[SMCC] 2 nha bao chuyen viet dau tranh chong tham nhung bi bat

Th? Ba, 13/05/2008, 00:04 (GMT+7)

Hai nhà báo chuyên vi?t d?u tranh ch?ng tham nhung b? b?t

* Thu?ng tá Dinh Van Huynh, di?u tra viên cao c?p, tru?ng phòng 9 C14 cung b? 
b?t

ImageView

Nhà báo Nguy?n Van H?i trong m?t chuy?n dua hàng c?u tr? lên Lào Cai giúp d? 
d?ng bào b? rét trong d?p t?t v?a qua

TTO - Hai nhà báo n?i ti?ng d?u tranh ch?ng tham nhung, tiêu c?c là Nguy?n Van 
H?i (33 tu?i, Phó tru?ng Van phòng d?i di?n kiêm Bí thu Chi b? Van phòng
d?i di?n báo Tu?i Tr? t?i Hà N?i), Nguy?n Vi?t Chi?n (56 tu?i, phóng viên báo 
Thanh Niên) dã b? co quan An ninh di?u tra (B? Công an) kh?i t?, b?t t?m
giam chi?u 12-5. 

Các nhà báo này b? kh?i t? b? can v? t?i "l?i d?ng ch?c v? quy?n h?n trong khi 
thi hành công v?" theo di?u 281 BLHS.

Quy?t d?nh kh?i t? b? can cho r?ng hai nhà báo Nguy?n Van H?i và Nguy?n Vi?t 
Chi?n dã dua nh?ng thông tin sai s? th?t v? v? án Bùi Quang Hung và Bùi Ti?n
Dung cùng d?ng b?n ph?m t?i t? ch?c dánh b?c và dánh b?c; v? án C? ý làm trái 
quy d?nh c?a Nhà nu?c v? qu?n lý kinh t? gây h?u qu? nghiêm tr?ng, Dua nh?n
h?i l?, tham ô tài s?n t?i Ban Qu?n lý d? án 18. 

Cùng b? b?t trong v? án này còn có thu?ng tá Dinh Van Huynh, di?u tra viên cao 
c?p, tru?ng phòng 9 c?a C14. 

Tru?c dó, co quan An ninh di?u tra (B? Công an) dã kh?i t? v? án "C? ý làm l? 
bí m?t Nhà nu?c" theo di?u 263 BLHS và "l?i d?ng các quy?n t? do dân ch? xâm
ph?m l?i ích c?a Nhà nu?c, quy?n, l?i ích h?p pháp c?a t? ch?c, công dân" theo 
di?u 258 BLHS. 

Liên quan d?n v? án này, t? tháng 5-2007, khi quá trình di?u tra các v? án tiêu 
c?c liên quan d?n PMU18 do C?c C?nh sát di?u tra t?i ph?m v? tr?t t? xã
h?i (C14, B? Công an) th? lý bu?c vào giai do?n k?t thúc, hàng ch?c phóng viên 
c?a các báo t? Trung uong d?n d?a phuong dã b? m?i lên co quan An ninh di?u
tra d? tr? l?i câu h?i v? vi?c l?y thông tin t? dâu, ki?m ch?ng nhu th? nào d?i 
v?i các thông tin mà co quan ch?c nang cho r?ng sai s? th?t. 

ImageView
Nhà báo Nguy?n Van H?i 

14g chi?u qua, hai nhà báo Nguy?n Van H?i và Nguy?n Vi?t Chi?n có m?t t?i tr? 
s? co quan An ninh di?u tra theo yêu c?u c?a co quan công an. T?i dây, các
di?u tra viên dã t?ng d?t quy?t d?nh kh?i t? b? can và dua hai nhà báo v? nhà 
riêng và tr? s? van phòng d?i di?n d? khám xét. 

T?i nhà riêng nhà báo Nguy?n Van H?i, vi?c khám xét kéo dài kho?ng 30 phút, co 
quan di?u tra thu gi? m?t CPU máy tính, m?t di?n tho?i và m?t s? tài li?u
liên quan. T?i van phòng báo Tu?i Tr? t?i Hà N?i, vi?c khám xét kéo dài d?n hon 
19g, co quan công an cung thu gi? m?t CPU máy tính cùng m?t s? tài li?u
liên quan. Tuong t?, t?i nhà riêng c?a nhà báo Nguy?n Vi?t Chi?n và tr? s? báo 
Thanh Niên t?i Hà N?i, co quan công an cung thu gi? m?t s? tài li?u, gi?y
t? và CPU máy tính. 

Ban biên t?p báo Tu?i Tr? dã m?i lu?t su Tr?n Van T?o tham gia ti?n trình t? 
t?ng b?o v? quy?n l?i cho nhà báo Nguy?n Van H?i.

