[SMCC] 10 nguoi dan ba lam chan dong the gioi 9

B?c Tùng Lâm

10 Ngu?i dàn bà làm ch?n d?ng th? gi?i

D?ch gi?: Nguy?n Kim Dân

Catherine II (tt)

 


                N? bá vuong 


Truy?n thuy?t trên th? gi?i có m?t "di chúc c?a D?i d? Peter", du?c d?ch thành 
van b?n b?ng nhi?u lo?i van t? Anh, Pháp, D?c, Nh?t, Trung. Theo truy?n thuy?t 
Peter I tuyên b? ngu?i k? th?a Hoàng v? nu?c Nga trong "di chúng": "Dân t?c 
Russia có s? m?ng gánh vác, ph?i tr? thành dân t?c th?ng tr? châu Âu." Di chúc 
này có 14 di?m quan tr?ng là: "chia x? Ba Lan", "dem h?t kh? nang chi?m linh 
nhi?u lãnh th? c?a Th?y Di?n", "chi?m linh quân si Tandinbal", "nhanh chóng làm 
s?p d? Ba Tu", "xông lên hu?ng ?n D?", "không ng?ng m? r?ng phía B?c ven bi?n 
Baltic", "m? r?ng phía Nam ven bi?n Den" v.v. Di chúc này th?t hay gi?? Di?u 
này dã d?n d?n nhi?u cu?c tranh lu?n trên th? gi?i. Cho dù di chúc này dúng sai 
th? nào, v?n có m?t di?m c?c k? chân th?t, là Sa hoàng các tri?u d?i nu?c Nga 
sau Peter I, d?u trung th?c ch?p hành k? ho?ch m? r?ng này. N? hoàng Catherine 
chính là m?t trong nh?ng ngu?i dó, là ngu?i ch?p hành t?t nh?t, k?t qu? chi?n 
th?ng l?n nh?t. 


Sau khi Catherine II lên ngôi, không ch? tr?n áp cu?c kh?i nghia nông dân, quan 
tr?ng là d? m? r?ng d?i ngo?i, bà r?t xem tr?ng vi?c xây d?ng quân d?i nu?c 
Nga. Bà t?i v? 34 nam, c?m binh dánh gi?c 32 l?n, quân s? vu?t quá 125 v?n. L?c 
quân t? 33 v?n tang lên 50 v?n, phân làm các lo?i binh: B? binh, K? binh, Công 
trình binh, tr? thành L?c quân l?n m?nh nh?t châu Âu. Bà còn ra s?c m? r?ng H?i 
quân, khi?n cho h?m d?i trên bi?n Baltic có 37 h?m ch? l?c, 13 h?m tu?n duwong 
3 c?t bu?m và 30 h?m d?i trên bi?n Den, khi?n nó có 22 h?m ch? l?c, sáu h?m 
pháo, 12 h?m tu?n duong ba c?t bu?m và lu?ng l?n thuy?n nh?. D?ng th?i, phát 
tri?n công nghi?p vu khí d?n du?c, xây d?ng ba xu?ng công binh, 15 công xu?ng 
d?i pháo, 60 xu?ng d?n du?c, m?i nam s?n xu?t ba v?n súng tru?ng, hàng tram các 
lo?i pháo l?n và d?n du?c lu?ng l?n. Quân nhu có r?i, Catherine II li?n xác 
d?nh m?c tiêu m? r?ng xâm lu?c d?i ngo?i, rõ ràng, m?c tiêu này hoàn toàn th?ng 
nh?t v?i di chúc c?a D?i d? Peter. Dây chính là: thôn tính phía Tây Ukraine và 
toàn b? Russia, chia x? Ba Lan; dánh b?i Th? Nhi K? và nu?c Kremhan thu?c th?m 
quy?n c?a nó, do?t l?y c?a bi?n ra bi?n Den; dánh b?i Th?y Di?n, m? r?ng hu?ng 
B?c, c?ng c? d?a v? ? bi?n Baltic c?a nu?c Nga. 


