[SMCC] 18 thang tu cho bao mau hanh ha tre em

18 tháng tù cho 'b?o m?u' hành h? tr? nh? 

"T?i b?a, tôi d?t các cháu ng?i im trên gh? cao, bên du?i là m?t cây thu?c và 
m?t cái lu?c dài d? de. Cháu nào không vâng l?i, tôi s? dánh vào d?u, m?t, 
mi?ng hay b?t c? dâu", l?i khai c?a "b?o m?u" Qu?ng Th? Kim Hoa khi?n c? r?p 
Nam Hà (D?ng Nai), noi x? án, ào lên ph?n n?.
> ?nh phiên x? bà Qu?ng Th? Kim Hoa/ Dân lên ti?ng tru?c phiên x? ngu?i gi? tr? 
> b?o hành/ Video các cháu bé b? hành h? ? nhà tr?

8h sáng nay, tòa án thành ph? Biên Hòa dã khai m?c phiên x? b?o m?u Qu?ng Th? 
Kim Hoa b? bu?c t?i "c? ý gây thuong tích" v?i nh?ng d?a tr? du?c g?i t?i nhà 
c?a bà này. Có kho?ng hon 1.000 ngu?i dân d?n tham d? phiên x? luu d?ng t?i r?p 
Nam Hà (phu?ng Quy?t Th?ng).

 
Nu?c m?t lung tròng, b? cáo Hoa nói l?i xin l?i. ?nh: V.M. 

Trong ph?n th?m v?n, bà Hoa khai nh?n, t? nam 2004, bà dã m? di?m gi? tr? t?i 
nhà (s? 1/2 KP 3 phu?ng Quy?t Th?ng, TP Biên Hòa) nhung không xin phép co quan 
qu?n lý giáo d?c. Da s? nh?ng tr? du?c bà trông gi? là con cháu trong gia dình, 
s? còn l?i là con c?a nh?ng ngu?i thân quen lâu nam, "h?c phí" m?i cháu t? 
300.000 d?n 600.000 m?t tháng. Toàn b? công vi?c trông gi? và cham sác tr? d?u 
do m?t mình bà Hoa d?m nhi?m. "Th?nh tho?ng hai d?a con l?n du?c ngh? h?c m?i 
ph? giúp", bà này nói.

Cách cho tr? an có m?t không hai c?a mình cung du?c bà Hoa trình bày rành r?t. 
T?i b?a, bà này d?t các bé lên ng?i "im" trên gh? cao kho?ng 30 cm, bên du?i là 
m?t cây thu?c và m?t cái lu?c dài dùng làm "vu khí" de d?a không cho tr? khóc. 
N?u tr? nào không vâng l?i, l?p t?c b? dánh t?i t?p vào d?u, m?t, mi?ng, vai 
hay b?t c? dâu... Lý gi?i cho nh?ng hành d?ng này, bà Hoa cho r?ng mình ch? 
mu?n ép các cháu an: "Nhung do tính nóng quá, không d?n l?i du?c nên m?i 
dánh..."

V? v?t rách trên môi cháu D?t, b? cáo cho bi?t, hôm dó cháu b? s?t ban d? nên 
du?c cho di ng? s?m. Tuy nhiên, D?t c? khóc mãi cho d?n khi "ng?t" x?u. Do lúc 
g?i, m? D?t có d?n cháu b? b?nh hen suy?n nên khi ng?t ph?i ?n m?nh vào nhân 
chung cho t?nh l?i. "Vì v?y tôi dã áp d?ng ngay, nhung do b? tru?t ngón tay nên 
gây rách môi và ch?y máu", b? cáo c? bi?n h?.

Còn vi?c bé Duyên b? dánh, bà này n?i: "Th?y cháu ngã ng?a ra d?ng sau, tôi 
"xót ru?t" quá nên c?m tô (com) dánh t? c?m cháu tr? lên...". Ngoài ra, bà Hoa 
khai nh?n mình ch? "m?i" dánh các cháu có m?y ngày dó thôi, còn th?i gian tru?c 
"ch? la m?ng".

Tr? l?i th?m v?n t?i sao vi?c dánh d?p các bé nhu trên nhung ph? huynh không có 
ph?n ?ng, bà Hoa cho bi?t: "M?i l?n dánh xong tôi cho chúng di t?m nên các v?t 
thuong không th?y rõ".

