13 THOI QUEN CO HAI CHO SUC KHOE

13 thÃi quen cà hái cho sác kháe

Trong cuác sáng thÆáng nhát, cà nhiáu ngÆái biát táo cho 
mÃnh thÃi quen cà lái cho sác kháe, nhÆng cÅng cà khÃng Ãt 
ngÆái táo cho mÃnh thÃi quen cà hái
cho sác kháe. Tá thác tá ÄÃ, cÃc nhà nghiÃn cáu Äà táng 
kát và cho biát: cà 13 loái thÃi quen cà hái cho sác kháe mà 
mái ngÆái cán nhán biát Äá phÃng trÃnh.

1. KhÃng Än sÃng

Än sÃng cà à nghÄa rát quan tráng Äái vái sác kháe mái 
ngÆái. Báa Än sÃng Äáy Äá chát sá táo cho cÆ thá cà 
ÄÆác tinh lác dái dÃo, nÃng cao hiáu quá cÃng
tÃc và hác táp. CÃc chuyÃn gia y tá khuyÃn ráng: KhÃng Än sÃng 
sá xáy ra nhiáu Äiáu hái, gÃy cám giÃc khà cháu trong báng. 
Än uáng cà tÃc dáng thÃc Äáy
quà trÃnh trao Äái chát trong cÆ thá, náu khÃng Än sÃng sá 
gÃy cám giÃc ÄÃi, khián cho cÆ thá dá mát mái, nhác Äáu, 
dán Äán ÄÆáng huyát tháp. Náu khÃng
Än sÃng kÃo dÃi dá gÃy nÃn bánh mÃn tÃnh nhÆ: ViÃm dá dÃy, 
thiáu mÃu, cÆ thá khÃng Äá chát dinh dÆáng, mau lÃo hÃa.

2. Än no xong uáng nhiáu nÆác

Mát sá ngÆái lÃc bÃnh thÆáng khÃng nghÄ Äán uáng nÆác, 
Äái sau khi Än xong mái uáng nÆác và uáng rát nhiáu mát 
lÃc, thÃi quen Äà khÃng cà lái, ánh hÆáng
tiÃu hÃa, lÃu ngÃy sá ánh hÆáng Äán sác kháe.

3. Än no quÃ

Än no quÃ, sá lÃm cho dá dÃy cÄng quà mác, nhu Äáng co bÃp 
chám lái, dách tiÃu hÃa tiát ra khÃng Äá, thác Än khÃng 
ÄÆác tiÃu hÃa hát gÃy trá ngái cho chác
nÄng tiÃu hÃa, dán Äán lÃo hÃa.

4. Uáng trà quà Äác

Trà Äác lÃm cho niÃm mác dá dÃy co lái, chát protein bá kát 
táa, Äáng thái lÃm loÃng dách vá, ánh hÆáng tiÃu hÃa và 
viác háp thá chát sát cho cÆ thá. NgoÃi
ra trà Äác cÃn gÃy mát ngá.

5. Uáng rÆáu quà liáu lÆáng

Uáng rÆáu quà liáu lÆáng sá lÃm tán thÆÆng Äán gan, dá 
dÃy; náu uáng rÆáu quà thÆáng xuyÃn cÃn lÃm cho chát cán 
tÃch tá trong cÆ thá gÃy ngá Äác mÃn tÃnh,
lÃm tà liát thán kinh, gÃy rái loán trong há tháng trao Äái 
chát trong cÆ thá tÄng nhanh sá lÃo hÃa.

6. Thác Än sáng, chÃn Äá lán lán

Mát sá ngÆái sÃng ra Äi chá bá cá bÃnh mÃ, bÃnh bao và cÃc 
Äá Äiám tÃm vÃo giá Äá lán vái rau, cÃ, thát sáng Äem 
vá nhÃ, lÃm nhÆ váy khÃng háp vá sinh chÃt
nÃo, bái lá trong giá Äáng cà rát nhiáu vi khuán và cÃc 
loái vi sinh vát, chÃng sá lÃy nhiám Äan xen giáa thác Än 
sáng và chÃn, rát nhiáu loái bánh truyán
nhiám ÄÆáng ruát nhÆ viÃm gan, kiát láâ Äáu tá Äà mà 
ra. Äá trÃnh bá Ã nhiám nhÆ váy, trÆác khi mua Äá Än, bán 
cán phái chuán bá riÃng Äá Äáng thác Än
chÃn.

7. Ngá quà nhiáu

Ngá quà nhiáu sá tÄng gÃnh náng cho trung khu ngá cáa Äái 
nÃo, lÃm cho sá trao Äái sinh là giám xuáng mác tháp nhát, 
Äáng thái cÃn lÃm suy giám cÃc chác
nÄng cám giÃc, giám Äá cÄng cÆ xÆÆng và khá nÄng mián 
dách, gÃy nÃn hÃng loát bánh, Äác biát là tuán hoÃn mÃu 
chám sá gÃy bánh tim Äát phÃt hoác tai bián
mách mÃu nÃo.

8. ÄÃnh rÄng quà lÃu

ÄÃnh rÄng cà tÃc dáng lÃm sách rÄng và khoang miáng phÃng ngáa 
bánh sÃu rÄng và viÃm khoang miáng, trÃnh ÄÆác bánh viÃm 
kháp, viÃm thánâ Tuy nhiÃn ÄÃnh
rÄng quà lÃu sá lÃm tán thÆÆng chÃn rÄng, khÃng cà lái cho sá 
phÃt trián cáa rÄng, thám chà cÃn gÃy nÃn bánh viÃm chÃn rÄng.

9. Ráa mát quà nhiáu

Ráa mát quà nhiáu sá lÃm láp mÃng báo vá da mát bá phà 
háy thÆáng xuyÃn, khián cho da bá kÃch thÃch nhiáu hÆn, dá 
bá lÃo hÃa. HÃng ngÃy chá nÃn ráa mát
3 lán vÃo cÃc buái: sÃng, trÆa, tái nÃn dÃng Ãt xà phÃng thÆm.

10. Ká cá quà mánh khi tám

Khi tám mà ká cá quà mánh sá lÃm tán thÆÆng láp da. Láp da 
cáa tá bÃo biáu mà nÃy chá dÃy cà 0,1mm ÄÃy là phÃng tuyán 
báo vá tá nhiÃn ngÄn cán vi khuán
gÃy bánh và cÃc tia gÃy hái cho cÆ thá. Khi tám ká cá quà 
mánh lÃm tán thÆÆng láp da ÄÃ, vi trÃng và cÃc tia cà hái dá 
xÃm nháp gÃy nÃn bánh viÃm da, thám
chà bá lá loÃt và nhiám trÃng mÃu.

11. DÃng Äá chung

Mát sá gia ÄÃnh cá nhà dÃng chung mát khÄn mát, các uáng 
nÆác, mát cháu ráaâ Viác sá dáng chung Äá nhÆ váy khÃng 
háp vá sinh; náu mát ngÆái bá Äau mát Äá
thà cá nhà cÅng bá, mát ngÆái bá viÃm gan sá lÃy ra cá nhÃ.

12. Äi bá quà nhiáu

Khi Äi bá gan bÃn chÃn phái giá Äá cao và trÆÆng lác nhát 
Äánh, náu thái gian Äi bá lÃu quà gan bÃn chÃn bá co xuáng 
lÃm cho xÆÆng ngÃn chÃn gia tÄng gÃnh
náng dá bá gÃy xÆÆng.

13. Äi giÃy (guác) gÃt quà cao

Äi giÃy (guác) gÃt quà cao sá lÃm cho bÃn chÃn và ngÃn chÃn 
cháu tái tráng quà mác, cÆ thá nghiÃng vá phÃa trÆác, phán 
ngác và lÆng Æán vá phÃa sau lÃm
tán thÆÆng dÃy cháng cÆ lÆng, dá sinh ra lách ngÃn chÃn, sai 
lách kháp cá chÃn.

BS. CK2. NGUYáN ÄáC LÃ

Name: Dang Manh Cuong
Home: 555/2B Tan Dong Hiep village, Di An district, Binh Duong province
Home Phone: 650742067
E-mail: dangmanhcuong87@xxxxxxxxx
dangmanhcuong_87@xxxxxxxxxxxx
Yahoo ID: manhcuong0312
Skype name: dangmanhcuong

Other related posts:

  • » 13 THOI QUEN CO HAI CHO SUC KHOE