T? 1764 - 1766, phái cách Ba Lan thúc d?y H?i ngh? thông qua án pháp công 
thuong nghi?p phát tri?n, tang cu?ng thêm quân d?i, quy?n ph? quy?t h?n ch? t? 
do, tang m?nh chính quy?n trung uong, b?o v? d?c l?p c?a qu?c gia. C?i cách này 
d?n d?n s? b?t an c?a Catherine, bà liên h?p Prussia ti?n hành can thi?p, và 
nam 1767, phái quân Nga xâm nh?p Ba Lan, cu?ng chi?m 9.2 v?n km2 phía Dông Ba 
Lan (Prissia do?t du?c d?t dai 3.6 v?n km2), t?i H?i ngh? xu?ng lu?i lê uy b?c 
Ba Lan phê chu?n di?u u?c phân chia. Hành v? m? r?ng này, kích thích s? ph?n 
d?i c?a Th? Nhi K? và Austria, vì th? l?i b?c ph?t chi?n tranh Nga - Th?. N? 
hoàng Catherine phái quân d?i l?n m?nh, ? ba chi?n tru?ng Danube, Krem và phía 
Nam Caucasus, phát d?ng t?n công quân d?i Th? Nhi K?. Do quân Nga vu?t tr?i 
quân d?i Th? Nhi K? v? trang b? và kinh nghi?m tác chi?n, quân Nga nhanh chóng 
chi?m linh Azufu và Teganrog; kh?ng ch? bi?n Azu; hoàn toàn kh?ng ch? hai Qu?c 
công Rumania; ti?p theo chi?m linh toàn b? bán d?o Krem; ? khu v?c Caucasus, 
quân Nga chi?m linh vùng Cabalda, Oseitia và Dacistein, và ti?n dóng Georgia. 
Catherine II còn phái m?t h?m d?i ra bi?n Baltic, qua D?i Tây Duong ti?n vào 
D?a Trung H?i và ph?i h?p v?i L?c quân dánh Th? Nhi K?, ý d? chi?m linh quân si 
Tandinbal, cu?i cùng b?c bách khi?n Th? Nhi K? ký k?t hòa u?c. Can c? theo hòa 
u?c, nu?c Nga chi?m linh khu v?c r?ng l?n b? phía B?c bi?n Den, do?t l?y gi?c 
m?ng m? c?a bi?n ra bi?n Den c?a Peter I dã c?u mà không th?c hi?n du?c; khi?n 
nu?c Kremhan thoát ly kh?i d? qu?c Uthman và d?c l?p, tr? thành bu?c m? d?u 
thôn tính c?a nu?c Nga; còn l?y quy?n l?c t? do thông hành qua eo bi?n Bothpres 
và bi?n Den; v.v. 

D?i v?i vi?c phân chia Ba Lan và k?t thúc chi?n tranh Nga - Th? l?n th? nh?t, 
danh ti?ng qu?c t? c?a Catherine du?c nâng cao. Nam 1778, hai nu?c Prussia và 
Austria vì tranh do?t Badailia mà n?y sinh chi?n tranh, Catherine II hòa gi?i 
s? tranh ch?p gi?a hai nu?c, thúc d?y khi?n hai nu?c Prussia và Austria ký k?t 
hòa u?c, t? dó bà tr? thành tr?ng tài và ngu?i hòa gi?i, thu du?c quy?n l?i can 
d? vào công vi?c c?a nu?c D?c. Ngày 11 tháng 3 nam 1780, dang lúc chi?n tranh 
d?c l?p nu?c M?, Catherine II l?i ch? th? chính ph? nu?c Nga phát bi?u tuyên 
ngôn trung l?p vu trang n?i ti?ng, và các nu?c Dan M?ch, Th?y Di?n, Prussia t? 
ch?c d?ng minh trung l?p vu trang. Nh?ng vi?c này, khi?n nu?c Nga du?i s? th?ng 
tr? c?a N? hoàng Catherine, vu?t ra khu v?c châu Âu ti?n vào ph?m vi th? gi?i. 