Có m?t t?i phiên tòa, m? cháu D?t trình bày trong nu?c m?t, ch? nghe gi?i thi?u 
co s? gi? tr? c?a bà Hoa qua m?t ngu?i b?n nên g?i con vào. Khi th?y con có 
thuong tích trên ngu?i, có h?i bà Hoa nhung l?i du?c gi?i thích là vì cháu 
ngh?ch v?i các b?n nên b? ngã. D?t thu?ng s? hãi, khóc thét nhi?u l?n vào ban 
dêm thì l?i nghi r?ng do cháu chua quen ch? h?c. Vi?c d?n bà Hoa ?n vào nhân 
trung khi cháu ng?t là có th?t, nhung v?t rách môi c?a D?t không th? là do vi?c 
"tru?t tay" du?c.

 
Nh?ng em bé này t?ng là n?n nhân "b?o m?u" Kim Hoa. ?nh: V.M. 

V? ph?n mình, m? c?a bé Duyên cho bi?t bà dã có m?i thân tình v?i bà Hoa hon 18 
nam nên không th? ng? bà này l?i d?i x? v?i con mình tàn nh?n nhu th?. Nhi?u 
l?n th?c m?c thuong tích trên ngu?i con nhung bà Hoa l?i gi?i thích vì b? b?n 
c?n hay té ngã. "Vì nghi bà Hoa là b?n thân nên tôi r?t tin tu?ng, không ng? bà 
?y l?i dánh d?p con mình quá tàn nh?n nhu v?y", m? Duyên khóc n?c n?.

Ngoài nh?ng l?i khai c?a các gia dình n?n nhân, H?i d?ng xét x? còn công b? l?i 
khai c?a hai ngu?i con bà này t?i co quan di?u tra th? hi?n vi?c bà Hoa dánh 
d?p các cháu x?y ra t? lâu. Ngoài ra còn có l?i khai c?a hàng ch?c nhân ch?ng 
là b?nh nhân c?a B?nh vi?n (d?i di?n nhà bà này, noi ghi nh?n nh?ng hình ?nh 
trên tivi). D?n lúc này, bà Hoa m?i cúi d?u nh?n mình dã có nh?ng hành vi nhu 
th? d?i v?i các cháu bé.

Bào ch?a cho b? cáo, lu?t su Tr?n Gia Minh (Doàn lu?t su D?ng Nai) cung thay 
m?t bà Hoa ng? l?i xin l?i gia dình các n?n nhân. Ông cho r?ng bà Hoa không c? 
tình hành h? các cháu mà do: "B? cáo có truy?n th?ng giáo d?c con cái nhu v?y 
nên dã áp d?ng v?i các cháu nhu cách giáo d?c con cháu trong nhà". Ngoài ra, 
lu?t su này còn cho r?ng do trình d? h?c v?n và hi?u bi?t th?p nên bà Hoa m?i 
có hành vi trên. Ông d? ngh? tòa cho bà Hoa du?c hu?ng m?c án treo.

Du?c nói l?i sau cùng, b? cáo Hoa th?a nh?n t?t c? hành vi ph?m t?i c?a mình. 
Bà này nói l?i "xin l?i gia dình các cháu bé và bà con d?a phuong cung nhu bà 
con xa g?n dã theo dõi các hình ?nh không t?t d?p c?a b? cáo qua ti vi". D?ng 
th?i, cung xin tòa xem xét cho mình du?c hu?ng án treo d? v? cham sóc nh?ng dua 
con b? b?nh t?t, m?t d?a b? b?i não, d?ng kinh; m?t ngu?i b? b?nh tim n?ng.

Tuy nhiên, tòa cho r?ng, nh?ng hành vi hành h? c?a bà Hoa d?i v?i các cháu nh? 
trong su?t th?i gian dài là m?t hành d?ng m?t nhân tính. Dù dã là m? nhung l?i 
d?i x? v?i con ngu?i khác tàn b?o, không thuong xót, gây hoang mang du lu?n. 
Sau 3 nam hành ngh? gi? tr?, d?n tháng 1, vi?c b?o hành c?a bà Hoa m?i du?c 
phát hi?n. Du lu?n c? nu?c dã b?t ng? và ph?n n? r?t nhi?u khi nh?ng hình ?nh 
bà Hoa cho tr? an b?ng cách ch?i b?i, túm tóc, gi?t ng?a m?t lên r?i trút com 
vào mi?ng, dùng thu?c, dùng tay dánh vào m?t... du?c công b? qua do?n bang ghi 
hình phát trên sóng truy?n hình.

Theo tòa, hành vi c?a b? cáo c?n ph?i có m?c hình ph?t nghiêm, cách ly kh?i xã 
h?i nên không ch?p nh?n cho b? cáo du?c hu?ng án treo. Do v?y, TAND TP Biên 
Hòa, t?nh D?ng Nai dã tuyên ph?t Qu?ng Th? Kim Hoa m?c án 18 tháng tù v? t?i 
"c? ý gây thuong tích", bu?c b?i thu?ng g?n 7 tri?u d?ng cho gia dình bé Duyên. 

