10 su kien CNTT nam 2005

xem

http://www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=0&subjectID=5541


         10 sá kián CÃng nghá thÃng tin - Vián thÃng VN 2005
         NgÃy 26 thÃng 12 nÄm 2005
         1. Quác hái thÃng qua Luát giao dách Äián tá 
và Luát CNTT 
         Viác Quác hái liÃn tiáp thÃng qua Luát giao 
dách Äián tá và 
         Luát CNTT là mát bÆác tián rát dÃi Äái vái 
ngÃnh CNTT. Tá nay 
         già trá phÃp là cáa giao dách Äián tá, cáa 
thÃng Äiáp dá liáu, 
         chá kà Äián tá ÄÆác sá dáng trong cÃc giao 
dách Äián tá ÄÃ 
         ÄÆác báo Äám. Hai luát mái nÃy ÄÆác ká 
váng sá táo ra mÃi 
         trÆáng phÃp là thÃc Äáy viác sá dáng cÃc giao 
dách Äián tá, 
         gÃp phán nÃng cao hiáu quá phÃt trián kinh tá - 
xà hái, Äáy 
         mánh áng dáng khoa hác, cÃng nghá, cái cÃch 
hÃnh chÃnh, hái 
         nháp kinh tá, Äám báo an ninh... 
         2. BÃng ná game online 
         Mác dà Äà cà bÆác khái Äáng tá mát nÄm 
trÆác ÄÃ, nhÆng phái 
         tái nÄm 2005 game online mái thát sá lÃn cÆn sát 
khi cÃc Äái 
         gia VinaGame, FPT, VASC... nháp cuác.
         NhÆng há láy cáa trÃo lÆu mái nÃy cÅng bát 
Äáu xuát hián tái 
         mác ÄÃng lo ngái. Chuyán trán hác, bá lÃm 
Äá chÆi game online, 
         lán lán giáa thá giái thác và áo... dán 
trá thÃnh chuyán 
         thÆáng ngÃy, thám chà Äà cà ngÆái suÃt bá 
máng và chÆi game 
         quà Äá. 
         3. Scandal sex máng 
         Vá ca sÄ Nguyán Háng Nhung bá ngÆái tÃnh cÅ 
tung ánh "phÃng 
         the" lÃn máng chÆa káp nguái Äi thà cÃc trang web 
"Äen" ÄÃ lái 
         sÃi lÃn vái nháng Äoán video clip nÃng báng cáa 
ná dián viÃn 
         Yán Vy. Rái tiáp Äà là hÃng loát ngÆái Äáp 
khÃc nái nhau lÃn 
         máng trong cÃc tÆ thá "gái cám": Há Ngác HÃ, 
Báo HÃa, HÃ Kiáu 
         Anh...
         Mát sá nhÃn vát là nán nhÃn cáa trà trá thà 
Ãc Ã, nhÆng cÅng 
         khÃng loái trá khá nÄng ÄÃy là chiÃu tiáp thá 
bán thÃn cáa cÃc 
         ngÆái Äáp.
         4. Di Äáng tÄng trÆáng "nÃng" và Äiáp khÃc "à e 
à " 
         NÄm 2005, thá trÆáng ÄÃ cháng kián sá bÃng 
ná cáa thuà bao di 
         Äáng vái viác tÄng trÆáng Äát bián cáa 
máng Viettel Mobile. 
         Máng di Äáng nÃy ÄÃ Äát chá tiÃu phÃt trián 
2 triáu thuà bao 
         chá sau hÆn mát nÄm cung cáp dách vá. TrÆác 
sá "lán sÃn" cáa 
         "ÄÃn em", Vinaphone và MobiFone cÅng ÄÆa ra cÃc 
chián lÆác 
         riÃng nhám giÃnh lái và phÃt trián thá phán. 
Kát quá là so vái 
         nÄm 2004, sá lÆáng thuà bao ÄTDÄ mái trong nÄm 
2005 ÄÃ tÄng 
         gáp ÄÃi vái 4,5 triáu thuà bao mái. 
         Tuy nhiÃn, sá tÄng trÆáng "nÃng" nÃy cÅng lÃm 
bác lá nháng há 
         quá tát yáu. Äiáp khÃc "Ã e Ã" liÃn tác vang 
lÃn suát nháng 
         thÃng Äáu và cuái nÄm 2005. 
         5. ADSL: tián nÃo cáa náy! 
         BÃn cánh ÄTDÄ, máng Internet bÄng thÃng ráng ADSL 
cÅng cà sá 
         gia tÄng Äát bián vá sá lÆáng thuà bao. Náu 
nhÆ nÄm 2004, cá 
         nÆác mái chá cà khoáng 50.000 thuà bao thà con 
sá nÃy cuái nÄm 
         2005 Äà là trÃn 200.000. Sá tÄng trÆáng chÃng 
mát nÃy cà ÄÆác 
         là do cÃc nhà cung cáp dách vá Äà Ãp dáng 
chÃnh sÃch già mái 
         uyán chuyán hÆn, phác vá ÄÆác nhiáu nhu cáu 
khÃc nhau. 
         Tuy nhiÃn, cÅng giáng nhÆ vái ÄTDÄ, Äá giÃnh 
giát thá phán, 
         cÃc cÃng ty nÃy Äà há già xuáng tái mác quà 
tháp, dán Äán viác 
         khÃng thá duy trà chát lÆáng Äá cuái cÃng 
chÃnh há cÅng phái 
         tháa nhán là "tián nÃo cáa áy". 
         6. Tranh cháp kát nái Viettel - VNPT 
         Sá tÄng trÆáng "nÃng" cáa Viettel "ÄÆác" giái 
nÆác lánh và há 
         nhiát vÃo giáa nÄm khi cÃc cuác gái tá máng 
098 sang cÃc thuà 
         bao cáa VNPT liÃn tác bá nghán. Viettel kháng 
Äánh nguyÃn nhÃn 
         là do "Ãng anh cá" VNPT khÃng cháu ÄÃp áng nhu 
cáu kát nái. 
         PhÃa VNPT thà cho ráng dung lÆáng táng ÄÃi cáa 
há ÄÃ hát nÃn 
         khÃng thá ÄÃp áng tát cá yÃu cáu cáa Viettel. 
Ván Äá gay gát 
         Äán nái Äà ÄÆác bÃo chà mà tá báng cám 
tá "cuác chián kát nái" 
         và thám chà Bá Quác phÃng, cÆ quan chá quán 
cáa Viettel, ÄÃ 
         phái gái cÃng vÄn kÃu cáu lÃn Thá tÆáng ChÃnh 
phá. 
         Vá tranh cháp nÃy mát lán náa cho tháy sá 
bát háp là cán xÃa 
         bá cáa cÆ chá Äác quyán trong ngÃnh bÆu chÃnh 
- vián thÃng. 
         7. Thà Äiám thÃnh láp táp ÄoÃn BCVT
         NgÃy 23-3-2005, ChÃnh phá ÄÃ ra quyát Äánh sá 
58/2005 phà 
         duyát Äá Ãn thà Äiám hÃnh thÃnh táp ÄoÃn bÆu 
chÃnh - vián 
         thÃng. Vái quyát Äánh nÃy, VNPT chuyán Äái tá 
mà hÃnh táp 
         trung quán là theo cÆ chá "xin - cho" sang mà hÃnh 
cÃng ty má 
         - cÃng ty con. MÃ hÃnh mái sá trao quyán chá 
Äáng cho cÃc ÄÆn 
         vá thÃnh viÃn cáa VNPT Äá giám bát sá lá 
thuác vÃo táng cÃng 
         ty nhám sá dáng hiáu quá hÆn nguán lác tÃi 
chÃnh, tÄng sác 
         cánh tranh. 
         8. Spam và spy lan trÃn
         Náu nhÆ trÆác ÄÃy ngÆái ta chá biát Äán 
spam (thÆ rÃc) ngoái 
         thà nÄm 2005 Äà cháng kián sá lan trÃn cáa spam 
tiáng Viát 
         cÃng nháng lái rao bÃn Äáa chá email vái tán 
suát dÃy Äác trÃn 
         cÃc website rao vát. Mát và dá cá thá khÃc là 
trang web 
         VN-N.com chuyÃn gieo rác phán mám giÃn Äiáp 
(spyware) Äá cÆáp 
         Äáa chá trang chá cáa trÃnh duyát. 
         9. TrÃo lÆu blog Äá bá
         VÃi nÄm trÆác ngÆái sá dáng Internet VN ÄÃ nghe 
Äán sá bÃng 
         phÃt cáa trÃo lÆu blog á cÃc nÆác thà nay nháng 
thÃng cuái nÄm 
         2005, blog cÅng Äá bá á át vÃo VN. TrÃo lÆu nÃy 
phá bián nhanh 
         nhá sá xuát hián dách vá 360 cáa Yahoo và sau 
Äà là mát loát 
         website há trá blog cáa VN. 
         10. Hacker trá nÃn nguy hiám hÆn
         NÄm 2005 ÄÃnh dáu mát thay Äái lán cáa giái 
tin tác "nái Äáa". 
         Náu trÆác ÄÃy cÃc hoát Äáng phà hoái chá 
dáng á mác ÄÃnh cÆáp 
         tÃn mián cáa cÃc website cà nhÃn, tán cÃng tá 
chái dách vá 
         (DDOS) hoác gieo rác virus thà giá ÄÃy, giái tin 
tác ÄÃ nhám 
         vÃo cÆ sá dá liáu cáa cÃc doanh nghiáp lán mà 
vá tán cÃng gÃy 
         rà rá thÃng tin dá liáu khÃch hÃng cáa máng di 
Äáng MobiFone 
         là mát trÆáng háp Äián hÃnh. 
         (Theo bÃnh chán và ÄÃnh già cáa bÃo Tuái trá)
         Nguán trÃch dán: tuoitre.com.vn
     
Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, ward 5 Phu Nhuan District
HCMC, Vietnam
tel: 84.8 8434905 mobile: 0918183835
e-mail: tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts:

 • » 10 su kien CNTT nam 2005