Catherine d?i v?i vi?c m? r?ng lãnh th?, t? ra tham lam, bà du?c t?c ti?n 
thu?c, t?ng bu?c l?n chi?m. Nam 1787, hu?ng d?n Th? Nhi K? dua ra yêu c?u lãnh 
th? d?i v?i hai Qu?c công Mordowa và Vallaguia. D?ng th?i, Catherine m?i Joseph 
II Hoàng d? nu?c Austria cùng ki?m duy?t h?m d?i bi?n Den, hu?ng d?n Th? Nhi K? 
khoe khoang vu l?c, t? ý ki?m c? gây chuy?n, khoi mào chi?n tranh. Khi nu?c Nga 
còn dang muu k? ho?t d?ng chung quanh Th? Nhi K?, trong Giáo d? Co D?c ti?n 
hành kích d?ng ph?n d?i Th? Nhi K?. Qu?c vuong H?i giáo Th? Nhi K? nh?n không 
du?c, hu?ng d?n chính ph? nu?c Nga phát ra thông di?p t?i h?u, yêu c?u quân Nga 
ph?i kéo ra kh?i Krem và Georgia, d?ng th?i c? tuy?t yêu c?u lãnh th? c?a nu?c 
Nga. Vì th?, b?o phát chi?n tranh Nga - Th? l?n th? hai dã di?n ra. L?c quân 
nu?c Nga thu du?c th?ng l?i l?n, h?m d?i nu?c Nga cung l?i dánh b?i h?m d?i Th? 
Nhi K?. Do s? can thi?p c?a các nu?c Anh, Prussia và nu?c Austria gi?ng hòa 
cùng Th? Nhi K? don d?c, quân Nga m?i d?n d?n b? k? ho?ch ti?n quan vào quân si 
Tandinbal, và cùng Th? Nhi K? ký k?t hòa u?c. Catherine II phát d?ng chi?n 
tranh d?i v?i Th? Nhi K? l?n th? hai, tuy không th?c hi?n du?c toàn b? m?c 
tiêu, nhung chi?m do?t du?c khu v?c r?ng l?n t? phía Nam sông Bourge d?n sông 
Denyst, nu?c Nga ti?n vào xây d?p n?n móng ? Balkan. 

Ti?p theo, Catherine II l?i hu?ng d?n Th?y Di?n nu?c g?n phía B?c, dua ra yêu 
c?u lãnh th? do?t l?y ph?n Lan làm bình phong c?a Peterple, g?p ph?i s? c? 
tuy?t c?a Qu?c vuong Th?y Di?n. Qu?c vuong Th?y Di?n yêu c?u tr? l?i lãnh th? 
mà Peter I dã do?t l?y, công khai ph?n d?i chính sách xâm lu?c c?a nu?c Nga ? 
Th?y Di?n, Ba Lan, Th? Nhi K?. Cho nên chi?n tranh Nga - Th?y l?i n? ra d? d?i. 
Dánh nhau qua hon hai nam, th? l?c hai bên d?u ngang nhau, cu?i cùng ký k?t hòa 
gi?i, nh?m ph?c h?i tr?ng thái tru?c chi?n tranh. 


T? d?u d?n gi?a nam 1788, Catherine II mu?n c? c?i cách ch? d? qu?c gia trong 
nu?c Ba Lan kh?i lên n?i lo?n, du?i s? "m?i" c?a m?t nhóm gi?c bán nu?c Ba Lan, 
Phái ra 10 v?n quân d?i, phát d?ng chi?n tranh xâm lu?c Ba Lan l?n th? hai. 
Cùng v?i Prussia ký k?t hi?p d?nh phân chia Ba Lan l?n th? hai vào nam 1793, 
nu?c Nga l?i thu du?c 25 v?n km2 lãnh th? (Prussia thu du?c 5.8 v?n km2). S? 
phân chia Ba Lan l?n th?c hai làm d?y lên cu?c kh?i nghia c?a nhân dân Ba Lan, 
m? ra chi?n tranh gi?i phóng dân t?c ch?ng Nga. Catherine II l?nh cho quân d?i 
nu?c Nga tr?n áp tàn kh?c, máu c?a nhân dân nhu?m d? d?t Ba Lan. N? hoàng nu?c 
Nga quy?t d?nh tiêu di?t Ba Lan l?n cu?c cùng, nu?c Nga l?i thu du?c 12 v?n 
km2; hai nu?c Austria và Prussia m?i nu?c cung thu du?c hon 4 v?n km2 d?t dai. 
D?t nu?c Ba Lan di?t vong, nhân dân Ba Lan b? làm nô d?ch d?n 123 nam, mãi d?n 
nam 1918 m?i ph?c h?i d?c l?p. Thông qua ba l?n phân chia Ba Lan, hai l?n chi?n 
tranh Nga - Th?, Catherine II t?ng c?ng m? r?ng v?n km2 lãnh th?, l?n tuong 
duong v?i nu?c Anh. Trong t?nh 50 t?nh c?a c? nu?c th?i k? bà th?ng tr?, có 11 
t?nh du?c xây d?ng t? d?t dai chi?m du?c c?a các nu?c láng gi?ng. Nhung N? 
hoàng Catherine II hoàn toàn không vì th? mà th?a mãn, nghi d?n m?c tiêu vi d?i 
du?c xác d?nh trong di chúc c?a D?i d? Peter, bà t?ng nu?i ti?c nói: "N?u tôi 
có th? s?ng du?c 200 tu?i, tôi s? l?y toàn b? châu Âu d?t du?i s? th?ng tr? c?a 
nu?c Nga". Trên th?c t?, bà luôn có ý d? xây d?ng bá quy?n th? gi?i c?a nu?c 
Nga, th?m chí s?ng th?n c?a bà d?nh ra k? ho?ch, ph?i xây d?ng m?t nu?c Nga 
T?ng dàn l?n có 6 dô thành (Peterple, Moscow, Berlin, Vienna, Coonstantinople, 
Astrakhan). Thành tích chính tr? th?i k? th?ng tr? c?a N? hoàng, ph?i dùng l?i 
nói c?a chính Catherine II m?i di?n t? h?t du?c: th?i gian 19 nam xây d?ng 29 
t?nh m?i, 144 thành ph?; ký k?t v?i nu?c ngoài 30 di?u u?c và hi?p d?nh có l?i 
cho nu?c Nga; giành du?c 78 th?ng l?i chi?n d?ch d?i ngo?i. T? nh?ng con s? này 
cho th?y, N? hoàng Catherine II qu? th?t không h? th?n là m?t N? Bá Vuong. 

         "Ba tram ngu?i h?u d?p trai" 

M?i ngu?i khi bàn lu?n v? "van tr? võ công" (s? nghi?p dân s? và chi?n công 
quân s?) c?a n? "D?i d?" Prussia, dánh giá "th?i d?i hoàn kim" th?ng tr? c?a 
bà, thu?ng không bàn v? cu?c s?ng riêng tu c?a bà. Sa hoàng Nicholas I, cháu 
trai c?a Catherine II dã t?ng dánh gia bà n?i c?a ông là: "Bà là m?t gái di?m 
d?i mu vua". L?i nói này không tránh kh?i s? thô l?, nhung cung không ph?i 
không có lý. 

Cu?c s?ng tình c?m c?a Catherine II, ngu?i d?i sau nói bà có 300 ngu?i h?u d?p 
trai. Nhung trên th?c t? có kho?ng hon 21 ngu?i tình. 


Khi Catherine II k?t hôn cùng Peter III, quan h? tuong d?i cang th?ng. Peter 
III luôn ? bên ngoài tìm hoa trêu li?u, l?nh nh?t v?i v?. Có l? do Catherine 
quá d?c bi?t và tài trí thông minh hon ngu?i, khi?n Peter III du?ng nhu th?y 
thi?u, Vorontsov - ngu?i tình c?a ông - c? ch? thô t?c, dáng v? x?u xí nhung 
nhi?t tình khi?n ông r?t quan tâm. Theo truy?n thuy?t h? k?t hôn nhi?u nam, 
Catherine II v?n là m?t "phu nhân d?ng trinh"; k?t hôn 10 nam, Catherine mãi 
không sinh con. Nam 1754, bà sinh m?t ngu?i con gái, d?t tên Anne, lúc b?y gi? 
không ít ngu?i cho r?ng cha c?a d?a bé là Baniatovsiz. Trên th?c t?, ai là cha 
c?a d?a bé này, có th? ngay c? Catherine cung không bi?t rõ. 


Thái d? c?a Peter III v?i Catherine, khi?n ngu?i không th? ch?u du?c. Ông d?i 
vào Hoàng cung m?i xây, d?c chi?m nhà ngang, dem ngu?i tình Vorontsov vào ? 
phòng bên c?nh mình, còn Hoàng h?u d?n ? nhà ngang khác. Peter III mu?n ph? b? 
Hoàng h?u, d? l?p Vorontsov, nên thu?ng xuyên v?ch lá tìm sâu d?i v?i 
Catherine. M?t l?n, ? gi?a dám dông ông m?ng bà là "d? ng?c". th?y hoàng thu?ng 
làm nh?c mình, Catherine dã khóc. 


