[SMCC] 19 nghin dong tien tet

Th? S?u, 06/02/2009, 11:19 (GMT+7)

Chuy?n kh? tin v? h? tr? h? nghèo ?n T?t: M?i ng??i nghèo ch? ???c nh?n... 
19.000 ??ng

N?u nh? t?i thôn Th?ng Nh?t, x? An Ninh, huy?n Qu?ng Ninh, (Qu?ng B?nh), c?n b? 
thôn l?y 
ti?n c?a Ch?nh ph? chi h? tr? ng??i nghèo ?n T?t chia cho ng??i giàu
 th? ? Ngh? An và Hà T?nh, ph?ng viên Ph?p Lu?t TP.HCM ph?t hi?n t?i nhi?u 
thôn, x? thu?c huy?n Nam ?àn (Ngh? An) và ??c Th? (Hà T?nh) m?c nhi?u sai ph?m
nghiêm tr?ng trong vi?c th?c hi?n quy?t ??nh c?a Th? t??ng. 

Nh?ng h? dân c? nhà hai t?ng khang trang ? x?m 6, x? Nam C??ng, huy?n Nam ?àn 
(Ngh? An) nh? th? này c?ng ???c ph?t ph?n ti?n Ch?nh ph? h? tr? cho ng??i
nghèo ?n T?t K? S?u 2009. ?nh: ??C LAM

Không bi?t ai nghèo h?n nên chia ??u 

?? là th?c tr?ng x?y ra t?i x?m 6, x? Nam C??ng, huy?n Nam ?àn, Ngh? An. Theo 
quy?t ??nh c?a Th? t??ng, gia ??nh v? ch?ng anh Tr?n V?n Quy?n, ch? Nguy?n
Th? Loan thu?c di?n h? nghèo g?m n?m nhân kh?u s? ???c nh?n m?t tri?u ??ng ?? 
?n T?t. Th? nh?ng ??n nay, gia ??nh anh ch? m?i nh?n ???c 95 ngàn ??ng và
5 kg g?o. 

C?n hai m? con ch? Tr?n Th? H?ng (x?m 3, x? Nam C??ng, huy?n Nam ?àn) thay v? 
???c nh?n 400 ngàn ??ng c?ng ch? ???c c?n b? x?m ph?t cho 200 ngàn ??ng. Bà
Hoàng Th? Dung (x?m 6, x? Nam C??ng) là m? li?t s? c?ng ch? nh?n ???c 79 ngàn 
??ng (50 ngàn ??ng ti?n UBND x? và 19 ngàn ??ng ti?n h? tr? ng??i nghèo ?n
T?t c?a Ch?nh ph?) ?? ?n T?t. 

Ong V? ??nh Tuy?n - tr??ng x?m 6 n?i: “Nh?n ???c h?n 12 tri?u ??ng và 600 kg 
g?o ?? h? tr? ng??i nghèo, ch?ng tôi ??a ra s?ng ki?n là cào b?ng (chia ??u
cho t?t c? h? giàu và nghèo) m?t nhân kh?u nh?n 19.000 ??ng!”. Ong Tuy?n kh?ng 
??nh: “Vi?c chia ??ng ??u h?n 12 tri?u ??ng và 600 kg g?o cho t?t c? c?c
h? trong x?m là không sai mà là s?ng ki?n v?n d?ng c?a ch?ng tôi cho công b?ng 
c? x?m”. 

C?n t?i x? Nam Ph?c, huy?n Nam ?àn, sau khi nh?n ???c ti?n h? tr? cho ng??i 
nghèo ?n T?t, UBND x? ?? gi? l?i ?? làm ???ng nh?ng ng??i nghèo “??u tranh”,
ch?nh quy?n x? m?i ph?t ti?n cho dân vào ngày 30 T?t. 

Trong khi ??, UBND x? ??c Châu (huy?n ??c Th?, Hà T?nh) l?i chia ??u 87 tri?u 
??ng ti?n h? tr? ng??i nghèo ?n T?t cho t?t c? h? trong x?, m?i ng??i 34 ngàn
??ng. L? gi?i vi?c chia ??u này, ??i di?n UBND x? và nhi?u thôn tr??ng cho 
r?ng: “R?t kh? t?m ra h? nào nghèo h?n h? nào. V? th?, ?? “yên dân”, t?t nh?t
là chia ??u cho t?t c? thành viên trong x?”. 

