[SMCC] 10 loai dong vat gay nguy hiem nhat

Th? Hai, 31/03/2008, 14:17 (GMT+7)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=250200&ChannelID=17
10 loài d?ng v?t gây nguy hi?m nh?t

TTO - M?i nam có hàng tri?u ngu?i ch?t do d?ng v?t gây ra. Có nh?ng loài d?ng 
v?t nh? bé nhung n?n nhân c?a nó thì nhi?u vô k?; cung có nh?ng d?ng v?t nhìn
r?t d? thuong nhung không h? an toàn v?i con ngu?i. 

Du?i dây là top 10 loài d?ng v?t gây ch?t ngu?i nhi?u nh?t hi?n nay: 

1- Mu?i

Mu?i c?n ch? làm b?n nhói dau, nhung m?t s? con mu?i truy?n b?nh s?t rét do ký 
sinh trùng có th? làm b?n ch?t. Hàng nam trên kh?p th? gi?i có hon 2 tri?u
ngu?i ch?t vì can b?nh này.

2- R?n mang bành châu Á 

R?n mang bành châu Á không ph?i là loài r?n mang có n?c d?c nh?t, tuy nhiên 
trong s? 50.000 ngu?i ch?t m?i nam do r?n c?n thì s? n?n nhân c?a r?n mang bành
châu Á chi?m t? l? cao nh?t.

3- S?a h?p Úc

S?a h?p Úc có hình d?ng nhu m?t cái bát v?i s? lu?ng xúc tu lên d?n 60 chi?c, 
m?i xúc tu dài 4,5m và có hon 5.000 t? bào n?c d?c v?i lu?ng ch?t d?c t?o
ra d? d? gi?t ch?t 60 ngu?i.

4- Cá m?p tr?ng 

Ch? c?n ng?i th?y mùi máu trong nu?c thì loài cá m?p này l?p t?c t?n công m?t 
cách diên d?i. Chúng s? s? d?ng t?t c? 3.000 chi?c rang d? c?n b?t c? v?t
gì dang di chuy?n!

5- Su t? châu Phi 

Rang nanh to l?n, di chuy?n nh? nhàng, mau l?, móng vu?t s?c nh?n, loài d?ng 
v?t này g?n nhu là k? san m?i hoàn h?o.

6- Cá s?u nu?c m?n Úc

D?ng nghi cá s?u n?m im nhu m?t khúc g? thì không th? t?n công. Nó có th? n?m 
im hàng gi? trong nu?c ch? d?i con m?i di chuy?n ngang qua, sau dó nó m? m?t,
b?t ng? t?n công d?ng th?i dìm con m?i xu?ng nu?c và xé nát.

7- Voi

Không ph?i m?i con voi d?u thân thi?n. M?i nam trên th? gi?i có hon 500 ngu?i 
ch?t do voi gây ra. Voi Châu Phi có kh?i lu?ng kho?ng 8.000 kg, d? dè ch?t
b?t c? ngu?i nào mà không c?n d?n c?p ngà s?c nh?n c?a nó.

8- G?u tr?ng B?c c?c 

Nhìn thì th?t d? thuong nhung loài thú hoang dã này có th? d? dàng xé to?c con 
m?i nào v?i bàn chân vi d?i c?a nó. 

9- Trâu châu Phi 

Khi d?i m?t v?i d?i th?, nh?ng con trâu này s? xông lên phía tru?c không m?t 
chút s? hãi. V?i kh?i lu?ng kho?ng 750 kg, nó là m?t con v?t dáng s? v?i c?p
s?ng l?n và nh?n. Khi di chuy?n, dàn trâu này thu?ng có hàng ngàn con.

10- ?ch d?c

Trên lung loài lu?ng cu này ch?a ch?t c?c d?c, m?i con có th? t?o ra lu?ng ch?t 
d?c d? gi?t ch?t 10 ngu?i.

TRU?NG TH?NH (Theo Live Science)   

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 84-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Loud Talk ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] 10 loai dong vat gay nguy hiem nhat