Nhà báo Nguy?n Van H?i nam nay 33 tu?i, vào D?ng t? nam 21 tu?i - khi còn là 
sinh viên Phân vi?n Báo chí và tuyên truy?n (nay là H?c vi?n Báo chí và tuyên
truy?n). 12 nam lan l?n v?i ngh? báo, bút danh N.V.H?i, N.V.H. trên báo Tu?i 
Tr? g?n li?n v?i hàng lo?t v? án l?n nhu v? Th?y cung Thang Long, v? tham
nhung ? d? án Mu?ng Tè, v? Lã Th? Kim Oanh, v? tiêu c?c d?u khí, v? tiêu c?c ? 
Thanh tra Chính ph?, v? tiêu c?c ? ngành hàng không, v? tham nhung d?t dai
D? Son, v? án ? PMU18... 

Nam 2003, Nguy?n Van H?i cùng d?ng nghi?p Tu?i Tr? du?c trao gi?i A, Gi?i báo 
chí toàn qu?c v?i lo?t bài ch?ng n?n com tù, xe cu?p trên qu?c l? 1A. Ban
biên t?p và d?ng nghi?p Tu?i Tr? luôn dánh giá cao nang l?c, d?c bi?t là d?o 
d?c và l?i s?ng c?a Nguy?n Van H?i, c? v?i tu cách m?t nhà báo l?n tu cách
m?t công dân. 

V?i báo Tu?i Tr?, nhà báo Nguy?n Van H?i là m?t con ngu?i có b?n linh, d?u 
tranh không khoan nhu?ng v?i cái x?u. Vi?c nhà báo Nguy?n Van H?i du?c tín nhi?m
c? gi? ch?c Phó tru?ng Van phòng d?i di?n báo Tu?i Tr? kiêm Bí thu Chi b? Van 
phòng d?i di?n báo Tu?i Tr? t?i Hà N?i dã ph?n nào nói lên di?u dó.

Trong quá trình x? lý, dang t?i thông tin v? v? án tiêu c?c ? PMU18, báo Tu?i 
Tr? có m?t s? thông tin không chính xác và ngay sau dó dã c?i chính k?p th?i
trên m?t báo, có tin c?i chính t?i hai l?n. Nh?ng so su?t này d?u du?c Ban biên 
t?p Tu?i Tr? rút kinh nghi?m sâu s?c ? các khâu, trong dó có v?n d? t?nh
táo, th?n tr?ng, tránh nôn nóng khi dua tin v? các v? ch?ng tham nhung. B?n 
thân nhà báo Nguy?n Van H?i cung dã rút du?c nhi?u bài h?c kinh nghi?m cho
b?n thân, d?ng th?i giúp d? r?t hi?u qu? d?i v?i các d?ng nghi?p trong m?i b?n 
tin dua lên m?t báo.  

Nhóm PV VPHN

T?i sao? 

Vi?c kh?i t?, b?t giam hai nhà báo Nguy?n Van H?i và Nguy?n Vi?t Chi?n chi?u 
qua dã th?c s? gây rúng d?ng làng báo. Hàng lo?t blogger nhà báo t? Nam chí
B?c ngay l?p t?c bày t? thái d? c?a mình. Dau bu?n và ph?n n?!

H? ph?n n? vì bi?t rõ d?ng nghi?p v?a b? b?t c?a mình là ai, dã s?ng và vi?t 
nhu th? nào d? b?o v? cu?c s?ng tuoi d?p này tru?c lu sâu m?t. Không h? cu?ng
di?u khi nói r?ng d?ng nghi?p c?a chúng tôi - Nguy?n Van H?i - là m?t nhà báo 
t? t?, m?t nhà báo tr? d?y chu?n ch?t Tu?i Tr? t?i phía B?c.

D?ng nghi?p dó dang tr? giá cho nh?ng dòng tin c?a mình v? v? PMU18 - m?t v? án 
chua k?t thúc và dang có nh?ng di?n bi?n k? l?. Ai ? trong h?u tru?ng v?
án này m?i hi?u h?t s? k? l? và ph?c t?p c?a nó. Ai dó dã dúng khi nói r?ng 
công lý du?ng nhu b? nh?o báng qua v? án này và nhà báo dã tr? thành n?n nhân.

Và th?t khó hi?u, khi hai nhà báo này b? kh?i t? theo di?u 281 b? lu?t hình s? 
:"l?i d?ng ch?c v?, quy?n h?n khi thi hành công v?". Và di?u 281 này n?m
trong m?c A chuong XXI v? các "t?i ph?m tham nhung" (!!?). Th?t k? l? !

