10 Pha Lam Ban dep Nhat Lich Su World Cup

10 pha làm bàn d?p nh?t l?ch s? World Cup

Dù ch? là m?t pha d?m lòng ? c? ly g?n hay m?t cú nã d?i bác t?m xa, các bàn 
th?ng ? m?i k? World Cup luôn d? l?i ?n tu?ng khó phai v?i nh?ng ngu?i t?o
ra chúng và các CDV. Du?i dây là 10 pha làm bàn kinh di?n trong l?ch s? 15 vòng 
chung k?t.

World Cup 1958: Pele, tr?n Brazil - Th?y Di?n

Cú vôlê ki?t xu?t c?a Pele (s?m, trái) trong tr?n chung k?t World Cup 1958.

"Vua bóng dá" m?i 17 tu?i nhung dã là m?t trong s? hi?m hoi các siêu sao sáng 
giá nh?t bóng dá th?i b?y gi?. Brazil khi dó cung thu?c vào hàng ngu nh?ng
tuy?n m?nh nh?t hành tinh. Và Pele dã t? kh?c tên mình vào l?ch s? b?ng bàn 
th?ng tuy?t d?p nâng t? s? lên 3-1 trong tr?n chung k?t gi?a "các vu công samba"
và ch? nhà Th?y Di?n. Sau khi b?t t?c d? vu?t qua h?u v? Pardin bên cánh ph?i 
d? kh?ng ch? g?n gh? du?ng chuy?n c?a Nilton Santos, huy?n tho?i ngu?i Brazil
tâng bóng m?t nh?p qua d?u h?u v? Gustavsson r?i b?t ng? vôlê chìm vào góc xa 
khung thành th? môn Svenson.

Pele còn góp thêm m?t bàn n?a khi ?n d?nh chi?n th?ng d?m dà 5-2 cho Brazil, 
nhung ch? có bàn nâng t? s? lên 3-1 k? trên du?c xem là d?c nh?t vô nh?..

1970: Carlos Alberto, Brazil - Italy

"Phát d?i bác t?m xa" c?a Carlos Alberto. (BBC)

Carlos Alberto dã dánh d?u m?t k? World Cup trong mo c?a Brazil b?ng bàn ?n 
d?nh t? s? 4-1 trong tr?n chung k?t g?p Italy. K? thu?t cá nhân c?a 5 ngôi sao
trên hàng công d?i bóng áo vàng xanh, trong dó có Pele và Jairzinho, khi?n khán 
gi? th?i dó c?c k? thích thú nhung bàn th?ng nói trên còn ch?ng t? r?ng
s? ph?i h?p gi?a b? ngu nói trên v?i các c?u th? còn l?i có s?c m?nh h?y di?t 
d?n nhu?ng nào. Pele t?a bóng ra cánh cho Carlos Alberto, dang thi d?u ?
v? trí h?u v? ph?i, bang lên tung cú sút xa nhu búa b? tung lu?i th? thành 
Albertosi.

1978: Arie Hann, Hà Lan - Italy

Hann dã có m?t cú sút xa thành bàn trong tr?n hòa Tây D?c 2-2 nhung bàn th?ng ? 
phút 76 tr?n cu?i cùng vòng b?ng giai do?n hai m?i th?c s? có ý nghia v?i
c? ông và d?i nhà. T? c? ly 40 mét, ti?n v? công ngu?i Hà Lan b?t th?n tung cú 
sút cang nhu k? ch? khi?n th? môn Dino Zoff ch? còn bi?t b?t l?c nhìn bóng
di vào lu?i. Dây chính là pha làm bàn quy?t d?nh dua "con l?c màu da cam" l?n 
th? hai liên ti?p vào chung k?t World Cup. Tuy nhiên, dáng bu?n cho Hann
và các d?ng d?i b?i Hà Lan dã không th? vu?t qua ch? nhà Argentina trong tr?n 
cu?i cùng.

