[SMCC] Re: 10 thu con can tien khong mua duoc

Mình th?y 10 cái cái nào cung có th? mua b?ng ti?n du?c h?t, hehe.
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hong Van 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Friday, March 18, 2011 3:19 PM
 Subject: [SMCC] 10 thu con can tien khong mua duoc


 10 th? con c?n ti?n không mua du?c


 1. Tình yêu: Quan tr?ng hon b?t c? th? gì, con b?n c?n tình yêu. Có tình yêu 
thuong c?a cha m? con tr? s? phát tri?n du?c nh?ng giá tr? c?a b?n thân, t? 
tin, t? tr?ng và bi?t thuong yêu ngu?i khác. 
 2. Th?i gian
 Con c?n du?c b?n quan tâm, chú ý. Vì th? hãy b?t chút th?i gian b?n r?n quý 
báu c?a mình bên con và chia s? v?i con m?i ngày.


 3. L?i d?ng viên

 Nhi?u khi ch? c?n m?t l?i d?ng viên nh? có th? làm thay d?i c? cu?c d?i con. 
Hãy cho con bi?t b?n t? hào v? chúng th? nào, và d?ng ti?t ki?m l?i khen, s? 
d?ng viên khi có co h?i.


 4. S? ?n d?nh

 M?t mái nhà yên ?m là ch? d?a v?ng ch?c, là b?n d? bình yên trong cu?c s?ng. 
? dó con bi?t v? trí c?a mình trong gia dình, con bi?t ai là ngu?i con có th? 
tin tu?ng và ai là ngu?i luôn s?n sàng bên con nh?ng lúc con c?n.

 5. Co h?i

 Con c?n có nh?ng co h?i d? tr?i nghi?m nh?ng di?u m?i m?, khám phá ra s? 
thích và th? m?nh c?a mình. Ch?ng c?n tìm dâu xa, gia dình có th? cho con di?u 
dó.

 6. K? lu?t

 Con c?n du?c h?c cách d?i nhân, x? th? m?t cách chan hòa, h?c cách ch?p nh?n 
th?t b?i và thành công. S? rèn luy?n kiên trì, tích c?c b?ng k? lu?t c?a b? m? 
giúp con trân tr?ng nh?ng giá tr? c?a cu?c s?ng.

 7. N? cu?i

 Trung bình tr? em cu?i 200 l?n m?i ngày trong khi ngu?i l?n ch? cu?i có 15 
d?n 18 l?n. N? cu?i t?t cho s? phát tri?n v? th? ch?t và tinh th?n c?a tr?. Hãy 
khuy?n khích tr? cu?i m?i ngày b?ng cách k? nh?ng câu chuy?n vui, hài hu?c ho?c 
ch?c cu?i con.

 8. Lòng m?

 Lòng m? là noi tuy?t v?i nh?t trên th? gi?i này d? con có th? ng?i d?c sách, 
nghe m? k? chuy?n ho?c cu?i nói vui v? v?i m?.

 9. Không gian riêng tu

 Tr? con v?n ch? là tr? con. Chính vì th? hãy d? chúng du?c t? do làm nh?ng 
di?u c?a tr? con mà không b? ngu?i khác can thi?p. Hãy t?o cho con m?t không 
gian riêng d? khám phá nh?ng di?u m?i m?, làm thí nghi?m, và d? m?c nh?ng sai 
l?m. Vì ch? khi m?c sai l?m chúng m?i h?c du?c cách s?a sai.

 10. Nh?ng cái ôm hôn

 Hãy ôm hôn con b?t c? khi nào có th?, ch? không ph?i ch? d?i d?n khi nào con 
c?n an ?i, d?ng viên. Nh?ng cái ôm hôn thu?ng xuyên c?a cha m? s? giúp con c?m 
nh?n du?c tình yêu thuong mình dang có.

 Lan Tu?ng
 (Theo BCM, dantri)

Other related posts: