nh?t, sau m?t l?n quay, M? Duyên dã roi tõm xu?ng
h? nu?c trong Công viên 23-9 khi?n doàn phim m?t phen cu?ng cu?ng lo l?ng. M?t 
bình t?nh vì dã ng?m l?nh l?i b? ngã, r?t lâu sau khi du?c kéo lên b?, M?
Duyên m?i t?nh trí tr? l?i. Còn trong D? mu?n, Kim Thu và Hà Ki?u Anh cung v?t 
v? không kém vì c?nh quay giành d?a bé gi?a d?ng lu ng?n ngang trong màn
mua x?i x?. B?i c?nh th?c hi?n ? Bình Duong, 2 ngu?i d?p d?m mình t? 6 gi? sáng 
d?n 6 gi? chi?u trong vòng 4 ngày liên t?c, ch?u d?ng nh?ng con mua nhân
t?o x?i x? b?n ra t? 3 chi?c xe c?u h?a.

Khán gi? khi xem phim thu?ng xuýt xoa tru?c nh?ng c?nh quay lung linh huy?n ?o 
du?i nu?c ho?c nh?ng c?nh nhân v?t bu?c di trong mua th?t lãng m?n. D? có
du?c vài phút, th?m chí vài giây ng?n ng?i ?y trên phim, ngoài hi?n tru?ng, 
ngu?i di?n viên dôi khi ph?i th?c hi?n c? ngày tr?i..

P. Trang- H. Nhu

Other related posts:

  • » 24 Gio Ngam Minh Trong Nuoc