[SMCC] 10 nguoi dan ba lam chan dong the gioi bai 5

B?c Tùng Lâm

10 Ngu?i dàn bà làm ch?n d?ng th? gi?i

D?ch gi?: Nguy?n Kim Dân

Võ T?c Thiên (C)

 


N? d? s?ng nam 
Võ Chi?u sau khi lên ngôi Hoàng d?, m?c trang ph?c c?a nam Hoàng d?, gi? nam 
Hoàng d? thi?t l?p phi t?n. Ngu?i bà thi?t l?p là phi t?n nam, l?a ch?n nh?ng 
thi?u niên nam dáng v? khôi ngô, và d? cho nh?ng t?n nam này m?c y ph?c n? ? 
trong cung cung ph?ng. Vi?c này b? d?i sau g?i là chuy?n hoang du?ng. Bà ch?n 
vài ngu?i con trai d?p n?i ti?ng xung th?c vào h?u cung, tr? thành nam s?ng, 
cùng Hoàng d? làm trò vui ph?c v? "xem h?c treo ngu?c" xây d?ng thêm "ph?ng 
th?n ph?". Vì v?y ngu?i d?i sau m?ng bà dâm ô ? h?u cung, hoang dâm vô d?. 

Hoàng d? Cao Tông m?t di không lâu, th?i k? Võ h?u b?n chính s?, b?t d?u c?m 
th?y m?t m?i. Công chúa Thiên Kim con gái th? 18 c?a Cao T? quan h? r?t t?t v?i 
Võ h?u, khéo nghênh ti?p, t? Th? T?nh Trung tìm d?n m?t ngu?i con trai d?p làm 
"linh du?c" di?u hòa âm duong dâng cho Thái h?u, ngu?i này v?n chính là Phùng 
Ti?u B?o có quan h? tình xua v?i Võ h?u. Ti?u B?o duong nhiên theo l?i g?i, hai 
ngu?i l?i thu?ng th?c v? tình nam xua. Khi Thái h?u 60 tu?i, l?n th? nh?t n?m 
du?c ni?m vui ch?n phòng khuê, ngu?i d?i sau can c? vào vi?c này mà m?ng Võ h?u 
dâm lo?n. K? th?c, bà m?i b?n vi?c chính tr?, hoàn toàn không xem tr?ng tình 
yêu. Ngay c? khi du?c Cao Tông s?ng ái, thì tình yêu d?i v?i bà cung ch? là 
bi?n pháp d? tranh do?t quy?n l?c, mà không có tình c?m và l?c thú chân chính. 
Nay, tuy tu?i dã v? già, nhung bình thu?ng b?o du?ng có ch?t, riêng n?m d?i 
quy?n tinh th?n tho?i mái, Thiên Kim công chúa dua d?n ngu?i b?n cu khi?n Thái 
h?u du?ng nhu hoa m?u don tàn l?i, l?n th? nh?t tu?i nhu?n n?m du?c v? ng?t. D? 
Phùng Ti?u B?o có th? vào cung thu?ng xuyên, Thái h?u cho ông ta làm tr? trì 
chùa B?ch Mã ? L?c Duong, t?ng tên Ti?t Hoài Nghi, mu?n c? siêu d? cho danh 
sách T? tông, di l?i trong cung hành l?c, nh?m che gi?u t?i l?i. V? tang Ti?t 
Hoài Nghi này, d?a vào s? s?ng ái c?a Thái h?u, m?i d?u còn có s? kiêng dè, d?n 
d?n quên di, ra vào l?i cu?i ng?a vua, do s? ngu?i th?n quan ?ng h?, g?i loa 
d?p du?ng nh?c hàm thi?c ng?a lên, h?ng hách không ai b?ng. Si dân d?n không 
k?p tránh, li?n b? móng s?t dâm d?u, máu ch?y d?y d?t; g?p D?o si, li?n khi?n 
ngu?i c?t tóc h? di; tình c? g?p tri?u th?n quí t?c, cung khi?n h? qu? xu?ng; 
ngay c? Võ Th?a T?, Võ Tam Tu v.v. là ngu?i thân c?a Hoàng d?, cung d?u tranh 
làm ngu?i dánh ng?a m? du?ng cho ông ta, thi l? kính chào, nh?ng tri?u th?n 
khác thì ch? dám gi?n mà không dám nói. Phùng Tu Húc, Ng? s? t? dài, ch?p pháp 
nghiêm ch?nh, ng?u nhiên g?p Hoài Nghi gi?a du?ng, b? Hoài Nghi quát khi?n th? 
d?ch du?ng nhu dánh ch?t. Tô Lang T? Ôn Qu?c công ti?p theo Li?u Nhân Qu?, nh?n 
l?nh Hoàng h?u dóng gi? Tây kinh, Võ h?u d?c bi?t tri?u làm T? tu?ng, nh?n ch?c 
vào tri?u, gi?a du?ng g?p Hoài Nghi, d? tránh b?o l?c ông ta thi l?, Ti?t Hoài 
Nghi l?i không dáp l?, ng?ng cao d?u nhu không ngu?i. Tô Lang T? gi?n d?: "K? 
tr?c d?u t? dâu d?n, l?i dám ng?o m?n v?i ta?" Ti?t Hoài Nghi dã mê mu?i ng?o 
ngh? ngang tang, làm sao nh?n n?i, li?n cùng Qu?c công d?u mi?ng. Tô Lang T? ra 
l?nh t? h?u kéo ngã Hoài Nghi, và nhéo má ông ta vài ch?c cái. N?i nóng Ti?t 
Hoài Nghi m?t d? nhu g?c, v?i vàng báo cáo Võ th?. Võ th? nhìn Hoài Nghi m?m 
cu?i: "A su ch? nên ra c?a B?c, dãy c?a Nam T? tu?ng ra vào, làm sao có th? 
ph?m ch??" Vi?c này nói rõ, Võ th? ch? dùng Ti?t Hoài Nghi là ngu?i tình, không 
d? cho ông ta xúc ph?m T? tu?ng. 