Ph?t thi?u ti?n cho dân 

X? ??c Tùng, huy?n ??c Th? nh?n ???c 67 tri?u ??ng nh?ng m?i ch? ph?t cho bà 
con 58 tri?u ??ng. Chi?u 5-2, làm vi?c v?i Ph?p Lu?t TP.HCM, ông Bùi H?u D?ng
- Ph? Ch? t?ch UBND huy?n ??c Th? (Hà T?nh) th?a nh?n: “UBND x? ??c Tùng c? gi? 
l?i h?n b?y tri?u ??ng không ph?t tr??c T?t mà ?? sau T?t g?i nh?ng h?
dân ch?a ph?t lên giao ti?n. Qua ??, ?? c?n b? x? gi?o d?c ng??i dân ph?i ph?n 
??u v??n lên ch?u kh? làm ?n. V? nguyên t?c, nh? th? là sai r?i. Ch?ng tôi
s? ch? ??o x? s?a sai”. 

Trong khi ??, t?i x? ??c Yên l?i x?y ra t?nh tr?ng ph?t thi?u ti?n cho dân. Gia 
??nh anh Nguy?n ??nh H?i (x?m 2, x? ??c Yên) thu?c h? nghèo c? b?n nhân
kh?u ch? nh?n ???c 600 ngàn ??ng thay v? 800 ngàn ??ng theo tiêu chu?n. T??ng 
t?, gia ??nh anh Bùi Ng?c Hi?n là h? nghèo c? n?m nhân kh?u th? m?t nhân
kh?u không c? ti?n h? tr? ?n T?t. Ong Nguy?n Xuân H?i - Ch? t?ch UBND x? ??c 
Yên cho r?ng: “Nguyên nhân ph?t không ?? ti?n là do thi?u danh s?ch ?? xu?t
lên huy?n”. 

Sau khi ???c Ch?nh ph? chuy?n v? 15 tri?u ??ng ?? c?p, ph?t cho 34 h? nghèo 
thôn Minh Ti?n (x? ??c ??ng, huy?n ??c Th?, Hà T?nh), c?n b? thôn ch? ph?t 4,8
tri?u ??ng cho dân ?n T?t, s? c?n l?i t? ? c?t gi?. ??n t?n ngày mùng 9 T?t 
(t?c 3-2), UBND huy?n ??c Th? ph?t hi?n c?n b? thôn Minh Ti?n không ph?t ??
ti?n cho 24 h? nghèo th? s? ti?n c?n l?i m?i ???c ??a ra ph?t cho dân. 

Biên b?n cu?c h?p “quy?t ??nh chia ??u”. ?nh: HAN GIANG 

S?ng 5-2, Thanh tra huy?n, tr??ng ph?ng Lao ??ng-Th??ng binh và X? h?i huy?n 
cùng Công an huy?n ??c Th? ?? ??n thôn Minh Ti?n g?p g? c?c h? nghèo, l?p biên
b?n và ?i?u tra làm r? nh?ng sai ph?m c?a c?n b? thôn Minh Ti?n. ??ng th?i, 
trong ngày 5-2, UBND huy?n ??c Th? ?? tung toàn b? l?nh ??o c?n b? huy?n xu?ng
tr?c ti?p 28/28 x? g?p c?c h? nghèo ?? ki?m tra t?nh h?nh c?p ph?t ti?n Ch?nh 
ph? h? tr? ng??i nghèo ?n T?t. S? Lao ??ng-Th??ng binh và X? h?i t?nh Hà
T?nh c?ng ?? c? v?n b?n yêu c?u UBND huy?n ??c Th? ch?m nh?t ngày 15-2 ph?i b?o 
c?o t?nh h?nh ph?t ti?n cho c?c h? nghèo ?n T?t và c?c sai ph?m trong qu?
tr?nh ph?t ti?n. 

V? vi?c UBND x? ??c Châu chia ??u ti?n cho c? x? m?i h? 34 ngàn ??ng, ông Bùi 
H?u D?ng cho bi?t: “UBND huy?n s? ch? ??o UBND x? thu l?i s? ti?n ?? c?p cho
c?c h? giàu. N?u UBND x? không thu ???c, bu?c UBND x? ??c Châu ph?i ??n bù ?? 
ph?t l?i cho c?c h? nghèo”.

??C LAM - HAN GIANG
Ph?p lu?t TP.HCM   

Other related posts:

  • » [SMCC] 19 nghin dong tien tet - Nguyen Hoang Bao Vu