13 trinh duyet web mien phi tot nhat trong mot bo chuong trinh

13 trình duy?t web mi?n phí t?t nh?t trong m?t b? chuong trình

Bên c?nh nh?ng cái tên quá d?i quen thu?c v?i ngu?i s? d?ng internet nhu 
Mozilla Firefox, Opera, Netscape hay Avant Browser, trong th? gi?i trình duy?t
"muôn màu, muôn v?" v?n còn khá nhi?u guong m?t sáng giá nhung chua du?c nhi?u 
ngu?i bi?t d?n.

Dó chính là lý do nhóm TurkDownload tung ra b? chuong trình All In One Internet 
Browser (AB) nh?m giúp ngu?i dùng có th? khám phá h?t nh?ng nét tinh túy,
d?c dáo riêng c?a 13 trình duy?t web mi?n phí du?c dánh giá là t?t nh?t hi?n 
nay, bao g?m: Deepnet Explorer, Mozilla Firefox, GoSuRF Browser, FineBrowser,
Browse3D, MixBrowser, Netscape, Opera, Slim Browser, Acoo Browser, 
AvantBrowser, Fast Browser Pro, Maxthon.

AB là m?t b? chuong trình thu?c lo?i "hàng hi?m", vì v?y b?n hãy nhanh tay 
download v? t?i d?a ch? sau:
www.zshare.net/download/aio-exe-6hr.html
(dung lu?ng 48.32 MB). Dây có th? xem là m?t món quà ý nghia dành t?ng b?n d?c 
Thanh Niên nhân d?p T?t Nguyên dán s?p t?i!

Sau khi t?i xu?ng, b?n hãy kích ho?t file aio.exe d? làm xu?t hi?n giao di?n 
chính c?a AB. Khi mu?n cài d?t m?t trình duy?t web nào dó, b?n ch? vi?c b?m
chu?t vào hình minh h?a c?a trình duy?t này. Trong khuôn kh? bài vi?t, xin du?c 
gi?i thi?u thêm v? 3 trình duy?t web có ph?n "xa l?" nhung du?c tích h?p
m?t s? ch?c nang r?t dáng chú ý.

- Deepnet Explorer: Là trình duy?t web cao c?p có t?c d? nhanh, kh? nang b?o 
m?t cao, cung c?p d?y d? nh?ng tính nang then ch?t c?a m?t trình duy?t hi?n
d?i nhu: h? tr? duy?t web theo th? (tab), t? d?ng ngan ch?n qu?ng cáo pop-up, 
t? d?ng di?n bi?u m?u, nh?p tên và m?t kh?u dang nh?p giúp b?n, c?nh báo
khi phát hi?n trang web l?a d?o, tính nang kéo & th? link d?c dáo dùng d? m? 
m?t c?a s? trang web m?i, có s?n m?t kênh RSS riêng bi?t c?p nh?t nh?ng tin
t?c nóng h?i trên web. D?c bi?t hon, trong khi lu?t web, b?n cung có th? chia 
s? nh?ng d? li?u quan tr?ng cho ngu?i khác v?i công ngh? P2P (Peer2Peer)
tích h?p s?n trong trình duy?t.

- GoSuRF Browser:  Du?c phát tri?n và c?i ti?n d?a trên n?n t?ng c?a Internet 
Explorer. GoSuRF Browser h? tr? tính nang duy?t web theo th? r?t linh d?ng
và b? sung thêm m?t s? ti?n ích quan tr?ng nhu: 5 công c? tìm ki?m m?nh m? d? 
b?n ch?n l?a, b? l?c qu?ng cáo thông minh có kh? nang ngan ch?n h?u h?t nh?ng
trang qu?ng cáo làm ch?m quá trình lu?t web, t? d?ng lo?i b? nh?ng do?n mã Java 
d?c h?i có ch?a virus, không cho xáo tr?n n?i dung c?a registry, chuy?n
d?i proxy linh ho?t, biên d?ch n?i dung trang web tr?c tuy?n gi?a nhi?u lo?i 
ngôn ng? khác nhau... Ngoài ra, b?n có th? phát hi?n thêm m?t tính nang khá
d?c dáo có trong GoSuRF Browser, dó là luu l?i n?i dung các do?n text ho?c hình 
?nh trong m?t trang web b?ng phuong pháp kéo và th?.

- Browse3D: Browse3D Browser s? dem d?n cho ngu?i dùng m?t phuong th?c duy?t 
web hoàn toàn m?i l? v?i giao di?n 3D du?c thi?t k? khá d?p m?t. C?a s? trung
tâm là noi ch?a h?p d?a ch? và di?u khi?n nh?ng tính nang duy?t web co b?n. 
Tu?ng c?a s? phía trái s? luu l?i hình ?nh và n?i dung nh?ng trang mà b?n dã
duy?t qua. Tu?ng c?a s? phía ph?i là noi ch?a d?ng nh?ng trang web mà b?n v?a 
m?i m? (di?n hình là nh?ng link du?c kích ho?t t? trang web ? c?a s? trung
tâm). Ngoài uu di?m n?i b?t v? d? h?a, Browse3D Browser không mang theo quá 
nhi?u "ph? tùng" dành cho các "v?c si", tuy nhiên n?u mu?n tr?i nghi?m m?t
c?m giác m?i m? hon khi ngao du trên internet thì dây chính là trình duy?t mà 
b?n c?n.

Ph?m H?ng Quân

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » 13 trinh duyet web mien phi tot nhat trong mot bo chuong trinh