Võ h?u lo s? Ti?t Hoài Nghi ti?p t?c tác oai tác quái, bèn mu?n c? nói ông ta 
khéo suy nghi, bi?t qu?n lý, d? cho ông ta vào cung qu?n lý vi?c t?o dinh, ch?u 
trách nhi?m xây d?ng Minh du?ng, Thiên du?ng, và d?i Ph?t. Minh du?ng cao 294 
thu?c, vuông 300 thu?c, có 3 t?ng. T?ng du?i tu?ng trung cho 4 mùa; t?ng gi?a 
tu?ng trung cho 12 con giáp, m?t trên làm c?t tròn, ôm vào 9 con r?ng; t?ng 
trên tu?ng trung cho 24 gi?, cung làm c?t tròn, trên d?p ph?ng s?t, cao 1 
tru?ng, dùng hoàng kim trang s?c, hi?u là V?n Tu?ng th?n cung. Phía B?c Minh 
du?ng, l?i ki?n trúc Thiên du?ng 5 c?p, bên trong dành d? ch?a tu?ng Ph?t l?n. 
Tu?ng cao 900 thu?c, mui tu?ng nhu chi?c thuy?n l?n 10 h?c (1 h?c b?ng 10 d?u 
ho?c 5 d?u tùy theo t?ng th?i h?), ngón tay út có th? ch?a vài ch?c ngu?i ng?i 
trên dó, bên trong quét son, tuy?t v?i khác thu?ng. Hoài Nghi s? d?ng phí bình 
thu?ng, tùy ý vào trong cung chi l?y, không b? h?n ch?. Ông ta nghi ra m?t k? 
khéo léo, m?i tháng m? d?i h?i, tri?u t?p thi?n nam tín n?, d?i h?i trong chùa, 
th?y có thi?u n? nhan s?c, li?n gi? l?i thi?n phòng, tùy ý mua vui, làm hu h?i 
không bi?t bao nhiêu con gái nhà lành. C? nhu th?, d?n d?n b? Võ Hoàng d? qua 
m?t bên. Minh du?ng, Thiên du?ng và d?i Ph?t xây d?ng trong 6 nam m?i xong, 
Hoàng d? m?i tháng g?i Ti?t Hoài Nghi vào 6,7 l?n, d?n d?n ít nh?t 2,3 l?n, vì 
có thi?u n? hành l?c, cu?i cùng l?i c? tuy?t Võ Hoàng d? g?i vào. Nhu th?, 
Hoàng d? bèn l?i s?ng ái Ng? y Th?m Nam Trân. Nam Trân khéo vào phòng không d? 
cho m?i ngu?i hoài nghi, Võ th? thích h?p cung vui lòng. Vi?c này b? Ti?t Hoài 
Nghi bi?t du?c, l?a ghen ph?ng ph?ng, ph?n n? n?i l?a d?t Thiên du?ng và tu?ng 
d?i Ph?t xây d?ng trong 6 nam. Võ Hoàng d? không nh?n du?c, bèn bàn v?i Thái 
Bình công chúa, ng?m phái cung n? kh?e m?nh mai ph?c, d? d? Ti?t Hoài Nghi vào 
cung, trong Dao Quang di?n gi?t ch?t ông ta. B?n tay chân c?a Ti?t Hoài Nghi, 
cung b? gi?t h?i t?t c?. 

Sau khi Ti?t Hoài Nghi b? gi?t, Võ Hoàng d? t? xung Thiên Sách Kim Luân D?i 
thánh Hoàng d?, d?i niên hi?u "Thiên Sách v?n tu?", l? m?ng kéo dài 9 ngày. 
Tháng 12 nam th? 2 Thiên Sách v?n tu?, Hoàng d? l?y danh nghia Hoàng d? d? qu?c 
D?i Châu, t? Th?n dô L?c Duong di v? Th?n nh?c Tung Son, t? ch?c nghi th?c 
phong th?n r?t l?n. Lúc này bà dã g?n 70 tu?i, d?nh núi cao kho?ng 1600m, d?p 
lên tuy?t tr?ng xóa, d?i m?t v?i gió l?nh th?u xuong, chonngu?i theo h?u th?i 
lui, m?t mình trang nghiêm lên dàn t? l?, trong Thiên vuong Th?n Phong Son là 
b?o v? Th?n dô L?c Duong. C?nh hùng tráng này, l?ch s? chua t?ng có trong phong 
th?n d?i di?n c?a d? vuong c? d?i Trung Qu?c. Sau 1 tháng làm l? phong th?n ? 
Tung Son, b?nh ngoài bu?n trong n?i nhau mà d?n. Th? Phiên, Khi?t Dan, D?t 
Quy?t nhi?u l?n vi ph?m biên gi?i, van thu báo g?p liên ti?p dua lên. Khi Luu 
Tu L? - thích s? Co Châu t?n công Khi?t Dan, l?i âm muu ph?n d?i n? d? lâm 
tri?u. Mùa thu nhi?u vi?c, khi?n s?c l?c Hoàng d? không d?, v?n d? khó khan là 
l?p con c?a Lý th? làm Thái t? hay cháu c?a Võ th? ti?p th?a, cung khi?n Hoàng 
d? quá m?t m?i v? tinh th?n và th? ch?t. Lúc này, Th?m Nam Trân ng? y m?t th?i 
theo h?u Hoàng d?, vì d?n trung niên, thân th? suy y?u mà m?t di s? s?ng ái. Vì 
th?, công chúa Thái Bình con gái yêu vì m?u hoàng tìm d?n anh em Truong D?, 
Truong Xuong Tông thi?u niên, dáng d?p xinh d?p, am hi?u âm lu?t. Xuong Tông 
tu?i ch? 20, mày m?t thanh tú, thân th? cu?ng tráng. Thái Bình công chúa gi?i 
thi?u v?i m?u hoàng, và g?i Xuong Tông vào cung. Xuong Tông xu?t hi?n tru?c m?t 
Võ Hoàng d?, khi?n tình c?m trào dâng, ngay c? các cung n? l?n tu?i trong cung 
cung không t? ch? du?c ph?i phát ra l?i khen. Xuong Tông, h?u h? su?t dêm, 
khi?n Hoàng d? yêu thích vô cùng, Ti?t Hoài Nghi, Th?m Nam Trân trong quá kh? 
d?u không b?ng ngu?i m?i. Truong Xuong Tông tuy tu?i nh? nhung d?c v?ng m?nh, 
tr?i qua dêm vui, lo l?ng ch?ng d? không n?i, bèn xin cho ngu?i anh Truong D? 
du?c ti?n c? vào. Hoàng d? d?ng ý, ngày th? hai bèn g?i Truong D?. Công phu qua 
dêm c?a Truong D? qu? nhiên d?c bi?t hon so v?i Xuong Tông, nhung tình c?m d?u 
hi?n khúm núm, còn kém m?t nu?c so v?i ngu?i em. Võ Hoàng d? nh?n bi?t s? 
tru?ng c?a m?i ngu?i, cách dêm d?i ngu?i, giao hoan tri?t d?. Sau dó bèn phong 
Truong Xuong Tông làm Vân Huy Tu?ng quân, phong Truong D? làm Tu V? Thi?u 
khanh, d?c bi?t t?ng cho anh em h? nhà c?a khang trang, nô t?, tài s?n trâu 
ng?a r?t nhi?u, ngoài ra còn thêm 500 t?m l?a d?p. T? dó hai Truong thay phiên 
nhau vào ng? tri?u, s?ng ái không ai b?ng. Ngay c? cha c?a hai Truong cung du?c 
truy t?ng làm Thích s? Tuong Châu, m? cung du?c phong làm Thái phu nhân. Không 
lâu, Hoàng d? l?i ti?n giao cho Xuong Tông làm Ngân thanh quang l?c d?i phu, 
quy?n l?c c?a hai Truong không d?y 1 tu?n (10 ngày), dã là uy ch?n kinh dô. Các 
anh em Võ và khách T? tiên, d?u tranh nhau cùng lên c?a y?t ki?n, r?t hâm m?, 
th?m chí dích thân vì hai Truong d?t ng?a c?m roi, tôn Truong D? làm ngu lang, 
Xuong Tông làm l?c lang. 

Trong cu?c s?ng riêng tu, Võ Hoàng d? h?t s?c nuông chi?u hai Truong, xem anh 
em Truong th? là B?o Chuong, Lâm Phàm trong th?n tho?i. Nhung trên chính tr?, 
bà l?i công tu phân minh, hoàn toàn tin tu?ng vào danh tu?ng D?ch Nhân Ki?t, 
t?t c? chính s? d?u giao cho ông ta x? lý. D?c bi?t trong v?n d? s?c l?p Hoàng 
Thái t?, nhi?u l?n nghe theo ý ki?n D?ch Nhân Ki?t. D?ch Nhân Ki?t ung dung nói 
v?i Hoàng d?: "Hoàng d? dãi gió d?m mua, thân li?u guom dao, d? yên thiên h?, 
truy?n cho con cháu. D?i d? dem hai con ?y thác cho b? h?, nay b? h? mu?n thay 
d?i t?c c?a chúng, ch?ng ph?i là ý tr?i u! V? l?i cháu và con ai thân hon? B? 
h? l?p con, thì thiên thu v?n tu? sau này, thay com Thái mi?u, ti?p th?a vô 
cùng; l?p cháu, thì chua nghe cháu là Thiên t? mà l? mi?u cô v?y." Ra s?c 
khuyên b?o Hoàng d? tri?u hoàn Lu Lang Vuong. Các tr?ng th?n khác, nhu Lý Chiêu 
D?c, Vuong Phuong Khánh, Vuong C?p Thi?n v.v., cung khuyên Hoàng d? l?p con mà 
không nên l?p cháu. Nhung Hoàng d? ý dã d?nh. Nhu th?, Võ Hoàng d? sau khi suy 
nghi tram l?n, l?ng im và dau kh? dua ra quy?t sách chính th?c, ti?p nh?n ki?n 
ngh? c?a D?ch Nhân Ki?t, làm tiêu tan n?i ban khoan d?i l?p Ng?y Hoàng T? cháu 
c?a Võ th?, quy?t d?nh ti?p theo ph?c h?i l?i Lu Lang Vuong Thái t? tru?c kia 
dã b? ph? b?, l?p l?i Ng?y Thái t?. Sau khi d?a v? Thái t? Lý Hi?n du?c xác 
l?p, Hoàng d? l?i lo l?ng cháu c?a Võ th? s? g?p tai n?n b? tiêu di?t khi không 
có bà. Vì th?, Hoàng d? l?i g?i Thái t? Lý Hi?n, tu?ng Vuong Dán, Thái Bình 
Công chúa cùng v?i các vuong Võ th? d?n, ra l?nh h? th? u?c "Sau khi Hoàng d? 
m?t di, gi?a Thái t? Lý Hi?n và t?c Võ th? tuy?t d?i không sinh ra tranh ch?p 
gì". Nhu th? còn chua d?, bà l?i ra l?nh cho Thái t? Lý Hi?n tuyên d?c van th? 
gi?a m?i ngu?i t?i cung Thông Thiên, hu?ng d?n tr?i d?t tri?u th?n phát th?, và 
van th? du?c kh?c trên phi?u s?t, c?t gi? trong s? quán. Duong nhiên, dây ch? 
là m?t n? l?c, m?t hy v?ng c?a Hoàng d?. Trong lòng Hoàng d? cung rõ, sau khi 
bà tram tu?i, con cháu Lý Du?ng l?i n?m quy?n, l?i th? u?c này cung có th? 
không du?c tuân th?, bà cung không th? qu?n lý du?c. 

Khi Võ Hoàng d? nh?n th?c, v? sau "D? qu?c D?i Châu ch? có m?t d?i ta", thì 
cung d?n d?n chán n?n d?i v?i chính tr?, ít qu?n lý chính s?, mà chuy?n hu?ng 
di tìm nh?ng ni?m vui tu?i già. Bà ra l?nh cho Tang nhân H? Siêu nghiên c?u bào 
ch? thu?c tru?ng th?, tr?i qua 3 nam, hao r?t nhi?u ti?n, cu?i cùng thành công. 
Dây là m?t lo?i thu?c tính thanh xuân, sau khi dùng, tính d?c tang m?nh. Bà tuy 
dã hon 70 tu?i, nhung sau khi cùng anh em hai Truong hành l?c, c?m nh?n du?c s? 
s?ng khoái chua t?ng có. Hoàng d? d?i Ng?y cao h?ng, h?u t?ng H? Siêu, d?i niên 
hi?u C?u th?, d?i xá thiên h?. Hoàng d? qu? th?t gi?ng nhu tu?i tr?, t? mình 
cung c?m th?y h?i ph?c s?c s?ng. Vì th?, ? L?c Duong h?u nhu m?i ngày d?u ph?i 
t? ch?c y?n ti?c d? hai Truong trong lòng Ng?y, Hoàng d? nhi?u l?n dích thân 
tham gia. M?t l?n trong y?n ti?c, Võ Tam Tu khoe khoang Truong Xuong Tông không 
thu?c v? ngu?i d?p nhân gian, có th? là Hoàng t? Tiên nhân g?a chuy?n th?. Sau 
khi Hoàng d? nghe du?c r?t cao h?ng, d?c bi?t n?y sinh suy nghi k? l?, ra l?nh 
can c? theo câu chuy?n truy?n thuy?t, ch? t?o ra h?c g? có bánh xe và áo s?i 
m?u hoa van có hình h?c, d? Truong Xuong Tông g?a cu?i h?c th?i sáo làm Hoàng 
t? "Thái t? lên Tiên", và g?i T?ng Chi V?n , Th?m Toàn K? thi nhân d?n theo dõi 
thi phú. D?ng th?i, Hoàng d? ra l?nh l?a ch?n càng nhi?u thi?u niên anh tu?n, 
dua vào Ph?ng th?n ph? d? d? cung ph?ng. Nhu th?, trong cung ngoài cung truy?n 
nói r?t d? d?i "N? d? hoang dâm", nhanh chóng truy?n kh?p trong dân gian. 

Cu?i cùng Hoàng d? tu?i già s?c suy, d?i v?i hai thi?u niên d?p Xuong Tông, 
Truong D? mà nói, duong nhiên không th? th?a mãn. Bên c?nh Hoàng d? có m?t n? 
Thu?ng quan Nhu Mì (cháu gái c?a Thu?ng quan nghi l?), thi phú h?i h?a d?u r?t 
khéo, tuy dã ngoài 30, ch? vì v?n c? là x? n?, dáng v? d?p không kém thi?u n?. 
Rõ ràng, Thu?ng quan Nhu Mì có ma l?c r?t l?n trong m?t Truong Xuong Tông. M?t 
hôm, hai Truong và Thu?ng quan Nhu Mì cùng h?u Hoàng d? dùng com, Xuong Tông và 
Nhu Mì l?i cham chú nhìn nhau say d?m. M?t dôi tình nhân còn chua t? bi?t, mà 
tu?i già Hoàng d? dã xét th?y. Ch? th?y Hoàng d? du?i tay ôm vào, b?ng nhiên 
m?t lu?ng ánh sáng hu?ng lên d?u Nhu Mì bay di. May thay Nhu Mì nhanh m?t 
nghiêng d?u qua m?t bên, Hoàng d? tr?n m?t nhìn h?, sau dó ph?t tay áo mà di. 
Sau s? vi?c, Nhu Mì b? giam c?m ? lao n?, hai Truong cung b? d?i x? nh?t nh?o 
nhi?u gi?. Do hai Truong khóc lóc c?u hòa, dâng hi?n n?nh n?t, m?i l?i du?c 
Hoàng d? s?ng ái, Nhu Mì cung ch? b? x? c?t tóc, ti?p t?c gi? l?i trong cung. 
T? câu chuy?n này có th? th?y du?c, Hoàng thu?ng tuy già, nhung s? ghen tuông 
chua gi?m. 

Sau khi danh tu?ng D?ch Nhân Ki?t qua d?i, Hoàng d? than th? "Tri?u dình không 
còn ai v?y". Hai Truong b?t d?u can d? tri?u chính, g?p ph?i ác c?m c?a Thái 
t?, D?i th?n và các vuong Võ th?. Trên du?i tri?u dình cùng suy nghi "Hoàng d? 
tu?i dã cao, không b?ng s?m nhu?ng ngôi cho Thái t?". N?i quan Tô An H?ng hai 
l?n dâng s?, khuyên Hoàng d? "nhu?ng ngôi cho Dông cung, d? du?ng Thánh th?", 
Hoàng d? dích thân tri?u ki?n và t?ng thu?ng, nhung l?i không x? lý thêm. Khi 
Qu?n vuong Tr?ng Nhu?n tru?ng t?, Qu?n chúa Vinh Thái con gái và Vu Dình Co 
(tru?ng t? c?a Vu Th?a T?) r? c?a Thái t? Lý Hi?n cùng u?ng ru?u, nói d?n quan 
h? c?a T? m?u tu?i già và hai Truong, vì b?t mãn hai Truong chuyên ngang ngu?c, 
ng? khí r?t d? d?i. L?i nói truy?n d?n tai hai Truong, h? li?n thêm d?u thêm m? 
vào và báo d?n Hoàng d?. Sau khi Hoàng d? nghe du?c r?t n?i gi?n, li?n ra l?nh 
cho Thái t? Lý Hi?n th?m v?n x? trí. Thái t? vì b?o toàn d?a v? c?a mình và b?o 
v? m?ng s?ng c?a nh?ng ngu?i khác trong c? nhà, dành ch?u dau ra l?nh tru?ng 
t?, con gái và r? t? sát. Vi?c này, di?m sai là b?c bách phi Hàn th? c?a Thái 
t? không sinh d?, Hàn th? quy?t tâm "quân t? báo thù, 10 nam không mu?n". D?i 
Tr?ng Nhu?n ch?t du?c 3 nam, khi?n Thái t? Lý Hi?n, tu?ng Vuong Dán và Thái 
Bình Công chúa không yên, lo s? hai Truong còn s? báo thù. Vì th?, sau khi 3 
anh em bí m?t bàn b?c, dâng t?u th?nh Hoàng d? phong Truong Xuong Tông làm 
vuong. Lúc này, hai Truong dã tr? thành m?t ph?n không th? thi?u trong cu?c 
s?ng tu?i già c?a Hoàng d?, dã có các ngu?i c?a Thái t? kh?n c?u, Hoàng d? li?n 
phong Truong Xuong Tông làm Nghi?p Qu?c công. S? vi?c này làm ch?n d?ng thiên 
h?, ph?n d?i hai Truong càng thêm d? d?i. 

Tháng 11 nam Tru?ng An th? 4, thành L?c Duong mua tuy?t nhi?u, gió l?nh d? d?i, 
b?nh tình c?a Võ Hoàng d? nghiêm tr?ng, không th?y T? tu?ng, cung không th?y 
lâm tri?u, bên c?nh ch? có hai Truong h?u h?. Các quan viên van võ lo l?ng 
Hoàng d? trong b?nh s? mê m? dem quy?n l?c giao cho hai Truong, quy?t d?nh l?p 
k? cách ly hai Truong, gi?t ch?t h?. Vì th?, m?t ngu?i tên Duong Nguyên T? li?n 
ra báo cáo hai Truong âm muu t?o ph?n. Hoàng d? bi?t rõ hai Truong không quay 
lung ph?n mình, nhung vì thân mình dang b?nh, ch? có th? gi? hai Truong l?i bên 
thân, m?i có th? b?o d?m s? an toàn cho hai thanh niên tr? này. 
Truong Dông Chi T? tu?ng tu?i dã 80 và Thôi Huy?n Vi là Lãnh t? "Quang ph?c 
Du?ng th?t", quy?t d?nh ?ng h? Thái t? Lý Hi?n dem binh b?c bách Võ Hoàng d? 
thoái v?. Vì th?, ngày 22 tháng giêng nam Th?n Long nguyên niên, Truong Dông 
Chi, Thôi Huy?n Vi th?ng linh 500 quân Vu Lâm, bu?c vào Dông cung, ôm Thái t? 
Lý Hi?n lên ng?a, lãnh d?o binh ti?n công vào cung Nghênh Tiên noi Hoàng d? cu 
ng?. Hai Truong nghe du?c bên ngoài có ti?ng d?ng, bèn nhanh chóng ch?y d?n c?a 
cung nhìn, b? gi?t ch?t. Khi Thái t? Lý Hi?n d?ng tru?c giu?ng b?nh c?a Hoàng 
d?, Hoàng d? gi?n d? trách h?i: "V?n vi?c con làm là t?t ph?i không?" Nhu v?y 
ngày 24 tháng 1 nam 705, k?t thúc s? th?ng tr? c?a n? Hoàng d? tru?c sau chua 
t?ng có trong l?ch s?. Thái t? Lý Hi?n lên ngôi l?n th? hai, hi?u là Trung 
Tông. Võ Hoàng d? du?c dua d?n cung Thu?ng Duong tinh du?ng, du?c tôn ph?ng là 
"T?c Thiên D?i Thánh Hoàng d?". T? dó tr? di, m?i b?t d?u xu?t hi?n hi?u g?i 
"T?c Thiên". 

Ngày 26 tháng 11 nam 705, n? Hoàng d? Võ T?c Thiên quy tiên, hu?ng th? 82 tu?i. 
Tru?c khi lâm chung bà di chi?u "b? d? hi?u, g?i T?c Thiên D?i Thánh Hoàng 
h?u", và d?n chôn chung v?i Cao Tông Hoàng d?, tru?c lang d?ng bia không ch?. 

M?t d?i n? Hoàng d? d?i tri?u thay th?i d?i, công t?i muôn d?i ngu?i sau dánh 
giá. Tuy l?ch tri?u l?ch d?i công t?i c?a Võ T?c Thiên dúng sai sánh giá không 
th?ng nh?t, nhung bà là n? Hoàng d? duy nh?t ?nh hu?ng d?n l?ch s? Trung Qu?c. 
T? nam 1988, thành ph? Qu?ng Nguyên t?nh T? Xuyên, m?i nam vào ngày 1 tháng 9 
d?nh làm ngày l? ph? n?, d? k? ni?m n? Hoàng d? Võ T?c Thiên. Di?u này cho 
th?y, qu?n chúng nhân dân Trung Qu?c không quên bà.  

Other related posts:

  • » [SMCC] 10 nguoi dan ba lam chan dong the gioi bai 5 - Nguyen Hong Van