B? ch?ng gh? l?nh, bà tìm d?n an hem Fedorovich - Orlov, v?a phát d?ng chính 
bi?n, v?a tìm tình c?m. Tình yêu c?a Catherine không ph?i là chuyên nh?t. Nh?ng 
ngu?i tình khác c?a bà nhu Saltykove, Chernyshev, Baniatovsiz v.v. 

Baniatovsiz nguyên là m?t ngu?i dân Ba Lan, mu?n quan h? thân thích h? hàng xa 
v?i Czartoryski quí t?c Ba Lan, hòa vào xa h?i giai c?p quí t?c Paris, có s? tu 
du?ng v? nhi?u m?t. Ông d?p trai, phong d? nhanh nh?n, có v? thân si. Nam 1755, 
khi Williams - nhà ngo?i giao c?a nu?c Anh - v?i tu cách D?i s? nu?c Anh sang 
Peterple, vì bi?t rõ tình c?a c?a Catherine, ch? ý dem chàng thanh niên d?p 
trai này làm tùy viên d?n Peterple. Lúc này, Catherine k?t hôn v?i Peter III 
không lâu, dang ch?u s? giám sát c?a N? hoàng Yerisavat, thi?u tình yêu n?ng ?m 
c?a c?a ngu?i ch?ng k? th?, nên r?t dau kh?. Khi D?i s? Anh ti?n c? Baniatovsiz 
v?i phu nhân D?i công Peter, hai ngu?i g?p nhau li?n n?y sinh tình c?m. T?ng 
hành d?ng l?i nói c?a Baniatovsiz d?u làm cho Catherine diên d?o. L?i nói hành 
d?ng c?a phu nhân D?i công tu?c cung khiên cho chàng thanh niên d?p trai ngu?i 
Ba Lan này hâm m?. Baniatovsiz dã miêu t? hình tu?ng Catherice lúc b?y gi? ngu 
sau: "Bà lúc dó 25 tu?i, v?a ph?c h?i s?c kh?e sau khi sinh, qu? th?t là m?t 
dáng v? r?ng r? tuy?t v?i d?n d?nh di?m. Tóc bà den nhánh, nu?c da tr?ng ng?i, 
lông mày dài, mui thanh tú, dôi b? môi khiêu goi. D?c bi?t tay chân r?t d?p, eo 
lung thon nh?, thân hình cân d?i, bu?c di nh? nhàng, âm s?c thánh thót, ti?ng 
cu?i vui v?, hoàn toàn gi?ng nhu tính cách c?a bà". Can c? vào do?n miêu t? 
này, Catherine qu? th?t là m?t s?c d?p d?ng lòng ngu?i, Baniatovsiz yêu bà say 
d?m. Williams - D?i s? Anh vì muu c?u l?i ích nu?c nhà, Vi?n tr? kinh phí cho 
Catherine, Baniatovsiz tr? thành ngu?i b?c c?u gi?t dây kéo bè cánh muu l?i 
riêng cho Catherine. Baniatovsiz không ch? tr? thành ngu?i tình, mà còn là tr? 
th? d?c l?c trong âm muu chính tr? c?a bà. 


Baniatovsiz ch? là tùy viên c?a D?i s? nu?c Anh, không có ph?m hàm gì, ho?t 
d?ng trong ngo?i giao cung dình nu?c l?n không d?t hi?u qu?, t?ng b? dua tr? v? 
Ba Lan. Lúc này, N? hoàng Yerisavat ra l?nh Bestrugeff D?i th?n qu?c v? nu?c 
Nga theo dõi Catherine, xem ra Hoàng v? tuong l?i thu?c vì phu nhân D?i công 
tu?c này, d? làm vui lòng bà, Baniatovsiz li?n báo cho Chính ph? Ba Lan luu ý 
riêng. Không lâu, Baniatovsiz du?c c?t nh?c làm D?i th?n vuong qu?c Ba Lan, 
nghênh ngang tr? v? d?n cung dình nu?c Nga, tình thân l?i g?p nhau, ông cùng 
Catherine chìm d?m trong m?i tình v?ng tr?m. Theo truy?n thuy?t, ngu?i con trai 
th? hai c?a h?. Khi Peter III bi?t du?c bà mang thai dã làu bàu nói: "Ch? có 
tr?i m?i bi?t, dây có ph?i là con tôi hay không?". 


Vào m?t ngày tháng 7 nam 1758, khi Baniatovsiz t? Olanymple hành cung Hoàng gia 
di ra, b? d?i tu?n tra k? binh c?a D?i công tu?c Peter b?t. H? dem Baniatovsiz 
c?i trang r?i áp gi?i d?n ch? c?a D?i công tu?c, Peter b?t ông ta cung khai s? 
th?t, Baniatovsiz c? tuy?t không tr? l?i, Peter ph?i dùng muu s?p d?t t?i danh 
c?a ông ta. Vì th?, Catherine dã ra m?t, thông qua di?u ki?n Vorontsov tình 
nhân c?a Peter, mu?n bà van xin Peter. Vorontsov quá lo s?, hoàn toàn d?ng ý. 
Vorontsov xin không du?c, ngay l?p t?c xin Peter không nên truy c?u l?i vi?c 
này. Ngay dêm dó, Baniatovsiz d?n phòng D?i công tu?c n?nh n?t l?y lòng ông ta. 
V? D?i công tu?c Peter này du?c ngu?i n?nh, nên tinh th?n lên cao, nói: "N?u 
nhu chúng ta là b?n, thì trong dây còn thi?u m?t ngu?i". Nói xong, di vào phòng 
Catherine, d?t v? ra dua vào bên c?nh Baniatovsiz. Nhu v?y, Hoàng d? cung nhu 
phu nhân nu?c Nga u mê hoang dâm vô d?, m?i ngu?i d?u có tình nhân riêng. T? 
dó, h? còn thu?ng xuyên t? h?p, t?n hu?ng khoái l?c. Nhung không lâu, vi?c này 
nhanh chóng truy?n d?n tai N? hoàng Yerisavat. Th?y vi?c liên quan d?n vinh d? 
và thanh danh ngu?i k? th?a Hoàng v?, ra l?nh Baniatovsiz tr? v? nu?c. 


B?n nam sau, Catherine phát d?ng chính bi?n, lên ngôi Sa hoàng. Baniatovsiz 
li?n g?i thu yêu c?u du?c d?n Peterple g?p m?t N? hoàng, hâm nóng m?ng cu. Lúc 
này, vi?c Catherine II nghi d?n tru?c tiên là c?ng c? quy?n l?c, t?o ?nh hu?ng 
chính tr? t?t, nên h?i âm c? tuy?t. Trong thu bà nói: "Tình hình tru?c m?t chua 
thu?n l?i, ph?i r?t c?n th?n. Anh vi?t thu cho tôi, th?t là nguy hi?m". Nhung, 
Catherine v?n không quên ngu?i tình ngày xua này c?a mình. Sau hai nam lên dài, 
t?c nam 1763, Qu?c vuong Ba Lan qua d?i, c?n l?a ch?n d? c? Qu?c vuong m?i. N? 
hoàng Catherine II - Công s? Warsaw ? nu?c Nga, nh?t d?nh ph?i s?p d?t cho 
Baniatovsiz du?c ch?n làm Qu?c vuong. H?i ngh? Ba Lan quy?t li?t ph?n kháng, 
Catherine II li?n phái 1.5 v?n binh si nu?c Nga bao vây H?i ngh?, b?t ngh? 
tru?ng ph?n khan nu?c Nga dua ra ngoài, dua ngh? viên Nga m?i leo lên b?o tòa 
ngh? tru?ng, và Baniatovsiz du?c ch?n làm Qu?c vuong Ba Lan. D?ng th?i, 
Catherine II dua thu cho Baniatovsiz, v?i l?i l? v?a m?m m?i v?a c?ng r?n bu?c 
ông ta làm bù nhìn d?m nhi?m b?o v? l?i ích nu?c Nga. 

