[SMCC] 2 vu tai nan nghiem trong tai tphcm

Th? Sáu, 23/05/2008, 11:06 (GMT+7)

2 v? xe ôtô kéo lê n?n nhân du?i g?m t?i TP.HCM:

Tai n?n gây kinh hoàng trên du?ng ph?!

Chi?c xe t?i kéo lê n?n nhân nhung lái xe không hay bi?t.
Liên t?c t? 10 gi? d?n 14 gi? 30 phút ngày hôm qua (22.5), trên d?a bàn thành 
ph? H? Chí Minh x?y ra hai v? tai n?n giao thông d?u do lái xe ch? quan và
di quá ?u.

Trong dó, có v? lái xe kéo n?n nhân du?i g?m xe di m?t do?n xa nhung v?n "vô 
tu" cho d?n khi CSGT du?i theo ra hi?u l?nh d?ng xe nhung v?n chua ch?u d?ng
h?n. CSGT ph?i quy?t d?nh nh?y ra ch?n d?u xe m?i c?u du?c n?n nhân ra ngoài.

H?i 10 gi? ngày 22.5, t?i giao l? du?ng Nguy?n Van Linh và Nguy?n H?u Th?, 
thu?c d?a bàn Q.7 x?y ra v? TNGT nghiêm tr?ng. Chi?c xe t?i d?u kéo moóc mang
BKS 72N-3182 do Nguy?n Van Linh di?u khi?n v?i t?c d? khá cao t? hu?ng c?u R?ch 
Dia 2 qu?o vào du?ng Nguy?n Van Linh v? hu?ng c?u Tân Thu?n 1. Lúc xe t?i
dang vào giao l?, thì b?t ng? tông vào xe g?n máy do m?t ngu?i dàn ông di?u 
khi?n. 

V? tai n?n làm chi?c xe g?n máy m?c k?t vào d?u xe t?i và n?n nhân l?t vào g?m 
xe và cùng b? kéo di trong khi lái xe Linh không h? hay bi?t mình dã gây
tai n?n. Nhi?u ngu?i dân di du?ng la ó và ra hi?u cho lái xe bi?t, nhung Linh 
v?n nh?n ga cho xe ch?y v? hu?ng c?u Tân Thu?n 1. Dang di?u hoà giao thông,
trung úy Luu Van Công (D?i CSGT tu?n tra CA TPHCM) phát hi?n có ngu?i b? n?n 
dang k?t du?i g?m xe t?i dã du?i theo và ra hi?u l?nh cho xe t?i d?ng l?i.


H?i 22 gi? dêm 21.5, tru?c s? 280 du?ng B?ch D?ng, P.14, Q.Bình Th?nh x?y ra v? 
TNGT nghiêm tr?ng do xe t?i ch? máy cán tôn l?t nhào gi?a du?ng. Xe t?i
mang BKS 79D-2959 do Bùi Ng?c Hoàng di?u khi?n t? hu?ng Hàng Xanh v? ch? Bà 
Chi?u dã m?t tay lái do ch? hàng quá n?ng, b? l?ch m?t bên gây l?t xe. V? tai
n?n làm k?t dòng xe t?i ch? hàng kéo dài hàng cây s?. 

Chí H?i

Nhung lái xe Linh v?n cho xe ch?y r? r? chua ch?u d?ng l?i h?n. Trung úy Công 
bu?c ph?i nh?y ra tru?c d?u xe t?i ch?n d?ng chi?c xe c? tình chua ch?u d?ng
h?n. Lúc này tài x? Linh m?i th?ng g?p. CSGT cùng ngu?i dân dã bò vào g?m xe 
dua n?n nhân ra di c?p c?u, chi?c xe g?n máy b? nghi?n nát.

H?i 14 gi? 30 phút chi?u 22.5, t?i tru?c s? nhà 37 du?ng Tr?n Quang Kh?i, Q.1 
r?t dông ngu?i xe qua l?i. Nhung b?t ng?, chi?c ôtô du l?ch lo?i 7 ch? mang
BKS 52Z-3811 do Nguy?n Du di?u khi?n v?i t?c d? kinh hoàng, húc th?ng vào chi?c 
xe ba gác máy ch? v?t li?u xây d?ng do ông Cao Van Bi?n di?u khi?n ch?y
cùng chi?u. Chi?c xe ba gác b? h?t vang ra m?t du?ng, chi?c ôtô v?n phóng lên 
và kéo lê ông Bi?n n?m du?i g?m xe.

Ngu?i dân di du?ng dã dùng xe g?n máy du?i theo chi?c ôtô cách xa hi?n tru?ng 
v? tai n?n hàng ch?c mét m?i d?ng l?i du?c. Do b? m?c k?t du?i g?m xe th?p,
nên m?i ngu?i dã ph?i cùng nhau nh?c b?ng chi?c xe ôtô lên m?i kéo du?c n?n 
nhân ra bên ngoài  dua di c?p c?u. V? tai n?n làm k?t xe nghiêm tr?ng trên
tuy?n du?ng Tr?n Quang Kh?i.  

Phùng B?c 
Theo Lao D?ng   
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 84-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Loud Talk ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] 2 vu tai nan nghiem trong tai tphcm