2 ngay co 1 tre bi bo roi

C? hai ngày có 1 tr? b? b? roi

Tính bình quân, c? 2 ngày l?i có m?t tr? b? b? roi. Có khá nhi?u lý do khi?n 
ngu?i m? b? d?a con d?t ru?t c?a mình, ch? y?u do tr? b? d? t?t ho?c các bà
m? còn quá "nhí".

M?t tr? du?c cham sóc t?i khoa so sinh BV T? Du. ?nh: VnE

Tru?ng khoa so sinh B?nh vi?n T? Du Ngô Minh Xuân cho bi?t

Theo th?ng kê c?a S? Lao d?ng Thuong binh Xã h?i TP HCM, s? tr? so sinh b? b? 
roi trong 3 nam qua không h? có d?u hi?u gi?m.

Ch? tính riêng B?nh vi?n ph? s?n T? Du, trung bình m?i nam ti?p nh?n cham sóc 
hon 180 tr? vô th?a nh?n.

Tr? b? b? roi thu?ng là da khuy?t t?t, d? d?ng, nhi?m HIV

Tru?c dây, th?m chí nhi?u gia dình v?t b? con ch? vì tr? b? s?t môi h? hàm ?ch. 
Nhung vài nam tr? l?i dây, các khuy?t t?t trên du?c y h?c kh?c ph?c d? dàng,
nên tình tr?ng này gi?m di.

Hi?n các tr? b? t? ch?i thu?ng là vì da d? t?t, b? d? t?t v? th?n kinh, nh?ng 
b?nh mà y h?c chua có kh? nang ch?a tr?...

"Ngu?i ta thu?ng l?ng l? b? roi d?a con khuy?t t?t sau 1-2 tu?n t?i lui tham 
nom. H? b? con vì th?t s? không th? ch?u d?ng n?i khi nhìn th?y d?a con b?t
h?nh c?a mình...", m?t bác si ng?m ngùi.

Theo các bác si, có nh?ng bà m? d?n trình bày hoàn c?nh, tình c?m r?i cho bi?t 
s? không d?n n?a. H? "g?i" con l?i nh? b?nh vi?n lo l?ng giúp. Nh?ng tru?ng
h?p này, thu?ng thì ngu?i m? chua du?c nhìn th?y con.

B?nh vi?n dã g?i bé có tình tr?ng d? t?t, d? hình vào khoa so sinh cham sóc 
tránh cho ngu?i m? b? s?c sau khi m?i sinh.

Cung có nhi?u gia dình l?y c? mang d?a tr? d?n b?nh vi?n khám b?nh r?i b? l?i, 
ho?c mang tr? d?t bên ngoài b?nh vi?n.

"Có th? vì không ch?u n?i n?i dau khi ngày ngày d?i di?n v?i d?a bé, ho?c s? 
cham sóc vu?t quá kh? nang c?a gia dình... Nh?ng ngu?i này dù sao cung dáng
du?c thông c?m vì dó là m?t n?i dau kh?ng khi?p v? tinh th?n. Có ngu?i m? g?n 
nhu phát diên khi th?y con mình d? d?ng", bác si Xuân bày t?.

M?t s? khác, nh? k? thu?t ch?n doán bi?t tru?c tình tr?ng d?a bé, h? ch? ý khai 
d?a ch? "ma" khi nh?p vi?n làm th? t?c sinh n?.

"V?i hy v?ng gia dình s? suy nghi l?i mà dón con mình tr? v?, vì v?y tru?c khi 
làm th? t?c chuy?n danh sách các bé b? b? roi sang S? Lao d?ng Thuong binh
Xã h?i, b?nh vi?n thu?ng g?i thu ho?c tìm s? di?n tho?i liên l?c v?i gia dình 
2-3 l?n, nhung h?u nhu thu thu?ng b? tr? v? v?i lý do d?a ch? không dúng",
bác si Xuân cho bi?t.

Tuy nhiên, s? ph?n nh?ng tr? bình thu?ng b? b? roi v?n có tuong lai hon các em 
b? d? t?t. M?t nhân viên làm công tác xã h?i, cham sóc tr? m? côi cho bi?t:

"Nh?ng d?a bé lành l?n b? b? roi có co may du?c các gia dình hi?m mu?n nh?n v? 
nuôi du?ng. Vì th? dù sao tuong lai c?a các em cung t?t hon. Các tr? khuy?t
t?t m?i th?t s? bu?n vì r?t hi?m ngu?i nh?n nuôi du?ng".

T?i B?nh vi?n T? Du, nh?ng tr? b? b? roi, sau 30 ngày du?c cham sóc t?i b?nh 
vi?n, n?u không trong tình tr?ng c?p c?u, có s?c kh?e bình thu?ng, d?t cân
n?ng t? 2,5 kg tr? lên s? du?c chuy?n danh sách sang S? Lao d?ng Thuong binh Xã 
h?i.

Co quan này s? can c? vào tình tr?ng các tr? d? l?p danh sách dua các cháu vào 
m?t trong 4 co s? nuôi du?ng tr? m? côi do S? qu?n lý, bao g?m: Trung tâm
b?o tr? tr? tàn t?t m? côi Th? Nghè, Trung tâm b?o tr? tr? m? côi Tam bình, Co 
c? nuôi d?y tr? m? côi 45 Nguy?n Van B?o Gò V?p, Làng Hòa Bình II t?i B?nh
vi?n T? Du. G?n dây, co s? khác cung nh?n cham sóc tr? so sinh b? b? roi là 
Picaso Th? D?c.

M?c dù nhà nu?c có chính sách b?o tr? và nuôi du?ng cho tr? m? côi nhung m?c 
tr? c?p du?ng còn r?t h?n ch? d?i v?i c? tr? và ngu?i cham sóc tr?. Hi?n m?t
tr? so sinh du?c tr? c?p 210.000 d?ng/tháng/tr?, tr? l?n 185.000 d?ng/tháng/tr?.

Mu?n cham sóc tr? t?t, các trung tâm b?o tr? tr? tàn t?t m? côi v?n ph?i d?a 
ch? y?u vào s? dóng góp c?a nh?ng ngu?i có lòng h?o tâm.

Theo VnExpress
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » 2 ngay co 1 tre bi bo roi