Còn nh?, cách dây không lâu, trên t?p chí Ngh? báo, trung tu?ng Nguy?n Vi?t 
Thành (Tu B?n), Phó chánh van phòng Ban ch? d?o trung uong v? phòng ch?ng tham
nhung, dã d? c?p d?n vi?c hàng ch?c nhà báo vi?t v? v? PMU18 du?c m?i lên co 
quan an ninh di?u tra làm vi?c. Ông có nói m?t câu th? này : "Các nhà báo
d?ng vì sai sót nh? mà chùn bu?c, mà gi?m ý chí chi?n d?u ch?ng tham nhung. Tôi 
hi?u là D?ng, nhà nu?c và nhân dân r?t tin tu?ng các b?n !".

Kính thua d?ng chí Tu B?n, chi?u qua nhi?u nhà báo dã t? h?i mình v? s? chùn 
bu?c và ý chí chi?n d?u ch?ng tham nhung ?y, khi nh?ng d?ng nghi?p t? t? và
trong sáng c?a h? du?c xe c?nh sát dua vào tr?i giam. 

BÙI THANH

* Ông Lê Qu?c Trung - Phó Ch? t?ch thu?ng tr?c H?i nhà báo Vi?t Nam:

Chúng tôi s? có trách nhi?m v?i h?i viên

Ngay khi nh?n du?c thông tin v? s? vi?c nhà báo Nguy?n Van H?i (báo Tu?i Tr?) 
và nhà báo Vi?t Chi?n (báo Thanh Niên) b? kh?i t? và b?t t?m giam, qua di?n
tho?i, ông Lê Qu?c Trung - Phó Ch? t?ch thu?ng tr?c H?i Nhà báo Vi?t Nam - chia 
s? v?i Tu?i Tr? r?ng: "H?i Nhà báo Vi?t Nam s? có trách nhi?m v?i h?i viên".


Ông Lê Qu?c Trung cho bi?t: "Lâu nay, chúng tôi dã nghe phong thanh v? kh? nang 
s? có nhà báo b? kh?i t? vì có liên quan d?n vi?c dua tin v? PMU 18. Bây
gi?, khi co quan ch?c nang dã có quy?t d?nh kh?i t?, di nhiên dây là vi?c r?t 
dáng ti?c... Vi?c này liên quan d?n pháp lu?t và cung liên quan d?n h?i viên
H?i nhà báo Vi?t Nam, vì v?y H?i s? tìm hi?u k? lu?ng và có thái d? chính th?c 
khi có thông tin d?y d?. Trong ngày hôm nay (13-5), chúng tôi s? bu?c d?u
ti?p c?n v?i co quan ch?c nang d? tìm hi?u, tru?c m?t giao cho Ban ki?m tra c?a 
H?i tìm hi?u rõ n?i v? d? báo cáo l?i lãnh d?o H?i".

"B?n thân tôi r?t bu?n khi du?c báo tin này... T?t nhiên, H?i luôn luôn có 
trách nhi?m v?i h?i viên c?a mình trên co s? th?c hi?n dúng pháp lu?t" - Ông
Lê Qu?c Trung kh?ng d?nh.

* Ông Nguy?n Qu?c Phong - Phó T?ng Biên T?p báo Thanh Niên:

Tôi c?m th?y không bình thu?ng!

"Tôi cho r?ng vi?c kh?i t?, b?t giam hai nhà báo c?a báo Thanh niên và báo Tu?i 
Tr? vào th?i di?m này là không bình thu?ng" - Ông Nguy?n Qu?c Phong - Phó
T?ng biên t?p báo Thanh Niên - bày t?". 

Theo ông Phong, nhà báo Nguy?n Vi?t Chi?n dã t?ng ph?c v? trong quân d?i. V?n 
là ki su d?a ch?t, dam mê tho, nhà báo Nguy?n Vi?t Chi?n công tác công tác
t?i báo Van ngh? d?n 1993 v? làm phóng viên báo Thanh Niên theo dõi m?ng n?i 
chính chuyên vi?t bài di?u tra và d?u tranh ch?ng tiêu c?c. Các d?ng nghi?p
d?u cho r?ng, Nguy?n Vi?t Chi?n là m?t cây bút chín ch?n, nhi?t huy?t, nghiêm 
túc trong linh v?c du?c phân công và có nhi?u bài vi?t trên báo Thanh Niên
trong v? án "Nam Cam và d?ng b?n" du?c du lu?n dánh giá cao. 

Ngoài linh v?c báo chí, Nguy?n Vi?t Chi?n còn là nhà tho và phê bình van h?c có 
tài. Anh dã do?t nhi?u gi?i thu?ng tho c?a báo Van Ngh?, Van Ngh? Quân d?i
và g?n dây du?c gi?i thu?ng tho c?a H?i Nhà van.

"Chúng tôi s? ti?n hành các th? t?c pháp lý c?n thi?t, nhu thuê lu?t su, d? b?o 
v? phóng viên c?a mình" - Ông Nguy?n Qu?c Phong nói.  

VÕ VAN THÀNH ghi   
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 84-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Loud Talk ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: