[mitsa] ¯íýìëýõ ãàðëàà

Ñàéí áàéíà óó îþóòíóóäàà ýõíèé ýýëæèíä õýâëýëòýíä ºãñºí ¿íýìëýõ ãàðñàí òóë 
õîðîîí äàðãà íàðààñàà ¿íýìëýõýý àâíà óó.
Æè÷: Ýõíèé ýýëæèíä ºã÷ àìæààã¿é îþóòíóóä 5ñàðûí 7-ñ ºìíº çóðãàà ¿íýìëýõíèé 
600òºãðºãèéí õàìò õîðîîí äàðãà íàðòàà ÿàðàëòàé  õóðààëãàíà óó      

Other related posts: