2 nguoi chet, 9 nguoi bi thuong

2 ngu?i ch?t, 9 ngu?i b? thuong vì s?p nhà

Can nhà ba t?ng r?ng 100 m2 t?a l?c t?i phu?ng 5, th? xã Tân An (Long An) dang 
xây b?t ng? d? s?p vào lúc 14h15 chi?u qua, làm ít nh?t 2 ngu?i ch?t và 9
ngu?i khác b? thuong. Co quan ch?c nang v?n chua xác d?nh còn bao nhiêu ngu?i 
b? k?t du?i d?ng d? nát.

Can nhà b? s?p là c?a v? ch?ng ông Cù Ng?c L? và bà Nguy?n Th? Toan (ch? doanh 
nghi?p tu nhân D?c H?i, chuyên ngành xây d?ng c?u du?ng). Nhà do chính con
trai ông L? thi?t k?, ph?n thi công do m?t s? công nhân làm thuê trong doanh 
nghi?p th?c hi?n.

Ngay sau v? tai n?n x?y ra ít phút, co quan ch?c nang dã huy d?ng hàng tram 
công an, l?c lu?ng phòng cháy ch?a cháy cùng y bác si cùng v?i phuong ti?n,
xe chuyên d?ng k?p th?i có m?t d? c?p c?u ngu?i b? n?n. Do nhà s?p hoàn toàn, 
ch? còn d?ng g?ch dá, s?t thép v? v?n, nên l?c lu?ng c?u n?n ph?i dùng máy
xúc b?i tìm trong d?ng d? nát d? c?u ngu?i.

Ngôi nhà s?p hoàn thi?n ch? còn là d?ng g?ch v?n. ?nh: Tu?i Tr?.

Ngôi nhà s?p hoàn thi?n gi? ch? còn là d?ng g?ch v?n. ?nh: Tu?i Tr?.

D?n 19h chi?u 20/10, l?c lu?ng ch?c nang dã c?u và dua ra kh?i can nhà b? s?p 
11 ngu?i. Trong dó có m?t công nhân (chua xác d?nh du?c danh tính) b? t? vong
t?i ch?, m?t công nhân khác tên Tr?n H?u Hùng t? vong t?i b?nh vi?n. 9 ngu?i 
khác (trong dó có m?t n? công nhân) dang du?c c?p c?u t?i B?nh vi?n Da khoa
t?nh Long An. Theo các bác si tr?c c?p c?u, h?u h?t n?n nhân d?u b? da ch?n 
thuong, c?n ti?p t?c theo dõi.

Anh Tr?n Van Giàu, 38 tu?i, quê huy?n Tân Tr?, Long An, m?t n?n nhân may m?n 
thoát ch?t dang du?c c?p c?u t?i B?nh vi?n da khoa t?nh k? l?i: "Lúc dó tôi
dang lát g?ch n?n nhà ? t?ng hai thì nghe m?y anh em h?t ho?ng la lên nhà s?p. 
Tôi có c?m giác ch? mình d?ng b? l?c lu m?nh, sau dó nghe m?t s? ti?ng kêu
rang r?c. Tôi li?n ch?y ra ban công và nh?y xu?ng d?t. Ngay lúc dó anh Tr?n H?u 
Hùng nh?y xu?ng n?m dè lên ngu?i tôi, không hi?u sao khi nhà s?p anh Hùng
b? g?ch dá vang ra d?p vào d?u ch?t, còn tôi l?i thoát n?n".

Theo các bác si, anh Giàu là m?t trong s? nh?ng n?n nhân b? thuong n?ng nh?t, 
hi?n chua có k?t lu?n c?a b?nh vi?n v? ch?n thuong. Anh Giàu cho bi?t không
n?m rõ có bao nhiêu công nhân làm vi?c lúc x?y ra tai n?n, ch? bi?t t? t?ng 
tr?t d?n t?ng hai, noi anh làm vi?c có ít nh?t 12 ngu?i. Dó là chua k? s? công
nhân ph? vi?c l?t v?t ho?c tr?n h? thu?ng xuyên ra vào nhà.

Nhu v?y, hi?n ngoài 11 ngu?i ch?t và b? thuong, co quan ch?c nang v?n chua xác 
d?nh du?c còn bao nhiêu ngu?i k?t trong d?ng d? nát. D?n t?i cùng ngày, công
vi?c tìm ki?m n?n nhân v?n ti?p t?c, tuy nhiên l?c lu?ng ch?c nang g?p khá 
nhi?u khó khan vì tr?i t?i.

Co quan Công an t?nh Long An dã câu luu v? ch?ng ch? nhà d? l?y l?i khai ban 
d?u. Nguyên nhân v? s?p nhà dang du?c làm rõ.

(Theo Tu?i Tr?)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » 2 nguoi chet, 9 nguoi bi thuong