2007 co the choi ca do bong da hop phat

Nam 2007 có th? choi ''cá d?'' bóng dá h?p pháp

B? tru?ng, Ch? nhi?m ?y ban TDTT Nguy?n Danh Thái cho bi?t, quý 3 t?i s? trình 
Chính ph? d? án d?t cu?c bóng dá. Vi?c ngu?i dân du?c choi ''cá d?'' bóng
dá h?p pháp s?m hay mu?n tu? thu?c vào Chính ph? phê duy?t.

Trao d?i v?i báo gi?i trong gi? gi?i lao phiên h?p sáng 5/6 c?a Qu?c h?i th?o 
lu?n d? án Lu?t th? d?c, th? thao, ông cho bi?t:

- Nhu c?u d?t cu?c bóng dá r?t l?n, n?u không qu?n lý t?t thì d?t cu?c b?t h?p 
pháp v?n di?n ra. Vì v?y, Chính ph? dã giao cho U? ban TDTT chu?n b? d? án
d?t cu?c bóng dá. Chúng tôi dã m?i các công ty nu?c ngoài d?t cu?c bóng dá 
thành công c?a M?, Anh, Singapore giúp kinh nghi?m và công ngh? t? ch?c.

Cu?ng nhi?t trong sân c?!

Còn v? du lu?n xã h?i hi?n nay, có ti?ng nói ?ng h? nhung cung có ý ki?n chua 
d?ng tình. T?t c? phuong án chúng tôi dã tính toán và cân nh?c m?t cách r?t
c? th?, làm th? nào cho hi?u qu? và d?t du?c s? d?ng thu?n cao c?a xã h?i. 
Chúng tôi dang chu?n b? tích c?c, kho?ng quý 3 nam nay s? báo cáo Chính ph?.

- N?u quý 3 trình thì d?n nam 2007 ngu?i dân có th? ''cá d?'' bóng dá h?p pháp?

- N?u trình du?c Chính ph? thông qua thì chúng ta chính th?c t? ch?c ho?t d?ng 
d?t cu?c bóng dá. Nam 2007 hay s?m hon ph? thu?c vào Chính ph? phê duy?t.

- Cho phép d?t cu?c bóng dá, ngu?i dân du?c choi ? c? nh?ng gi?i trong nu?c và 
qu?c t??

- D? án nêu nhi?u phuong án, có d?t cu?c các gi?i trong nu?c và d?t cu?c các 
gi?i bóng dá qu?c t?. Nhung hi?n Chính ph? chua có ý ki?n quy?t d?nh.

- Gi?i h?n tr?n s? ti?n du?c choi cá cu?c bóng dá s? là bao nhiêu, thua ông?

- Hi?n nay dang d? th?o nên chua quy d?nh c? th? là bao nhiêu. Nhung s? có m?c 
sàn và m?c tr?n. V? nguyên t?c, giá tr?n d?t cu?c không quá cao, d? d?m b?o
v? kinh t? không gây khó khan cho ngu?i tham gia.

- V?y có co s? nào d? phân bi?t cá d? h?p pháp và không h?p pháp?

- Nh?ng gì v? pháp lu?t công nh?n du?c, k? c? d?t cu?c bóng dá, m?i ngu?i có 
quy?n tham gia và d?m b?o v? m?t pháp lý.

Nh?ng ngu?i nào d?t cu?c bóng dá v?i công ty do nhà nu?c t? ch?c trong gi?i h?n 
s? ti?n cho phép thì hoàn toàn h?p pháp, không vi ph?m pháp lu?t.

- Nhung làm sao bi?t du?c ngu?n g?c ti?n d?t cu?c, vì m?t s? ngu?i có th? bi?n 
th? ti?n nhà nu?c d? choi?

- Các co quan pháp lu?t s? di?u tra và làm rõ nh?ng v?n d? này.

- Theo d? án d?t cu?c bóng dá, doanh nghi?p t? ch?c cá cu?c là c?a nhà nu?c hay 
liên doanh v?i nu?c ngoài?

- R?t nhi?u phuong án d? trình. Nhung dù phuong án nào v? m?t ch? quy?n qu?n lý 
thì v?n thu?c phía VN. Di?u hành toàn b? là phía VN. Có th? liên doanh v?i
nu?c ngoài, h?p tác cùng h? nhung ch? y?u d? tranh th? h? tr? ch?t xám ho?c 
công ngh?.

- T?i sao khi Chính ph? trình Qu?c h?i d? án Lu?t th? d?c, th? thao không dua 
cá cu?c bóng dá vào di?u ch?nh?

- Dây là nh?ng v?n d? m?i. Khi dã dua vào lu?t ph?i là nh?ng v?n d? rõ ràng, có 
hi?u qu? trên th?c t? dã ch?ng minh thành công. Hi?n nay chúng ta m?i dang
chu?n b? làm thí di?m nên ph?i có th?i gian. Khi t? ch?c có hi?u qu?, du lu?n 
d?ng tình ?ng h?, chúng tôi s? d? ngh? Qu?c h?i có di?u kho?n b? sung vào
lu?t.