Baniatovsiz ch? là m?t tiêu bi?u trong s? tình nhân c?a N? hoàng Catherine II. 
N?i ti?ng nh?t, là ngu?i tình Gregory Aleksandrovich-Potemkim. Potemkin là 
Tu?ng linh quân Nga n?i ti?ng. Khi tr? tu?i, ông quan h? m?t thi?t v?i 
Catherine, tình c?m r?t sâu n?ng. Không ch? là tình nhân c?a bà, mà còn là công 
c? chính tr? cho bà leo lên d?a v? th?ng tr?. 
 Sau khi Catherine II lên ngôi, Potemkin luôn là tu?ng linh c?p cao tín nhi?m 
c?a N? hoàng, là ngu?i th?c hi?n m?c tiêu xâm lu?c m? r?ng c?a N? hoàng, th?i 
k? Nam chinh B?c chi?n, t?n công thành do?t d?t, và m?t th?i gian kiêm nhi?m 
công tác ngo?i giao c?a N? hoàng. Khi Potemkin giành du?c th?ng l?i ? cu?c dánh 
chi?m Krem, l?y nu?c Kremhan dua vào b?n d? nu?c Nga, Catherine II li?n l?y bán 
d?o Krem, b? phía B?c bi?n Den và khu v?c Kuban làm biên khu m?i c?a Russia, và 
giao cho Potemkin làm T?ng d?c. Potemkin không ph? tình c?a N? hoàng, toàn l?c 
phát tri?n biên cuong, xây d?ng thành ph? và H?i quan c? di?m quan tr?ng Hergs, 
Catherinolaw-Nicholasyev và Sewatstobour, tr? thành vùng co s? l?n m?nh c?a h?m 
d?i bi?n Den. Vi?c xây d?ng h?m d?i bi?n Den, làm m? r?ng cuong v?c d? qu?c 
Russia và tranh do?t bá quy?n th? gi?i du?c xây d?ng b?i công lao c?a Hanma, N? 
hoàng Catherine II trao cho Potemkin hi?u g?i Công tu?c Tafreidsz. Mãi d?n khi 
Potemkin tu?i già, Catherine II d?i v?i v? nguyên lão này - ngu?i tình ngày 
xua, v?n quan tâm sâu s?c, xây d?ng cho ông cung Tafreidsz ? th? dô Peterple. 
Khi ông ta k?t hôn v?i ngu?i n? h? ngo?i, N? hoàng t?ng 1000 v?n rúp Nga. 

    Liên quan v? vi?c phong luu c?a N? hoàng Catherine II, truy?n thuy?t 
r?t nhi?u. Nam 67 tu?i, bà v?n có ngu?i tình, và không e ng?i s? dèm pha c?a 
m?i ngu?i. Bà t?ng nói: "N?u khi tôi còn tr?, g?p du?c ngu?i ch?ng yêu thuong 
tôi th?t s?, tôi s? làm m?t ngu?i v? hi?n su?t cu?c d?i". 

Ngày 17 tháng 11 nam 1796, N? hoàng Catherine II d?t ng?t qua d?i, hu?ng th? 67 
tu?i. Tru?c khi ch?t, bà dã t? tay vi?t l?i ? bia m? c?a mình: 

"? dây, Catherine II - yên gi?c ngàn thu 

      Bà sinh ngày 21 tháng 4 nam 1729 ? Schtin. D? k?t hôn cùng Peter 
III, nam 1744 bà dã d?n nu?c Nga. Nam 14 tu?i, bà l?p ba quy?t tâm l?n: ph?i 
quan tâm ch?ng th?t nhi?u, làm vui lòng N? hoàng Yersavat, và khi?n nhân dân c? 
nu?c d?ng lòng. D? d?t d?n m?c dích này, bà không b? qua co h?i nào, th?n tr?ng 
t?ng hành d?ng, vi?c làm. Bà d?c nhi?u sách, d? gi?t ch?t th?i gian uu u?t, cô 
d?c, hiu qu?nh, bu?n chán trong 18 nam. Khi lên d?a v? Hoàng d?, bà h?t lòng vì 
qu?c gia muu c?u phúc l?i; vì th?n dân muu tìm h?nh phúc, giàu có và t? do. 

Bà khoan h?ng d? lu?ng, d?i dãi v?i m?i ngu?i t? t?, không quá dáng v?i ai, 
tính cách vui v?, tôn sùng t? do, b?n tính luong thi?n. Bà r?t tuy?t, tha thi?t 
hang say v?i công vi?c, l?ch thi?p trong giao t?, yêu thích ngh? thu?t." 

    V? N? hoàng phong luu này v?i vi?c miêu t?, rõ ràng khác xa v?i s? th?t 
ghi l?i c?a ngu?i cùng th?i d?i. D? dánh giá v? N? hoàng này, trong tâm m?i d?c 
gi? t? có l?i gi?i dáp. 

Other related posts:

 • » [SMCC] 10 nguoi dan ba lam chan dong the gioi 9 - Nguyen Hong Van