Vu Mai

Ý ki?n b?n d?c

Ngu?i g?i: Thanh Tùng

Theo tôi hình ph?t dành cho bà Hoa ch? là 18 tháng tù thì r?t nh? so v?i nh?ng 
gì bà Hoa dã làm d?i v?i các tr? nh?, v?t dau ngoài da thì có th? lành nhung 
v?t dau v? tâm h?n c?a các em thì làm sao mà lành du?c. Tôi cung có con nh? nên 
tôi hi?u du?c c?m giác c?a các v? ph? huynh có con em b? bà Hoa ngu?c dãi. 

Ngu?i g?i: Mai Phuong

Khi bi?t k?t qu? bu?i xét x? tôi th?t s? b?t ng? vì 18 tháng tù là quá nh? d?i 
v?i Hoa. M?t ngu?i dàn bà t?i sao l?i có th? ác d?c d?n th?, sao th? không nghi 
d?n n?u con cái c?a mình b? nhu v?y nh?... 

Quan toà có l? dã hoi nh? tay v?i nh?ng ngu?i nhu th?. Tr? em là tuong lai c?a 
d?t nu?c mà còn nhu th? thì m?t tính ngu?i. Dã có nhi?u v? khác cung tuong t?. 
Vì th? chúng ta nên x? lý n?ng d? có th? ch?m d?t nh?ng v?n d? b?c xúc này. 

Ngu?i g?i: Ph?m Nam

Nh?ng hình ?nh m?i ngu?i xem v? chuy?n bà Hoa hành h? các cháu là không th? 
ch?p nh?n và tha th? du?c. Nhìn c?nh các cháu nhu v?y tôi th?c s? roi nu?c m?t. 
T?i sao l?i có có ngu?i vô nhân tính nhu v?y. Là m?t ngu?i cha, ngu?i m? tôi 
lên án bà Hoa và d? ngh? pháp lu?t x? nghiêm hon, tang n?ng tình ti?t d? gíao 
d?c và dan de nh?ng k? nhu v?y. V?i m?c án 19 tháng tù là chua tho? dáng, chua 
làm gi?m n?i dau, v?t thuong lòng c?a nh?ng ngu?i làm cha, làm m? nh?ng n?n 
nhân.
Nhân dây cá nhân tôi cung nh?n g?i t?i các b?c cha m? g?i con t?i các nhà tr? 
Tu th?c c?n luu ý khi g?i con, dù bi?u hi?n là nh? nh?t, nên tâm s? và h?i han 
các cháu vi?c an, ?, sinh ho?t hàng ngày.
R?t mong Pháp lu?t x? nghiêm, ran de cho nh?ng k? nhu bà Hoa.
Trân tr?ng. 

Ngu?i g?i: Tr?n Son

Cá nhân tôi th?y xét x? nhu v?y v?n nh? nhàng cho bà Hoa. Tr? em dang giai do?n 
phát tri?n nh?n th?c mà b? hành h? nhu v?y s? b? t?n thuong tâm lý v? lâu và 
dài, khó có th? kh?c ph?c du?c ngay. Di?u này s? ?nh hu?ng không nh? d?n cu?c 
s?ng tuong lai c?a d?a tr?, nói cách khác s? thành d?t c?a d?a tr? s? b? ?nh 
hu?ng. Tôi nghi, c?n ph?i x? ph?t n?ng bà Hoa hon n?a d? chuy?n dáng ti?c này 
không bao gi? còn x?y ra, d? ngu?i cha, ngu?i m? yên tâm g?i con d?n nhà tr?.
Qua toà so?n cung xin du?c g?i l?i c?m on d?n nh?ng nhà báo dung c?m dã phoi 
bày ra s? th?t này. 

Ngu?i g?i: Nguy?n Hùng 

Tôi th?y th?t kh?ng khi?p khi các em nh? b? hành h? nhu v?y. Sao l?i có nh?ng 
ngu?i ph? n? dã man, tàn b?o v?y. Có l? h? không ph?i là con ngu?i thì dúng 
hon. Chúng ta cung nhu pháp lu?t c?n nghiêm tr? nh?ng tru?ng h?p này, và cung 
nên bi?u duong, thu?ng cho nh?ng ngu?i phát hi?n, dua ra ánh sáng v? vi?c  Ý 
ki?n c?a b?n? 
 

 
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 84-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Loud Talk ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] 18 thang tu cho bao mau hanh ha tre em