- Xin c?m ông!

Hi?n có hai doanh nghi?p kinh doanh d?t cu?c (liên doanh dua ng?a gi?a Câu l?c 
b? Th? thao Phú Th? v?i Công ty Thiên Mã và liên doanh dua chó gi?a Công
ty Du l?ch Bà R?a - Vung Tàu v?i Công ty Hemlock Service), 33 doanh nghi?p kinh 
doanh trò choi có thu?ng dành cho ngu?i nu?c ngoài t?p trung t?i m?t s?
khách s?n l?n ? Hà N?i, TPHCM và m?t liên doanh casino ph?c v? cho ngu?i nu?c 
ngoài t?i khu du l?ch D? Son.

Theo B? Tài chính, hi?n c? nu?c có 63 công ty và m?t ban x? s? ki?n thi?t. Ho?t 
d?ng kinh doanh x? s? ki?n thi?t liên t?c tang tru?ng v?i t?c d? bình quân
22%/nam. Riêng nam 2005, t?ng doanh thu d?t 20.124 t? d?ng (chi?m 2,4% GDP), 
trong dó n?p ngân sách 5.404 t? d?ng (chi?m 2,5% t?ng thu ngân sách nhà nu?c).

Cu?ng nhi?t ngoài sân c?!

Trong dó, doanh thu c?a ho?t d?ng kinh doanh d?t cu?c, trò choi có thu?ng liên 
t?c tang theo các nam. Ch?ng h?n, nam 2004 là 2.316 t? d?ng và d?n nam 2005,
con s? này dã lên t?i 2.823 t? d?ng (tang 21%).

Theo báo cáo c?a T?ng c?c C?nh sát (B? Công an), bên c?nh các t? ch?c công 
khai, v?n còn có m?t th? tru?ng ng?m c? b?c dang di?n ra sôi d?ng v?i quy mô
l?n hon r?t nhi?u. Hi?n có hon 200 ch? d? l?n t?p trung t?i 18 t?nh, thành ph? 
tr?ng di?m v?i s? ti?n thu b?ng lô, d? (an theo s? m? thu?ng c?a các công
ty x? s? ki?n thi?t nhà nu?c) t? 500 tri?u d?ng d?n hàng t? d?ng m?t ngày dêm 
v?i m?i ch? d?.

Nhu v?y, lu?ng ti?n m?t ngày huy d?ng vào vi?c dánh s? lô, s? d? lên d?n hàng 
tram t? d?ng, l?n g?p nhi?u l?n so v?i s? ti?n huy d?ng du?c t? ngu?n thu
bán vé x? s? ki?n thi?t.

Tình hình cá d?, d?c bi?t là cá d? bóng dá, cung phát tri?n không thua kém. Qua 
kh?o sát, hi?n có d?n hàng tram d?i tu?ng là ch? t? ch?c các du?ng dây cá
d? liên t?nh, có quan h? ch?t ch? v?i các trung tâm cá d? bóng dá qu?c t? nhu 
Hong Kong, Macao, Thái Lan, Malaysia... Khi có các gi?i d?u qu?c t? l?n,
s? ti?n choi d? có th? d?n hàng ch?c t? d?ng m?t tr?n bóng.

Không ch? bóng dá, theo báo cáo c?a T?ng c?c C?nh sát, hi?n cung dã xu?t hi?n 
tình tr?ng m?t s? quan ch?c, lãnh d?o các t?p doàn kinh t? ho?c t?ng công
ty l?n, các thuong gia xem vi?c d?n gi?i trí t?i các khách s?n có trò choi có 
thu?ng dành cho ngu?i nu?c ngoài là "m?t th?i thu?ng".

Bên c?nh dó, còn có hi?n tu?ng m?t s? ngu?i Vi?t Nam sang Campuchia d? dánh b?c 
t?i các casino m? sát biên gi?i v?i Vi?t Nam. Trung tu?ng Nguy?n Vi?t Thành,
T?ng c?c phó T?ng c?c C?nh sát, cho bi?t, trung bình m?i ngày có kho?ng 200 
lu?t ngu?i sang Campuchia dánh b?c, riêng vào các ngày th? B?y và Ch? nh?t,
con s? này có th? lên t?i 700-800 ngu?i.

Ngoài ra, các trò choi gi?i trí dân gian nhu ch?i gà, ch?i cá, ch?i d? cung thu 
hút r?t dông các con b?c tham gia. M?t s? d?a phuong dã b?t gi? nh?ng v?
dá gà l?n t?i hàng tram ngu?i cá d?.

(Theo Ti?n Phong)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » 2007 co the choi ca do bong da hop phat