1978: Archie Gemmil, Scotland - Hà Lan

Ch? giành du?c 1 di?m trong hai tr?n g?p Peru và Iran, Scotland c?n ph?i h? Hà 
Lan, khi dó dang là ?ng c? viên vô d?ch, v?i cách bi?t 3 bàn m?i có hy v?ng
di ti?p. Dù không hoàn thành du?c nhi?m v? n?ng n? này (ch? th?ng 3-2), "nh?ng 
ngu?i dàn ông m?c váy" cung d? l?i d?u ?n b?ng m?t trong nh?ng bàn th?ng
d?p nh?t l?ch s? các vòng chung k?t World Cup. Có bóng bên góc ph?i vòng c?m 
d?a Hà Lan, Archie Gemmill làm d?ng tác qua ngu?i Wim Jansen, thoát kh?i s?
truy c?n c?a Rudi Krol tru?c khi "xâu kim" Jan Poortvliet r?i l?p bóng tuy?t 
d?p vào lu?i trong s? b?t l?c c?a th? môn Jan Jongbloed.

1986: Diego Maradona, Argentina - Anh

D?ng tác cu?i cùng trong pha làm bàn siêu d?ng c?a Maradona.

T? k?t World Cup 1986, Argentina dã lo?i Anh b?ng 2 pha l?p công c?a Maradona. 
Nhung n?u bàn th?ng n?i ti?ng có tên "Bàn tay c?a Chúa" khi?n Maradona b?
các CDV bóng dá x? s? suong mù nh? d?n nhu là m?t k? láu cá s? m?t, thì màn 
solo ?n d?nh t? s? 2-1 khi?n h? hoàn toàn tâm ph?c kh?u ph?c tru?c tài nang
c?a s? 10 vi d?i. Nh?n du?ng chuy?n c?a d?ng d?i t? vòng tròn gi?a sân, 
Maradona dùng t?c d? và k? thu?t cá nhân d? thoát kh?i 3 pha truy c?n quy?t li?t
c?a các c?u th? Anh tru?c khi l?a qua c? th? thành Peter Shilton r?i d?m bóng 
vào lu?i tr?ng. G?n nhu t?t c? nh?ng ai du?c xem l?i "tuy?t ph?m" này d?u
tin r?ng nó x?ng dáng du?c b?u làm bàn th?ng d?p nh?t m?i th?i d?i.

1986: Diego Maradona, Argentina - B?

Dù tr?m tr? thán ph?c bàn th?ng c?a Maradona trong tr?n t? k?t g?p DT Anh nhung 
không ít các CDV khi dó d?u tin r?ng thiên tài ngu?i Argentina khó có th?
l?p l?i di?u tuong t?. Và nhu d? ch?ng t? r?ng mình không ph?i d?ng c?u th? an 
may, Maradona dã ghi m?t bàn th?ng d?p ch?ng kém vào lu?i B? ? bán k?t k?
ti?p theo. Cung nhu bàn th?ng d? d?i vào lu?i Anh, chàng ti?n v? nh? con ch?ng 
t? t?c d? và s? khéo léo d?n tuy?t v?i khi vu?t qua 3 cú t?c bóng c?a các
h?u v? d?i phuong tru?c khi d?t di?m khéo léo h? th? thành Jean Marie Pfaff.

1990: Roberto Baggio, Italy - Ti?p Kh?c

Baggio, ngôi sao m?i n?i dang khoác áo Fiorentina, du?c k? v?ng s? t?a sáng r?c 
r? khi khoác áo DTQG d? World Cup trên sân nhà. Và ?n tu?ng d?u tiên v?
anh chính là cách mà anh không b? ?nh hu?ng b?i s?c ép t? du lu?n d? tr?p trung 
thi d?u cho d?i tuy?n.

Là ?ng c? viên vô d?ch nhung Italy dã kh?i d?u r?t ch?t v?t khi ch? th?ng Áo và 
M? v?i cùng t? s? t?i thi?u 1-0. Tuy nhiên, bàn th?ng d?p nhu mo c?a Baggio
? tr?n cu?i cùng vòng b?ng g?p Ti?p Kh?c dã khi?n ngu?i ta quên di màn trình 
di?n nghèo nàn tru?c dó. Italy m? t? s? t? phút th? 9 nh? công Schillaci,
và choi c?c k? b? t?c trong th?i gian còn l?i mãi d?n khi Baggio t?a sáng 12 
phút tru?c gi? mãn cu?c. Ti?n d?o có mái tóc duôi ng?a n?i ti?ng l?a bóng
qua 2 h?u v? d?i phuong r?i sút chìm dua bóng vào lu?i th? môn Jan Stejskal, ?n 
d?nh th?ng l?i 2-0 cho d?i ch? nhà.

1994: Saed Al Owairan, ?r?p Xêút - B?

Owairan dã ch?ng t? cho c? th? gi?i th?y r?ng ngu?i ?r?p dá bóng cung gi?i nhu 
cách h? tìm ra các m? d?u, b?ng bàn th?ng d? d?i trong chi?n th?ng 1-0 tru?c
B?. Nh?n bóng t? ph?n sân nhà, ti?n v? này b?t t?c d? kinh hoàng và b?t ng? 
tung cú d?t di?m cang nhu k? ch?, ?n d?nh t? s? 1-0 nghiêng v? d?i bóng Dông
Âu.

1998: Michael Owen, Anh - Argentina

Jose Chamot c?a Argentina không th? c?n du?c Owen lao v? phía tru?c và ghi bàn. 
(AAP)

Owen dã giu b? "mác" th?n d?ng d? tr? thành tr? c?t không th? thay th? c?a d?i 
tuy?n x? s? suong mùa b?ng m?t pha làm bàn d?p d?n khó tin trong tr?n g?p
Argentina ? vòng 16 d?i World Cup 1998. Nh?n du?ng chuy?n c?a Beckham, ti?n d?o 
CLB Liverpool d?n bóng c?c nhanh v? phía khung thành Argentina, b? l?i
d?ng sau nh?ng h?u v? d?i phuong còn chua h?t ng? ngàng, và sút bóng hi?m hóc 
tung lu?i th? thành Carlos Roa. Tuy nhiên, bàn th?ng d?p này cung không giúp
tuy?n Anh duy trì s? có m?t c?a h? ? Pháp b?i h? dã d? thua Argentina trên ch?m 
ph?t d?n.

1998: Dennis Berkamp, Hà Lan - Argentina

"Nét c?" cu?i cùng trong siêu ph?m c?a Bergkamp.

D?i di?n Nam M? dã m?t khá nhi?u s?c l?c khi ph?i ch? d?n lo?t "d?u súng" m?i 
có th? vu?t qua Anh ? vòng 16 d?i, nhung không vì th? mà h? t? b? m?c tiêu
h? Hà Lan ? t? k?t. Tuy nhiên, m?t "tuy?t tác" c?a Dennis Berkamp dã dánh d?u 
ch?m h?t cho tham v?ng c?a Argentina ? World Cup 1998.

Dón du?ng chuy?n dài t? ph?n sân nhà c?a d?i tru?ng Frank De Boer, Berkamp tung 
chân ph?i tâng bóng qua d?u h?u v? Ayala r?i ngay l?p t?c d?t di?m b?ng
chân trái khi bóng còn chua k?p ch?m d?t làm bó tay th? thành Roa ? m?t góc r?t 
h?p. Pha làm bàn này dã ?n d?nh th?ng l?i 2-1 và dua "con l?c màu da cam"
vào bán k?t còn thày trò HLV Passarella thì ph?i ng?m ngùi xách vali v? nu?c.

Q.M. t?ng h?p

Other related posts:

  • » 10 Pha Lam Ban dep Nhat Lich Su World Cup